Ktl-icon-tai-lieu

Delivering Value through Business Intelligence

Được đăng lên bởi nguyen-ducdat
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2418 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Case 1: eCourier,
Cablecom, and Bryan
Cave:
Page 39 –

Delivering Value
through Business
Intelligence
V isitors to the eCourier Web site are greeted
with
the words “How happy are you ? Take the
eCourier
happy test today!” Those words and the playful
purple Web site represent the company’s
customer satisfac-tion focus. And a key for the
company in achieving that happi-ness is
through its focus on operational business
intelligence.
Business intelligence is moving out of the
ivory tower of
specialized analysts and is being brought to
the front lines.
In the case of eCourier, whose couriers carry
2,000 packages
around London each day, operational business
intelligence
allows the company to keep real-time tabs on
customer sat-isfaction. “This is a crucial
differentiator in London’s com-petitive sameday courier market, where clients are far more
likely to take their business elsewhere than
they are to report
a problem to their current courier,” says the

Case 1: eCourier,
Cablecom, and Bryan
Cave: Mang lại giá trị
thông qua kinh doanh
thông minh.
Các khách hàng truy cập vào website
eCourier đều được chào đón với câu:” How
happy are you ? Take the eCourier happy test
today!”. Câu chào này và màu sắc vui tươi của
website khẳng định mục tiêu làm hài lòng
khách hàng của công ty. Và chìa khóa cho
công ty thực hiện được mục tiêu này là tập
trung vào hoạt động kinh doanh thông minh
(business intelligence).
Business intelligence đang dịch chuyển ra
khỏi lý thuyết và đang được áp dụng vào thực
tế. Trong trường hợp của eCourier, hàng ngày
công ty phải chuyển phát 2000 kiện hàng
xung quanh London, business intelligence
giúp công ty giữ được sự hài lòng của khách
hàng. Giám đốc công nghệ đồng thời là đồng
sáng lập của công ty Jay Bregman cho biết:”
Business intelligence là sự khác biệt quan
trọng giúp công ty cạnh tranh trên thị trường
chuyển phát nhanh London, nơi mà khách
hàng

Trong niên giám điện thoại trực tuyến London
Online, có khoảng 350 dịch vụ chuyển phát
nhanh được liệt kê.
Trước khi thực hiện Business intelligence,
eCouriers đã nghiên cứu và xác định rằng vai
trò của IT là rất quan trọng. CEO kiêm đồng
sáng lập eCourier Tom Allason và Bregman đã
gạt bỏ ý tưởng dùng phone dispatchers, thay
vào đó họ quyết định cung cấp cho các nhân
viên thiết bị định vị GPS, nhờ đó công ty có

company’s chief
technology officer and cofounder Jay
Bregman.
Online directory London Online alone shows
about 350
listings for courier services.
Before implementing operational business
i...
Page 39 – Case 1: eCourier,
Cablecom, and Bryan
Cave:
Delivering Value
through Business
Intelligence
V isitors to the eCourier Web site are greeted
with
the words “How happy are you ? Take the
eCourier
happy test today!” Those words and the playful
purple Web site represent the company’s
customer satisfac-tion focus. And a key for the
company in achieving that happi-ness is
through its focus on operational business
intelligence.
Business intelligence is moving out of the
ivory tower of
specialized analysts and is being brought to
the front lines.
In the case of eCourier, whose couriers carry
2,000 packages
around London each day, operational business
intelligence
allows the company to keep real-time tabs on
customer sat-isfaction. “This is a crucial
differentiator in London’s com-petitive same-
day courier market, where clients are far more
likely to take their business elsewhere than
they are to report
a problem to their current courier,” says the
Case 1: eCourier,
Cablecom, and Bryan
Cave: Mang l i giá tr
thông qua kinh doanh
thông minh.
Các khách hàng truy c p vào website
eCourier đ u đ c chào đón v i câu:” How ượ
happy are you ? Take the eCourier happy test
today!”. Câu chào này và màu s c vui t i c a ươ
website kh ng đ nh m c tiêu làm hài lòng
khách hàng c a công ty. Và chìa khóa cho
công ty th c hi n đ c m c tiêu này là t p ượ
trung vào ho t đ ng kinh doanh thông minh
(business intelligence).
Business intelligence đang d ch chuy n ra
kh i lý thuy t và đang đ c áp d ng vào th c ế ượ
t . Trong tr ng h p c a eCourier, hàng ngàyế ườ
công ty ph i chuy n phát 2000 ki n hàng
xung quanh London, business intelligence
giúp công ty gi đ c s hài lòng c a khách ượ
hàng. Giám đ c công ngh đ ng th i là đ ng
sáng l p c a công ty Jay Bregman cho bi t:” ế
Business intelligence là s khác bi t quan
tr ng giúp công ty c nh tranh trên th tr ng ườ
chuy n phát nhanh London, n i mà khách ơ
hàng
Trong niên giám đi n tho i tr c tuy n London ế
Online, có kho ng 350 d ch v chuy n phát
nhanh đ c li t kê.ượ
Tr c khi th c hi n Business intelligence, ướ
eCouriers đã nghiên c u và xác đ nh r ng vai
trò c a IT là r t quan tr ng. CEO kiêm đ ng
sáng l p eCourier Tom Allason và Bregman đã
g t b ý t ng dùng phone dispatchers, thay ưở
vào đó h quy t đ nh cung c p cho các nhân ế
viên thi t b đ nh v GPS, nh đó công ty có ế
Delivering Value through Business Intelligence - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Delivering Value through Business Intelligence - Người đăng: nguyen-ducdat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Delivering Value through Business Intelligence 9 10 523