Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tiếng Anh lớp 5

Được đăng lên bởi vothikimyen0909
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 1 lần
bµi thi häc sinh n¨ng khiÕu
M«n: TiÕng Anh líp 5
(Thêi gian: 40 phót lµm bµi.)
N¨m häc: 2009 – 2010
Hä vµ tªn:.....................................................................................................................
Trêng TiÓu häc:......................................................SBD:............................................
Phßng gD - ®T …….
Trêng tiÓu häc …..

I/ nG÷ ¢M
Bµi 1: Cã bao nhiªu c¸ch ph¸t ©m ®èi víi cïng mét con ch÷ ®îc g¹ch ch©n trong nh÷ng tõ
sau.
1. watch
party
park
toothache
............
2. drew
well
interesting
garden
...........
3. year
sea
ahead
sweater
...........
4. badminton
festival
different
write
...........
II/ KiÕn thøc ng«n ng÷.
Bµi 2: Khoanh trßn mét tõ kh¸c lo¹i so víi c¸c tõ cßn l¹i.
1. warm
cool
dry
sun
2. souvernir
interesting
bike
picture
3. Singaporean
Chinese
Island
English
4. sound
museum
circus
airport
5. cooker
footballer
farmer
singer
Bµi 3: Dùa vµo tõ cho s½n, ®iÒn vµo chç chÊm thÝch hîp ®Ó hoµn thµnh c©u.
1. My mother................. to visit HaLong Bay tomorrow. (go)
2. I have ..............sister. She is young and pretty.( old)
3. Mrs brown has four.............. . They are nice. ( child)
4. Last week Mai .................................... with her friend.( cinema)
5. When you have a headache. You........................................( aspirins).
1/ is going
2/ an elder
3/ children
4/ went to the cinema
5/ should take
Bµi 4:§äc vµ ®iÒn vµ kho¶ng trèng b»ng c¸c ch÷ c¸i cho s½n.
Spring is a beautiful se................ It begins in February and ends in Ap.............. So
February, Ma.............. and Ap.............. are sp............... months . The we............ is usually
fine. Sometimes it rains but it is w.......... The tree in the parks, gardens and street are green.
You can see be................. flowers everywhere. After the long winter months, children like
spring time. They us............... play out in the yards. They feel ha............ when Tet holidays
come.
1/ season 2/ April
3/ March
4/ April
5/ spring
6/ weather 7/ wet
8/ beautiful 9/ usually 10/ happy
III/ ViÕt.
Bµi 5: Dïng tõ cho s½n viÕt thµnh c©u hoµn chØnh.
1. Minh/ write/ letter/ now/./
............................................................................................................................
2. sister /not/ want/ hide/ seek/./
...........................................................................................................................
3. We/ dance/ sang/ tell/story/ English/school ...
Phßng gD - ®T …….
Tng tiÓu häc ..
bµi thi häc sinh n¨ng khiÕu
M«n: TiÕng Anh líp 5
(Thêi gian: 40 phót lµm bµi.)
N¨m häc: 2009 – 2010
Hä vµ tªn:.....................................................................................................................
Trêng TiÓu häc:......................................................SBD:............................................
I/ nG÷ ¢M
Bµi 1: Cã bao nhiªu c¸ch ph¸t ©m ®èi víi cïng mét con ch÷ ®îc g¹ch ch©n trong nh÷ng tõ
sau.
1. watch party park toothache ............
2. drew well interesting garden ...........
3. year sea ahead sweater ...........
4. badminton festival different write ...........
II/ KiÕn thøc ng«n ng÷.
Bµi 2: Khoanh trßn mét tõ kh¸c lo¹i so víi c¸c tõ cßn l¹i.
1. warm cool dry sun
2. souvernir interesting bike picture
3. Singaporean Chinese Island English
4. sound museum circus airport
5. cooker footballer farmer singer
Bµi 3: Dùa vµo tõ cho s½n, ®iÒn vµo chç chÊm thÝch hîp ®Ó hoµn thµnh c©u.
1. My mother................. to visit HaLong Bay tomorrow. (go)
2. I have ..............sister. She is young and pretty.( old)
3. Mrs brown has four.............. . They are nice. ( child)
4. Last week Mai .................................... with her friend.( cinema)
5. When you have a headache. You........................................( aspirins).
1/ is going 2/ an elder 3/ children 4/ went to the cinema
5/ should take
Bµi 4:§äc vµ ®iÒn vµ kho¶ng trèng b»ng c¸c ch÷ c¸i cho s½n.
Spring is a beautiful se................ It begins in February and ends in Ap.............. So
February, Ma.............. and Ap.............. are sp............... months . The we............ is usually
fine. Sometimes it rains but it is w.......... The tree in the parks, gardens and street are green.
You can see be................. flowers everywhere. After the long winter months, children like
spring time. They us............... play out in the yards. They feel ha............ when Tet holidays
come.
1/ season 2/ April 3/ March 4/ April 5/ spring 6/ weather 7/ wet
8/ beautiful 9/ usually 10/ happy
III/ ViÕt.
Bµi 5: Dïng tõ cho s½n viÕt thµnh c©u hoµn chØnh.
1. Minh/ write/ letter/ now/./
............................................................................................................................
2. sister /not/ want/ hide/ seek/./
...........................................................................................................................
3. We/ dance/ sang/ tell/story/ English/school festival/./
............................................................................................................................
4. Peter/ going/ museum/ zoo/?/
.............................................................................................................................
1/ Minh is writing a letter now.
2/ My sister doesn’t want to play hide and seek.
3/ We danced, sang and told English stories at School Festival.
4/ Is Peter going to the museum or the zoo?
Bµi 6; §Æt c©u hái cho c¸c phÇn gach ch©n sau.
1. ........................................................................................................................?
We studied English at school.
2. ........................................................................................................................?
Đề thi tiếng Anh lớp 5 - Trang 2
Đề thi tiếng Anh lớp 5 - Người đăng: vothikimyen0909
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi tiếng Anh lớp 5 9 10 548