Ktl-icon-tai-lieu

Dịch

Được đăng lên bởi Phương Linh Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày nay, hợp tác và liên kết kinh
tế quốc tế đang là xu thế tất yếu, tất cả các
quốc gia đều tìm cách để hội nhập một
cách hiệu quả. Bên cạnh việc phát huy
nguồn lực trong nước, tận dụng vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài được coi là một bước
đi thông minh khi rút ngắn thời gian tích
lũy vốn, tạo tiền đề vững chắc cho phát
triển kinh tế, đặc biệt đối với các quốc gia
đang phát triển. Chính vì thế, FDI hay
ODA được coi như “chìa khóa vàng” mở ra
cánh cửa thịnh vượng cho các quốc gia.

Nowadays, international cooperation and
integration are considered inevitable trends.
All countries are working out to integrate
effectively. Besides promoting high- level
internal force and striving to enlist external
forces is a smart step to shorten the
accumulation time of capital, create a firm
premise for further economic development.
Therefore ODA and FDI are referred to as
“the golden key” to the property room of
every nation. However, due to the socioeconomic development in the coming time,
Vietnam should grant FDI investment as
the leading driving force.

Tuy nhiên, xét về tình hình phát triển KTXH trong thời gian tới, Việt Nam cần
coi thu hút FDI như một động lực quan
trọng hàng đầu.

Mặc dù là 2 nguồn vốn khác nhau, Despites being two different types of
nhưng về bản chất, FDI và ODA đều là resources but ODA and FDI have the full
features of international investment.
hình thức đầu tư mang đầy đủ đặc điểm của
Foreign Direct Investment is a form of
đầu tư quốc tế. Đầu tư trực tiếp nước ngoài investment by foreign investors fund in
FDI xảy ra khi một nhà đầu tư bỏ vốn và cash or assets to any other country to obtain
ownership or management control over an
tham gia quản lý hoạt động đầu tư ở một
economic in that country, aiming at
nước khác, đồng thời có quyền sở hữu và maximizing its benefits. Official
trực tiếp thu lợi nhuận. Hỗ trợ phát triển Development Assistant is an additional
fund to help poor and developing countries
chính thức ODA là một hình thức đầu tư
which helps ensure investment capital for
nước ngoài, thường là các khoản cho vay development and reduce the burden on the
không lãi suất hoặc lãi suất thấp với thời state budget. Now, the combination of
gian vay dài. Hiện tại, ODA và FDI là hai these two external investments have
enormous signification for the rapid and
nguồn ngoại lực quan trọng góp phần thúc sustainable socio- economic development

đẩy phát triển KT-XH, thể hiện qua hàng in many aspects of the economy.
loạt thành tựu đáng ghi nhận trong nhiề...
Ngày nay, hợp tác liên kết kinh
tế quốc tế đang xu thế tất yếu, tất cả các
quốc gia đều tìm cách để hội nhập một
cách hiệu quả. Bên cạnh việc phát huy
nguồn lực trong nước, tận dụng vốn đầu
trực tiếp nước ngoài được coi là một bước
đi thông minh khi rút ngắn thời gian tích
lũy vốn, tạo tiền đề vững chắc cho phát
triển kinh tế, đặc biệt đối với các quốc gia
đang phát triển. Chính thế, FDI hay
ODA được coi như “chìa khóa vàng” mở ra
cánh cửa thịnh vượng cho các quốc gia.
Tuy nhiên, xét về tình hình phát triển KT-
XH trong thời gian tới, Việt Nam cần
coi thu hút FDI như mt động lực quan
trọng hàng đầu.
Nowadays, international cooperation and
integration are considered inevitable trends.
All countries are working out to integrate
effectively. Besides promoting high- level
internal force and striving to enlist external
forces is a smart step to shorten the
accumulation time of capital, create a firm
premise for further economic development.
Therefore ODA and FDI are referred to as
“the golden key” to the property room of
every nation. However, due to the socio-
economic development in the coming time,
Vietnam should grant FDI investment as
the leading driving force.
Mặc 2 nguồn vốn khác nhau,
nhưng về bản chất, FDI ODA đều
hình thức đầu tư mang đầy đủ đặc điểm của
đầu tư quốc tế. Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI xảy ra khi một nhà đầu bỏ vốn
tham gia quản hoạt động đầu tư một
nước khác, đồng thời quyền sở hữu
trực tiếp thu lợi nhuận. Hỗ trợ phát triển
chính thức ODA là một hình thức đầu
nước ngoài, thường các khoản cho vay
không lãi suất hoặc lãi suất thấp với thời
gian vay dài. Hiện tại, ODA FDI hai
nguồn ngoại lực quan trọng góp phần thúc
Despites being two different types of
resources but ODA and FDI have the full
features of international investment.
Foreign Direct Investment is a form of
investment by foreign investors fund in
cash or assets to any other country to obtain
ownership or management control over an
economic in that country, aiming at
maximizing its benefits. Official
Development Assistant is an additional
fund to help poor and developing countries
which helps ensure investment capital for
development and reduce the burden on the
state budget. Now, the combination of
these two external investments have
enormous signification for the rapid and
sustainable socio- economic development
Dịch - Trang 2
Dịch - Người đăng: Phương Linh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dịch 9 10 264