Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tiếng Anh lớp 3

Được đăng lên bởi Anh Bin Hồ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 69 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI HỌC KỲ II
MÔN: TIẾNG ANH
Họ và tên: ................................. Lớp:
I. Complete the sentences (2,5ms)
1. How’s th__ weather tod__y?
2. It is s__nny and w__ndy.
3. Does s__e have to__s?
4. I ha__e ten do__s.
5. The ro__ots are ove__ there.
II. Circle the odd one out (2,5ms)
1. how
what
who
many
2. dog
cat
robot
fish
3. sunny
rainy
windy
cloud
4. doll
ships
robots
balls
5. big
pets
small
large
III. Select and tick the letter A, B or C (3ms)
1. I have _______ toys.
A. many
B. a
C. one
2. Li Li _______ one doll.
A. is
B. has
C. have
3. Where are _____ balls ?
A. a
B. one
C. the
4. ______many pets do you have?
A. Where B. How
C. Do
5. How many toys _______ you have?
A. are
B. has
C. have.
6. I have ten ________.
A. rotbot
B. a robot C. robots
IV. Write the questions (2ms)
1. ________________________________?
- It’s cloudy.
2. ________________________________?
- Yes, I have one cat.
____The End ___

Phßng GD & §T
kú II

kiÓm tra chÊt lîng häc

Full name:

M«n: TiÕng Anh líp 3 n¨m häc: 2011-2012.

Question 1: Complete the sentences. (2,5P)
1. It’s ra_ _y in Ha Noi today.
2. The_ _ are two bathrooms in the house.
3. I have a cat. W- - t about you?
4. H_ _ many pets do you have?
5. Lan and Mai are in the ki_ _hen.
Question 2: Read and match. (2,5P)
1. That’s my sister.
2. Is your bag big?
3. My sister has two new dolls.
4. Where are the robots?
5. This is my house.

a. No, It’s isn’t. It’s small.
b. It’s large.
c. Her name’s Nga.
d. They are nice.
e. They are over there.

1+____________2+___________3+___________4+____________5+_______
__
Question 3: Select the letter A, B or C. (2,5P)
1. There ……………many clouds in the sky.
A. am
2. …………..the weather today?
A. What’s
3. Who’s that?......................
A. That’s my sister.

B. are
B. Where’s

C. is
C. How’s

B. It’s my family.

C. It’s my

B. Nice to meet you.

C. See you

B. Nam

C. We

house.
4.Good bye.
A. Fine, thanks.
later.
5._________has a robot and a ship.
A. I

Question4: Reoder the sentences to make the dialogue. (2,5P)
I have two dolls and three balls.
1 Do you have toys?
No, I have no robots.
What’s toys do you have?
What about robots?
Yes, I have some.

------the end------

...
ĐỀ THI HỌC KỲ II
MÔN: TIẾNG ANH
Họ và tên: ................................. Lớp:
I. Complete the sentences (2,5ms)
1. How’s th__ weather tod__y?
2. It is s__nny and w__ndy.
3. Does s__e have to__s?
4. I ha__e ten do__s.
5. The ro__ots are ove__ there.
II. Circle the odd one out (2,5ms)
1. how what who many
2. dog cat robot fish
3. sunny rainy windy cloud
4. doll ships robots balls
5. big pets small large
III. Select and tick the letter A, B or C (3ms)
1. I have _______ toys.
A. many B. a C. one
2. Li Li _______ one doll.
A. is B. has C. have
3. Where are _____ balls ?
A. a B. one C. the
4. ______many pets do you have?
A. Where B. How C. Do
5. How many toys _______ you have?
A. are B. has C. have.
6. I have ten ________.
A. rotbot B. a robot C. robots
IV. Write the questions (2ms)
1. ________________________________?
- It’s cloudy.
2. ________________________________?
- Yes, I have one cat.
____The End ___
Phßng GD & §T kiÓm tra chÊt ng häc
kú II
Đề thi tiếng Anh lớp 3 - Trang 2
Đề thi tiếng Anh lớp 3 - Người đăng: Anh Bin Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi tiếng Anh lớp 3 9 10 757