Ktl-icon-tai-lieu

Đề viết luận

Được đăng lên bởi myhurtdoyouunderstand
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 98 lần   |   Lượt tải: 0 lần
WRITING A PARAGRAPH – CODE: 001
“A paragraph about the subject you like best in school”
TOPIC SENTENCE: The subject I like best in school is English because it is
very interesting and useful.
Dịch: Môn học ở trường mà tôi thích nhất là môn tiếng Anh, vì nó rất thú vị và
hữu ích.

TOPIC SENTENCE: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
SUPPORTING IDEAS: the reasons why English is the subject I like best:

SUPPORTING IDEAS: the reasons why English is the subject I like best:

(1) ………………….

(1) interesting
Firstly, English classes involve many interesting activities. Beside
studying and practising four skills, we have many extra activities. During
classes, we can do puzzles, sing English songs, watch short videos and
sometimes perform some plays in English. Therefore, there is more fun
than pressure in these classes.
Dịch:
Đầu tiên, lớp học Tiếng Anh có rất nhiều hoạt động thú vị. Ngoài học và
thực hành bốn kĩ năng, chúng tôi còn có nhiều hoạt động khác. Trong lớp
học, chúng tôi chơi giải đố, hát Tiếng Anh, xem những đoạn phim ngắn và
thi thoảng đóng vài vở kịch bằng Tiếng Anh. Vì vậy, lớp học có nhiều
niềm vui hơn là áp lực.

(2) ……………………

(2) useful
Moreover, studying English, the international language, gives me plenty
of benefits. I can understand the meaning of the English songs that I love.
When watching English movies, I barely need the subtitles. Learning
English also gives me opportunities to learn about other cultures. I also
become more confident to make friends with foreigners who are English
speakers.
Dịch:
Ngoài ra, việc học Tiếng Anh – một ngôn ngữ quốc tế - mang lại cho tôi
rất nhiều lợi ích. Tôi có thể hiểu ý nghĩa các ca khúc tiếng Anh mà tôi yêu
thích. Khi xem phim tiếng Anh, tôi gần như không cần đến phụ đều. Việc
học tiếng Anh còn mang lại cho tôi nhiều cơ học hỏi về các văn hóa khác.
Tôi tự tin kết bạn với người nước ngoài nói tiếng Anh hơn nữa.
CONCLUSION SENTENCE
All in all, I do have a good time studying English and it is a very helpful tool of
communication.
Dịch: Tóm lại, tôi cảm thấy học Tiếng Anh rất tuyệt vời và nó là một công cụ
giao tiếp rất hữu ích.

(3) ……………………

CONCLUSION SENTENCE………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………….

...
WRITING A PARAGRAPH CODE: 001
“A paragraph about the subject you like best in school
TOPIC SENTENCE: The subject I like best in school is English because it is
very interesting and useful.
Dch: Môn hc trường mà tôi thích nht là môn tiếng Anh, vì nó rt thú v
hu ích.
SUPPORTING IDEAS: the reasons why English is the subject I like best:
(1) interesting
Firstly, English classes involve many interesting activities. Beside
studying and practising four skills, we have many extra activities. During
classes, we can do puzzles, sing English songs, watch short videos and
sometimes perform some plays in English. Therefore, there is more fun
than pressure in these classes.
Dch:
Đầu tiên, lp hc Tiếng Anh có rt nhiu hoạt động thú v. Ngoài hc và
thc hành bốn kĩ năng, chúng tôi còn có nhiu hoạt động khác. Trong lp
học, chúng tôi chơi giải đố, hát Tiếng Anh, xem những đoạn phim ngn và
thi thoảng đóng vài v kch bng Tiếng Anh. Vì vy, lp hc có nhiu
niềm vui hơn là áp lực.
(2) useful
Moreover, studying English, the international language, gives me plenty
of benefits. I can understand the meaning of the English songs that I love.
When watching English movies, I barely need the subtitles. Learning
English also gives me opportunities to learn about other cultures. I also
become more confident to make friends with foreigners who are English
speakers.
Dch:
Ngoài ra, vic hc Tiếng Anh mt ngôn ng quc tế - mang li cho tôi
rt nhiu li ích. Tôi có th hiểu ý nghĩa các ca khúc tiếng Anh mà tôi yêu
thích. Khi xem phim tiếng Anh, tôi gần như không cần đến ph đều. Vic
hc tiếng Anh còn mang li cho tôi nhiu cơ học hi v các văn hóa khác.
Tôi t tin kết bn vi người nước ngoài nói tiếng Anh hơn nữa.
CONCLUSION SENTENCE
All in all, I do have a good time studying English and it is a very helpful tool of
communication.
Dch: Tóm lại, tôi cảm thấy học Tiếng Anh rất tuyệt vời và nó là một công cụ
giao tiếp rất hữu ích.
TOPIC SENTENCE: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
SUPPORTING IDEAS: the reasons why English is the subject I like best:
(1) ………………….
(2) ……………………
(3) ……………………
CONCLUSION SENTENCE………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………….
Đề viết luận - Người đăng: myhurtdoyouunderstand
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề viết luận 9 10 989