Ktl-icon-tai-lieu

đề thi tiếng anh

Được đăng lên bởi thukieu-1293
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Em hãy nghe và đánh dấu.( 2,5 marks )
1.She`s my friend.
2. This is my school
3. May I go out ?
4. Close your book, please.
5. It`s small.

She’s Mai
This is my library.
May I come in ?
Open your book, please.
It isn’t small

II. Khoanh tròn từ khác loại. ( 2 marks)
1.how
fine
2.nice
meet
3.Lili
Linda
4.classroom
school

what
say
I
library

who
you
Alan
goodbye

III. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. ( 2 marks)
1. my / this / school / is. ………………………………………………….
2. name / what / your / is ? ………………………………………………….
3. up / stand / please . …………………………………………………..
4. nice / meet / to / you. ………………………………………………….
IV. Nối mỗi câu ở cột A phù hợp với một câu ở cột B ( 2 marks)
A

B

1. What`s your name ?

a. Nice to meet you too.

2. Is your book big ?

b. I`m fine.thanks

3. Nice to meet you.

c. See you later.

4. How are you today ?

d. Yes. It is.

V.Trả lời các câu hỏi sau: (1,5 mark )
1
What`s your name ? ………………………………………………….
2.
How are you ? ………………………………………………….
3.
Is your school big?………………………………………………….

...
I. Em hy nghe và đánh dấu.( 2,5 marks )
1.She`s my friend. She’s Mai
2. This is my school This is my library.
3. May I go out ? May I come in ?
4. Close your book, please. Open your book, please.
5. It`s small. It isn’t small
II. Khoanh trn t khác loi. ( 2 marks)
1.how fine what who
2.nice meet say you
3.Lili Linda I Alan
4.classroom school library goodbye
III. Sp x!p thành câu hoàn ch#nh. ( 2 marks)
1. my / this / school / is. ………………………………………………….
2. name / what / your / is ? ………………………………………………….
3. up / stand / please . …………………………………………………..
4. nice / meet / to / you. ………………………………………………….
IV. Nối mỗi câu ở cột A phù hợp với một câu ở cột B ( 2 marks)
A B
1. What`s your name ? a. Nice to meet you too.
2. Is your book big ? b. I`m fine.thanks
3. Nice to meet you. c. See you later.
4. How are you today ? d. Yes. It is.
V.Trả lời các câu hỏi sau: (1,5 mark )
1 What`s your name ? ………………………………………………….
2. How are you ? ………………………………………………….
3. Is your school big?………………………………………………….
đề thi tiếng anh - Người đăng: thukieu-1293
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi tiếng anh 9 10 0