Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn : Địa lí 12- Khối C

Được đăng lên bởi huonghtb0902
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc
(Đề có 01 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn : Địa lí 12- Khối C
Thời gian: 180 phút (Không kể giao đề)

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I. (2,0 điểm)
1. Trình bày đặc điểm đất và sinh vật đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi. Giải thích tại
sao đất và sinh vật ở đai này lại có sự phân hóa?
2. Trình bày và giải thích đặc điểm cơ cấu lao động theo thành thị, nông thôn nước ta.
Câu II. (3,.0 điểm)
1. Phân tích đặc điểm của hoạt động xuất khẩu nước ta. Kim ngạch nhập khẩu nước ta
tăng nhanh có ý nghĩa gì?
2. Điều kiện tự nhiên để phát triển và sự phân bố cây cà phê của vùng Tây Nguyên?
Câu III. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA
(Đơn vị: tỉ đồng)

Năm
1990
1995
1997
2000
2004
2005

Nông, lâm nghiệp
và thủy sản
42.003
51.319
55.895
63.717
73.917
76.905

Công nghiệp và
xây dựng
33.221
58.550
75.474
96.913
142.621
157.808

Dịch vụ
56.704
85.698
99.895
113.036
145.897
158.276

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước và
các ngành kinh tế nước ta giai đoạn 1990 – 2005.
2. Nhận xét và giải thích về tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế nước ta giai đoạn 1990
– 2005. Sự tăng trưởng đó tác động như thế nào đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo ngành của nước ta trong giai đoạn trên?
B. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b)
Câu IV. a. Theo chương trình Cơ bản
Chứng minh rằng ngành viễn thông nước ta phát triển nhanh chóng và ngày càng đa
dạng. Giải thích nguyên nhân.
Câu IV. b. Theo chương trình Nâng cao
Phân tích đặc điểm vốn đât nước ta. Vì sao sử dụng đất đai hợp lí là vấn đề quan trọng
trong phát triển kinh tế xã hội của nước ta?
……................. HẾT ……................
Học sinh không được sử dụng Atlat và bất cứ tài liệu gì.

SỎ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

HƯỚNG DẪN CHẤM
THI THỬ ĐH LẦN THỨ 1
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn : Địa lí 12; Khối C
Thời gian: 180 phút (Không kể giao đề)

Câu Ý
Nội dung
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm)
1 Trình bày đặc điểm đất và sinh vật đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi. Giải
thích tại sao đất và sinh vật ở đai này lại có sự phân hóa?
- Trình bày đặc điểm đất và sinh vật
+ 600-700 đến 1600-1700m
+ Từ 1600-1700 đến 2600m
- Nguyên nhân sự phân hóa: do khí hậu (nêu sự thay đổi: nhiệt độ, ẩm trong đai này)
I
Cơ cấu lao động phân theo thành thị- nông thôn nước ta
(2,0đ) 2

0,2...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1
NĂM HỌC 2013 – 2014
(Đề có 01 trang) Môn : Địa lí 12- Khối C
Thời gian: 180 phút (Không kể giao đề)
A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I. (2,0 điểm)
1. Trình bày đặc điểm đất và sinh vật đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi. Giải thích tại
sao đất và sinh vật ở đai này lại có sự phân hóa?
2. Trình bày và giải thích đặc điểm cơ cấu lao động theo thành thị, nông thôn nước ta.
Câu II. (3,.0 điểm)
1. Phân ch đặc điểm của hoạt động xuất khẩu nước ta. Kim ngạch nhập khẩu nước ta
tăng nhanh có ý nghĩa gì?
2. Điều kiện tự nhiên để phát triển và sự phân bố cây cà phê của vùng Tây Nguyên?
Câu III. (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:
TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA
(Đơn vị: tỉ đồng)
Năm
Nông, lâm nghiệp
và thủy sản
Công nghiệp và
xây dựng
Dịch vụ
1990 42.003 33.221 56.704
1995 51.319 58.550 85.698
1997 55.895 75.474 99.895
2000 63.717 96.913 113.036
2004 73.917 142.621 145.897
2005 76.905 157.808 158.276
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước
các ngành kinh tế nước ta giai đoạn 1990 – 2005.
2. Nhận xét và giải thích về tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế nước ta giai đoạn 1990
2005. Sự tăng trưởng đó c động như thế nào đến sự chuyn dịch cấu kinh tế
theo ngành của nước ta trong giai đoạn trên?
B. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b)
Câu IV. a. Theo chương trình Cơ bản
Chứng minh rằng ngành viễn thông nước ta phát triển nhanh chóng và ngày càng đa
dạng. Giải thích nguyên nhân.
Câu IV. b. Theo chương trình Nâng cao
Phân tích đặc điểm vốn đât nước ta. Vì sao sử dụng đất đai hợp lí là vấn đề quan trọng
trong phát triển kinh tế xã hội của nước ta?
……................. HẾT ……................
Học sinh không được sử dụng Atlat và bất cứ tài liệu gì.
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn : Địa lí 12- Khối C - Trang 2
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn : Địa lí 12- Khối C - Người đăng: huonghtb0902
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn : Địa lí 12- Khối C 9 10 781