Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tiếng Anh lớp 3

Được đăng lên bởi tieuhocphanchutrinh-dn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHẦN II : KIẾN THỨC NGÔN NGỮ
Bài 1: Tìm từ không cùng loại với các từ còn lại. (khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án)
1. A. Goodbye

B. Good afternoon

C. Good evening

D. Thanks

2. A. this

B. that

C. it

D. pen

3. A. meet

B. see

C. have

D. me

4. A. doll

B. robot

C. toy

D. ball

C. teacher

D. worker

5. A. cooker
B. farmer
Bài 2: Nhìn tranh điền từ còn thiếu.

6. This is my................................... Its name is ………………………….
.

7.

I have ................................. pens.

8. It’s ............................... in Hanoi today.

9. I have a................................... It’s big.

10. How many...................................... are there in the jar ? ~ There are three.

Bài 3: Tìm từ có phần gạch chân có cách phát âm khác các từ còn lại. (khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án)
11. A. your

B. about

C. count

D. aloud

12. A. thank

B. bathroom

C. three

D. mother

13. A. new

B. eraser

C. she

D. me

14. A. my

B. library

C. many

D. city

C. brother

D. old

15. A. hello
B. no
Bài 4: Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống.
16. Sh_ is Mai. She _s m_ fri _nd.



17. Is y_ur s_ _ oo_ b_g?



18. Hi, Mai. I a_ f_ne, th__k _ou. _nd y_ _?



19. T_ _ t’s _ y f_t_e_. Hi_ n_ _e is Hung.



20. _t’s _ai_y _n Ha Noi. It’s _l_udy i_ Hue.



Bài 5: Chọn từ thích hợp cho sẵn trong khung điền vào mỗi chỗ trống.
ten

Trang

sister

This

mother

Hi, My name is Lan. I am (21) ........................... years old. This is my (22)............................ Her name is
(23)........................... She’s 15. (24) ........................... is my father. His name is Tung. He is 40 years old. And
this is my (25)........................... Her name is Phuong. She is 35 now. She is beautiful.
21.

22.

23.

24.

25.

Bài 6: Nối câu ở cột A và câu thích hợp trong cột B. (Viết câu trả lời vào ô bên phải)
Cột A

Cột B

26. How old are your brothers?

a. I have one dog and one cat.

27. Who’s that?

b. Yes?

28. How’s the weather in Thanh Hoa today?

c. They are 15.

29. How many pets do you have?

d. There are no clouds and it’s windy.

30. Excuse me!

e. It’s my new friend, Nga.

Bài làm

Bài 7: Gạch chân lỗi sai trong mỗi câu sau và sửa lại vào phần ô bên phải.
31. Hello. I’m Nga. Nice to meeting you.



32. My mother is an English book



33. Let’s going to the cinema. Sure



34. Is this your school? ~ No, it is. My school is over there.

...
PHẦN II : KIẾN THỨC NGÔN NGỮ
(khoanh trn vo ch ci trưc đp n)
 A B C. D
 A B C D
 A B C D
 A B C D
 A B C D
 !"
  !!!!!!!!!!
"  
# $%
&  $
'%()*

#$%&'$%'(khoanh trn vo ch ci trưc đp n)
 A.ou Bou Cou Dou
 A.th Bth Cth Dth
 A. e Be Ce De
 A.y By Cy Dy
 A.o Bo Cot Do
() *!"+,
 +,-+,,,
" ,.,,,,)
# %/- ,,/,,,.,,,)
Đề thi tiếng Anh lớp 3 - Trang 2
Đề thi tiếng Anh lớp 3 - Người đăng: tieuhocphanchutrinh-dn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi tiếng Anh lớp 3 9 10 580