Ktl-icon-tai-lieu

Định hướng Ngành ngôn ngữ anh

Được đăng lên bởi khactuanhp94
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1139 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4062 /QĐ - ĐT ngày 29 tháng 11 năm 2012

của Giám đốc ĐHQGHN)

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt:

Ngôn ngữ Anh

+ Tiếng Anh:

English

- Mã số ngành đào tạo:

52220201

- Trình độ đào tạo:

Đại học

- Thời gian đào tạo:

04 năm

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt:

Cử nhân ngành Ngôn Ngữ Anh

+ Tiếng Anh:

The Degree of Bachelor in English

- Đơn vị đào tạo:

Trường Đại học Ngoại ngữ

2. Mục tiêu đào tạo
Chương trình cử nhân tiếng Anh đào tạo ra những nhà chuyên môn có khả năng
thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh (ít nhất
tương đương mức C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu); có tính linh hoạt, năng lực cơ
bản (như khả năng giao tiếp, xác định và giải quyết vấn đề, năng lực giải quyết vấn
đề); có những kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, tìm tòi, suy xét, làm việc nhóm;
hiểu biết về môi trường địa phương, trong nước hay quốc tế. Ngành ngôn ngữ Anh có
4 định hướng chuyên ngành, với các mục tiêu đào tạo cụ thể như sau:
Chương trình cử nhân tiếng Anh định hướng phiên dịch đào tạo ra các nhà
chuyên môn trong lĩnh vực biên, phiên dịch tiếng Anh- Việt trong môi trường trong
nước và quốc tế, mà ở đó tiếng Anh được sử dụng như một ngoại ngữ, hay ngôn ngữ
quốc tế; có kiến thức về xã hội văn hóa rộng lớn; có thể tiếp tục tự học, tham gia học
tập ở bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân cũng như nghề
nghiệp quan trọng để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của mình.
1

Chương trình cử nhân tiếng Anh theo định hướng quản trị học đào tạo ra những
cử nhân tiếng Anh có chuyên môn quản trị văn phòng, có khả năng thích ứng cao, có
kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh (ít nhất tương đương mức
C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu); có tính linh hoạt, năng lực cơ bản (như khả năng
giao tiếp, xác định và giải quyết vấn đề, năng lực giải quyết vấn đề); có những kĩ năng
mềm như kĩ năng giao tiếp, tìm tòi, suy xét, làm việc nhóm; hiểu biết về môi trường
địa phương, trong nước hay quốc tế, mà ở đó tiếng Anh được sử dụng như một ngoại
ngữ, hay ngôn ngữ quốc tế; có kiến thức về xã hội văn hóa rộng lớn; có thể tiếp tục tự
học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân
cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành chuyên gia, trong lĩnh vực chuyên môn
của mình.
Chươn...
1
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4062 /QĐ - ĐT ngày 29 tháng 11 năm 2012
của Giám đốc ĐHQGHN)
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Ngôn ngữ Anh
+ Tiếng Anh: English
- Mã số ngành đào tạo: 52220201
- Trình độ đào tạo: Đại học
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Ngôn NgAnh
+ Tiếng Anh:
The Degree of Bachelor in
English
- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ
2. Mục tiêu đào tạo
Chương trình cử nhân tiếng Anh đào tạo ra những nhà chuyên môn có khả năng
thích ứng cao, kiến thức tốt về tiếng Anh sử dụng thành thạo tiếng Anh (ít nhất
tương đương mức C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu); có tính linh hoạt, năng lực
bản (như khả năng giao tiếp, xác định giải quyết vấn đề, năng lực giải quyết vấn
đề); những kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, tìm tòi, suy xét, làm việc nhóm;
hiểu biết về môi trường địa phương, trong nước hay quốc tế. Ngành ngôn ngữ Anh
4 định hướng chuyên ngành, với các mục tiêu đào tạo cụ thể như sau:
Chương trình cử nhân tiếng Anh định hướng phiên dịch đào tạo ra các nhà
chuyên môn trong lĩnh vực biên, phiên dịch tiếng Anh- Việt trong môi trường trong
nước quốc tế, đó tiếng Anh được sử dụng như một ngoại ngữ, hay ngôn ngữ
quốc tế; kiến thức về hội văn hóa rộng lớn; thể tiếp tục thọc, tham gia học
tập bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất và năng nhân cũng như nghề
nghiệp quan trọng để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của mình.
Định hướng Ngành ngôn ngữ anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định hướng Ngành ngôn ngữ anh - Người đăng: khactuanhp94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Định hướng Ngành ngôn ngữ anh 9 10 935