Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3

Được đăng lên bởi buoinguyen92
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD – ĐT CÁT TIÊN
TRƯỜNG TH GIA VIỄN
Tên:……………………………
Lớp: 3A…

THI KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2010 – 2011
MÔN: TIẾNG ANH
Chương trình Let’s go 1A
Thời gian: 35 phút

I. Read and connect: Đọc và nối: (2,5 điểm)

1. How’s the weather today?

a. That’s my father.

2. What’s her name?

b. They’re on the table.

3. How old is she ?

c. It’s rainy.

4. Where are the dolls?

d. Her name’s Li Li.

5. Who’s that?

e. She is nine years old.

II. Circle : Khoanh vào ý đúng. (2điểm)
1.

one

2.

ten



nine



six

3. How many books ?

4. What are these ?

Two books.

a. It’s a marker.

Three books.

b. They are markers.

III. Answer the question : Trả lời câu hỏi(2 điểm)
1. What’s this ?
It’s..............................
3. Who’s she ?
She is my...................

2. What are these ?
They are……….
4. Who is he ?
He is......................…...

IV. Fill in the blanks: Điền từ vào chỗ trống dựa vào bức tranh : (1,5 điểm)

1. It is ......................... today.

2. I have a ............... and a ...........

Điểm

V. Describe. Hãy miêu tả hình dáng của những người sau đây. (2 điểm)

1.She is.............(ốm)

3.She ....................(xấu)

2.He...................(mập)

4.She ............... (đẹp)
_______ goodluck________

ĐÁP ÁN TIẾNG ANH LỚP 3 NĂM HỌC 2010 - 2011
I. Read and connect: Đọc và nối: (2,5 điểm)

(Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm)
1. c

2. d

3. e

4.b

5.a

II. Circle : Khoanh vào ý đúng. (2điểm)
(Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm)
1. one

2. nine

3. Three books

4.They are markers

III. Answer the question : Trả lời câu hỏi(2 điểm)
(Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm)
1.
2.
3.
4.

It is a cassette
They are pens
She is my mother
He is my grandfather

IV. Fill in the blanks: Điền từ vào chỗ trống dựa vào bức tranh : (1,5 điểm)
(Mỗi từ đúng đạt 0.5 điểm)
1.It is sunny today.
2.I have a dog and a cat.

V. Describe. Hãy miêu tả hình dáng của những người sau đây. (2 điểm)
(Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm)
1. She is thin

2. He is fat

3. She is urgly

4. She is pretty.

...
PHÒNG GD – ĐT CÁT TIÊN
TRƯỜNG TH GIA VIỄN
Tên:……………………………
Lớp: 3A…
THI KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học: 2010 – 2011
MÔN: TIẾNG ANH
Chương trình Let’s go 1A
Thời gian: 35 phút
I. Read and connect: Đọc và nối: (2,5 điểm)
1. How’s the weather today? a. That’s my father.
2. What’s her name? b. They’re on the table.
3. How old is she ? c. It’s rainy.
4. Where are the dolls? d. Her name’s Li Li.
5. Who’s that? e. She is nine years old.
II. Circle : Khoanh vào ý đúng. (2điểm)
1. one 2.  nine
ten  six
3. How many books ? 4. What are these ?
Two books. a. It’s a marker.
Three books. b. They are markers.
III. Answer the question : Trả lời câu hỏi(2 điểm)
1. What’s this ? 2. What are these ?
It’s.............................. They are……….
3. Who’s she ? 4. Who is he ?
She is my................... He is......................…...
IV. Fill in the blanks: Điền từ vào chỗ trống dựa vào bức tranh : (1,5 điểm)
1. It is ......................... today. 2. I have a ............... and a ...........
Điểm
Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 - Trang 2
Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 - Người đăng: buoinguyen92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 3 9 10 711