Ktl-icon-tai-lieu

đề thi tốt nghiệp 2006

Được đăng lên bởi An Nhiên Lê
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2006
Môn thi: TIẾNG ANH - Hệ 3 năm
Thời gian làm bài: 60 phút; 50 câu trắc nghiệm (đề thi có 4 trang)

.

Câu 1: Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
Susan is looking for something .................... .
A. eat
B. to eating
C. to eat
D. eating
Câu 2: Chọn từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
.................. your homework finished last night?
A. Was
B. Did
C. Are
D. Do
Câu 3: Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
It has ................ a lot this week.
A. rains
B. raining
C. to rain
D. rained
Câu 4: Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
She used ................... as a typist.
A. work
B. to work
C. working
D. to working
Câu 5: Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
I'm sure Bill .............. the job. He has a lot of experiences.
A. was getting
B. getting
C. had got
D. will get
Câu 6: Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
If I were you, I ........................... a new car.
A. will buy
B. bought
C. would buy
D. buy
Câu 7: Chọn từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
We need more sugar. There is .................. sugar in the pot.
A. much
B. many
C. any
D. little
Câu 8: Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
The teacher told the boys to stop .................... .
A. play
B. played
C. playing
D. being played
Câu 9: Chọn từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
This student is not very good ............... Physics.
A. at
B. in
C. with
D. to
Câu 10: Chọn từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
Peter works for a factory ................... makes motorbikes.
A. what
B. which
C. who
D. whom
Câu 11: Chọn từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
She will help you ................. she has some free time.
A. how
B. where
C. when
D. what
Câu 12: Chọn từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
What is the name of the girl ......................... bicycle was stolen?
A. whose
B. who
C. which
D. when
Câu 13: Chọn từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
We are very fond .......... folk music.
A. in
B. at
C. with
D. of
Câu 14: Chọn từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
My father is a ....................... ....
Trang 1/4
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THI CHÍNH THC
K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THÔNG NĂM 2006
Môn thi: TING ANH - H 3 năm
Thi gian làm bài: 60 phút; 50 câu trc nghim (đề thi có 4 trang)
.
Câu 1: Chn t/cm t thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
Susan is looking for something .................... .
A. eat B. to eating C. to eat D. eating
Câu 2: Chn t thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
.................. your homework finished last night?
A. Was B. Did C. Are D. Do
Câu 3: Chn t/cm t thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
It has ................ a lot this week.
A. rains B. raining C. to rain D. rained
Câu 4: Chn t/cm t thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
She used ................... as a typist.
A. work B. to work C. working D. to working
Câu 5: Chn t/cm t thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
I'm sure Bill .............. the job. He has a lot of experiences.
A. was getting B. getting C. had got D. will get
Câu 6: Chn t/cm t thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
If I were you, I ........................... a new car.
A. will buy B. bought C. would buy D. buy
Câu 7: Chn t thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
We need more sugar. There is .................. sugar in the pot.
A. much B. many C. any D. little
Câu 8: Chn t/cm t thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
The teacher told the boys to stop .................... .
A. play B. played C. playing D. being played
Câu 9: Chn t thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
This student is not very good ............... Physics.
A. at B. in C. with D. to
Câu 10: Chn t thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
Peter works for a factory ................... makes motorbikes.
A. what B. which C. who D. whom
Câu 11: Chn t thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
She will help you ................. she has some free time.
A. how B. where C. when D. what
Câu 12: Chn t thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
What is the name of the girl ......................... bicycle was stolen?
A. whose B. who C. which D. when
Câu 13: Chn t thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
We are very fond .......... folk music.
A. in B. at C. with D. of
Câu 14: Chn t thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
My father is a ....................... . He works in a garage.
A. farmer B. mechanic C. teacher D. doctor
Câu 15: Chn t thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
John drives very............................ ; he has never had any accidents.
A. careful B. carefully C. carelessly D. careless
Câu 16: Chn t/cm t thích hp (ng vi A hoc B, C, D) để hoàn thành câu sau:
Many people want .................. for that job.
A. to apply B. applying C. apply D. applied
đề thi tốt nghiệp 2006 - Trang 2
đề thi tốt nghiệp 2006 - Người đăng: An Nhiên Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đề thi tốt nghiệp 2006 9 10 285