Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tiếng Anh

Được đăng lên bởi trucanhthanhlang
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHU VAN AN PRIMARY SCHOOL
Full name: ...................................................
Class: ...........................................................

TEST IN NOVEMBER - GRADE 2
SCHOOL YEAR: 2015 - 2016
SUBJECT: ENGLISH
Time allowed: 43 – 45 minutes

NOVEMBER RESULTS
I. LISTENING.
Total
Part 1
(20 ms)
(5 ms)

Part 2
(5 ms)

II. READING.
Total
(10 ms)
III. WRITING.
Total
(15 ms)
IV. SPEAKING.
Total
(15 ms)

Part 1
(5 ms)

Part 4
(5 ms)

Part 2
(5 ms)

Part 2
(5 ms)

Part 4
(5 ms)

Part 5
(5 ms)

Part 1
(10 ms)

V. FINAL RESULTS
Skills
Correct answers
Listening

Part 3
(5 ms)

Part 2
(5 ms)

Marks

Shields

Comments
……………………………………..
……………………………………………
………..

Reading
& Writing

……………………………………..
……………………………………………
………..

Speaking

……………………………………..
……………………………………………
………..

Total
……………………………………..
……………………………………..

1

…………..…..
……………………………………………..
……………………………………………..

LISTENING (20 minutes)
Part 1.
--5 questions-Listen and draw lines. There is one example.
Sally

James

Mary

Linda

John

Peter

Part 2.
- 5 questionsListen and tick the correct picture. There is one example.
What’s in Mary’s bag?

A

B



C

1. What does Mary have?

2

A

B

C

2. What does Tom want?

A
B
3.What’s does Mary want?

A

B

C

C

4. What can Mary do?

A
5. What can Tom do?

A

B

C

B

C

3

Part 3

_ 5 questions _

Read the question. Listen and write a name or a number.There are two
examples.

Examples
What’s Mary’s brother’s name?

………Tom………

How old is he?

……….5…………

Questions
1

What’s Mary’s sister’s name?

……………………

2

How many people are there in Mary’s family?

……………………

3

How many rooms are there in Mary’s house?

……………………

4

How many pictures are there in Mary’s room?

……………………

5

What’s the name of Mary’s cat?

……………………

4

Part 4.

-5 questions-

Listen and color. There is an example.

READING & WRITING (20 minutes)
Part 1.
-5 questionsLook and read. Put a tick () or a cross () in the box. Examples:

This is a frog. 

This is hot chocolate.

5

Questions:
1. This is Spaghetti

2. This is an apple

3. This is tea

4. Where is the cat?
It’s on the table

5. Where are the books?
They’re behind the bag

Part 2.
Look and read. Write Yes or No.

-5 questions-

6

Examples:
The picture has two girls.

No

They are flying kites.

Yes

Questions:
1. There are two boys.

………………………….

2. There is one dog.

………………………….

3. There are three birds.

………………………….

4. The picture has three kites.

………………………….

5. They are in the house.

………………………….

Part 3.

-5 questions-...
CHU VAN AN PRIMARY SCHOOL
Full name: ...................................................
Class: ...........................................................
TEST IN NOVEMBER - GRADE 2
SCHOOL YEAR: 2015 - 2016
SUBJECT: ENGLISH
Time allowed: 43 – 45 minutes
NOVEMBER RESULTS
I. LISTENING.
Total
(20 ms)
Part 1
(5 ms)
Part 2
(5 ms)
Part 3
(5 ms)
Part 4
(5 ms)
II. READING.
Total
(10 ms)
Part 1
(5 ms)
Part 2
(5 ms)
III. WRITING.
Total
(15 ms)
Part 2
(5 ms)
Part 4
(5 ms)
Part 5
(5 ms)
IV. SPEAKING.
Total
(15 ms)
Part 1
(10 ms)
Part 2
(5 ms)
V. FINAL RESULTS
Skills Correct answers Marks Shields Comments
Listening
……………………………………..
……………………………………………
………..
Reading
& Writing
……………………………………..
……………………………………………
………..
Speaking
……………………………………..
……………………………………………
………..
Total
……………………………………..
……………………………………..
1
Đề thi tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tiếng Anh - Người đăng: trucanhthanhlang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề thi tiếng Anh 9 10 719