Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi TOEIC

Được đăng lên bởi shinsangri
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1177 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Þ®·¼¹»¬Ù®»»² Í°®·²¹îððìͬ®¿¬»¹·»-º±®¬¸»ÌÑÛ×Ý
ÔÑÒÙÌÛÎÓ
̸»¾»-¬©¿§¬±°®»°¿®»º±®¿´¿²¹«¿¹»¬»-¬·-¬±
λ¿¼¿´±¬ÿ
Ô·-¬»²ú-°»¿µ¿´±¬ÿ
É®·¬»¿´±¬ÿ
ÍØÑÎÌÌÛÎÓ
̸»¾»-¬©¿§¬±¹»¬®»¿¼§¬±¬¿µ»¬¸»ÌÑÛ×Ý·-¬±
Õ²±©¬¸»¬»-¬ÿø̸·-³»¿²-µ²±©¿´´¬¸»°¿®¬-åµ²±©¬¸»·²-¬®«½¬·±²-ôµ²±©¸±©³«½¸
¬·³»§±«¸¿ª»ò÷
Ю¿½¬·½»¬¿µ·²¹¿´´°¿®¬-±º¬¸»¬»-¬ò׺§±«¼±²K¬¸¿ª»³«½¸¬·³»ô¬¸»²«-¬°®¿½¬·½»
¬¸»°¿®¬-§±«²»»¼¬±·³°®±ª»¬¸»³±-¬ò
Ô»¿®²¬¸»L¬®·½µ-K±º¬¸»¬»-¬ò
ÖËÍÌÞÛÚÑÎÛÌØÛÌÛÍÌ
Û¿¬¿-³¿´´ô¸»¿´¬¸§¼·²²»®ò
Ù±¬±¾»¼»¿®´§ò
É¿µ»«°»¿®´§ò
Ü®»--·²½±³º±®¬¿¾´»½´±¬¸»-ò
Ì·»´±²¹¸¿·®¾¿½µò
Þ»¹·²-°»¿µ·²¹Û²¹´·-¸®·¹¸¬¿©¿§·²¬¸»³±®²·²¹ò
Û¿¬¿´±©ó¹¿®ñ¸·¹¸°®±¬»·²¾®»¿µº¿-¬ò
Ù»¬-±³»»¨»®½·-»±®º®»-¸¿·®¾»º±®»»²¬»®·²¹¬¸»¬»-¬¾«·´¼·²¹ò
Ù±¬±¬¸»¾¿¬¸®±±³ò
Þ®·²¹¬©±°»²½·´-©·¬¸§±«ò
Þ®·²¹§±«®×Ü©·¬¸§±«ò
Þ®·²¹¿©¿¬½¸©·¬¸§±«ò
ÜËÎ×ÒÙÌØÛÌÛÍÌ
λ´¿¨ò
Þ®»¿¬¸»ò
ͬ®»¬½¸§±«®¾±¼§¾»¬©»»²°¿®¬
׺§±«¼±²K¬µ²±©¿²¿²-©»®ô¹«»-
Ó¿µ»¿ª»®§-³¿´´³¿®µ²»¨¬¬±®»¿¼·²¹¯«»-¬·±²-¬¸¿¬§±«K®»²±¬®»¿¾±«¬òݱ³»
¾¿½µ¬±¬¸±-»´¿¬»®·º§±«¸¿ª»¬·³»ò
Đề thi TOEIC - Trang 2
Đề thi TOEIC - Người đăng: shinsangri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi TOEIC 9 10 644