Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tiếng anh học kì 1

Được đăng lên bởi hongloanxh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PART 1: LISTENING ( 20’) – 5 points
1. Listen and number ( 1point): ( Nghe và đánh số thứ tự)

1
2. Listen and colour ( 1 point) ( Nghe và tô màu)

1

2

31

3. Listen and draw the lines ( 1 point): ( Nghe và nối)

4

4. Listen and tick ( 1 point): ( Nghe và đánh dấu)

1.


2.

3.

4.

5.

5. Listen and complete (1 point): ( Nghe và điền vào chỗ trống)
curly

like

rice

1. There’s doll on the ……rug………….
2. She’s got ………….….hair.
3. I …..............…..giraffes.
4. I like meat and …………. …...
5. I don’t like …………. …….

bread

rug

PART 2: SPEAKING ( 5’) – 1 points

1. Listen and repeat (0.25 p)

2. Point, ask and answer (0.25)

3. Listen and comment ( 0.25)

4. Interview ( 0.25)

PART 3: READING AND WRITING ( 15’) – 4 points
6. Look and read. Put a tick or a cross in the box as example (1 point): Nhìn và đọc. Đánh
dấu  hoặc X vào trống:

I like parrots.



This is a circle.

X

There is a doll on the chair.

He has short hair.

5
The elephant is little.

6
There is a pillow on the bed.

7. Look and read. Write Yes or No as example ( 1 point) : Nhìn và đọc. Viết Yes hoặc No
theo mẫu

1. They’ve got a rectangle.

NO

2. There is a triangle.
3. He has got blond hair.
4. She hasn’t got straight hair.
5. There is a fan on the triangle.

8. Choose the right word/phrases from the box and write them next to numbers from 1- 4 ( 1
point): Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp dựa vào gợi ý cho sẵn và viết vào bên cạnh các số từ
1-4

got

blue

My name’s Tom. I’m (1) tall

tall

has

friends

.I ‘ve got blond hair. These are my (2)………....…

This is Polly. She (3) .. …………. got long hair. Her eyes are brown. And this is Tony.
He has got curly, brown hair. He hasn’t (4) ………………… long hair. His eyes are (5)
…………..…. My friends are very nice.

9. Look at the picture. Look at the words. Write the sentences( 1 point) : Nhìn tranh. Nhìn
từ. Viết câu đúng.

1. cars/ in/ the/ two/ are/ There/ cupboard.

2. like/ tigers/ She/ doesn’t

There are two cars in the cupboard.

She...........................................................

3. like/ Do/ you/ rice?

3. books/ shelf/ two/ There/ are/ on/ the

Do.................................................... ?

There...................................................... .

5. is/ a/ square/ It
It....................................................... .

...
PART 1: LISTENING ( 20’) – 5 points
1. Listen and number ( 1point): ( Nghe và đánh số thứ tự)
2. Listen and colour ( 1 point) ( Nghe và tô màu)
3. Listen and draw the lines ( 1 point): ( Nghe và nối)
1
1
1 2 3 4
Đề thi tiếng anh học kì 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi tiếng anh học kì 1 - Người đăng: hongloanxh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi tiếng anh học kì 1 9 10 442