Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi thử Đh đợt 1 môn tiếng Anh

Được đăng lên bởi vuongbichhien266
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 414 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH-HÀ NỘI
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1(2013-2014)
Môn thi: Tiếng Anh (Khối D/A1)
Thời gian làm bài: 90 phút;
(80 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
485

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh: .................................................................... Số báo danh: .............................
I/ Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is correct
and closest in meaning to each of the following sentences from 1 to 5.
Question 1: Although it is not a threat to humans, the Bespectacled Bear is killed as it does damage
to agriculture.
A. People kill the Bespectacled Bear because of its damage to agriculture even though it is not a
threat to humans.
B. As a threat to human and damage to agriculture, the Bespectacled Bear is killed.
C. The Bespectacled Bear is killed although it is neither a threat to humans nor damage to
agriculture.
D. The Bespectacled Bear is killed as it does damage to agriculture and is a threat to humans.
Question 2: Some scientists think that a meteor impact, which occurred around 65 million years
ago, may have caused the extinction of the dinasaurs.
A. The extinction of the dinosaurs could only have been caused by a meteor impact that occurred
some 65 million years ago.
B. According to some scientists, the extinction of the dinosaurs was caused by a meteor that
struck Earth 65 million or so years ago.
C. Some scientists reckon that the impact of a meteor that struck Earth some 65 million years ago
need not have caused the extinction of the dinosaurs.
D. In the opinion of some scientists, the extinction of the dinosaurs could have been the result of
the impact of a meteor which occurred roughly 65 million years ago.
Question 3: There are two interesting things I found in The Last Leaf by O. Henry in addition to the
general theme of death and dying.
A. In The Last Leaf by O. Henry two interesting things about death and dying are additional
themes I found.
B. The general theme of death and dying is the most interesting thing I found in The Last Leaf by
O. Henry.
C. The general theme of death and dying is one interesting thing I found in The Last Leaf by O.
Henry.
D. The general theme of death and dying is what I found interesting in The Last Leaf by O.
Henry besides the other two things.
Question 4: Many have said that if he had not needed the money as a writer, he would have had the
freedom to explore his potential.
A. Many h...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH-HÀ NỘI
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT 1(2013-2014)
Môn thi: Tiếng Anh (Khối D/A1)
Thời gian làm bài: 90 phút;
(80 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
485
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh: .................................................................... Số báo danh: .............................
I/ Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is correct
and closest in meaning to each of the following sentences from 1 to 5.
Question 1: Although it is not a threat to humans, the Bespectacled Bear is killed as it does damage
to agriculture.
A. People kill the Bespectacled Bear because of its damage to agriculture even though it is not a
threat to humans.
B. As a threat to human and damage to agriculture, the Bespectacled Bear is killed.
C. The Bespectacled Bear is killed although it is neither a threat to humans nor damage to
agriculture.
D. The Bespectacled Bear is killed as it does damage to agriculture and is a threat to humans.
Question 2: Some scientists think that a meteor impact, which occurred around 65 million years
ago, may have caused the extinction of the dinasaurs.
A. The extinction of the dinosaurs could only have been caused by a meteor impact that occurred
some 65 million years ago.
B. According to some scientists, the extinction of the dinosaurs was caused by a meteor that
struck Earth 65 million or so years ago.
C. Some scientists reckon that the impact of a meteor that struck Earth some 65 million years ago
need not have caused the extinction of the dinosaurs.
D. In the opinion of some scientists, the extinction of the dinosaurs could have been the result of
the impact of a meteor which occurred roughly 65 million years ago.
Question 3: There are two interesting things I found in The Last Leaf by O. Henry in addition to the
general theme of death and dying.
A. In The Last Leaf by O. Henry two interesting things about death and dying are additional
themes I found.
B. The general theme of death and dying is the most interesting thing I found in The Last Leaf by
O. Henry.
C. The general theme of death and dying is one interesting thing I found in The Last Leaf by O.
Henry.
D. The general theme of death and dying is what I found interesting in The Last Leaf by O.
Henry besides the other two things.
Question 4: Many have said that if he had not needed the money as a writer, he would have had the
freedom to explore his potential.
A. Many have said that it was the need for money that made him explore his potential.
Trang 1/17 - Mã đề thi 485
Đề thi thử Đh đợt 1 môn tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi thử Đh đợt 1 môn tiếng Anh - Người đăng: vuongbichhien266
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề thi thử Đh đợt 1 môn tiếng Anh 9 10 885