Ktl-icon-tai-lieu

đối chiếu tiếng lóng trong tiếng Anh và Tiếng việt

Được đăng lên bởi Hong Diep
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 4032 lần   |   Lượt tải: 22 lần
PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU
1. Mục đích nghiên cứu:
Ngôn ngữ là một phạm trù rộng lớn, nó được biểu hiện dưới nhiều dạng khác nhau tùy vào đối
tượng sử dụng. Từ lâu, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ đã xác nhận sự biến đổi của ngôn ngữ
ngày càng trở nên phong phú. Trên cơ sở ngôn ngữ truyền thống (ngôn ngữ chuẩn mực) còn
có một loại ngôn ngữ được gọi là tiếng lóng đã hình thành và phát triển song song với nó.
Tiếng lóng là một loại ngôn ngữ chứa đựng nhiều đặc trưng riêng biệt và nó không ngừng biến
đổi.
Đề tài này nghiên cứu các tiếng lóng mà giới trẻ sử dụng hiện nay được phân tích dựa trên các
đoạn hội thoại, thảo luận hằng ngày hay trên các kênh thông tin trực tuyến (diễn đàn, nhật ký
cá nhân, chat …). Với đề tài này, thông qua việc so sánh đối chiếu cách sử dụng tiếng lóng
(giao tiếp) của giới trẻ trong tiếng Việt và tiếng Anh chúng tôi muốn tìm ra sự giống và khác
nhau giữa hai ngôn ngữ và cũng hi vọng rằng trong một chừng mực nào đó có thể giúp sinh
viên học tiếng Anh, những người có quan tâm đến tiếng Anh cũng như tiếng Việt có thể dễ
dàng hiểu rõ hơn về một loại hình ngôn ngữ tuy đã xuất hiện rất lâu nhưng không ngừng biến
đổi và ngày càng phổ biến trong đại bộ phận giới trẻ hiện nay.
Và đối với bản thân thì nhóm nghiên cứu đề tài muốn bổ sung và hoàn thiện hơn kiến thức
ngôn ngữ của mình.
2. Phương pháp nghiên cứu:
Chúng tôi đã sử dụng phương pháp nghiên cứu sau:
+ Thu tập thông tin tư liệu khoa học
+ Phân tích tổng hợp so sánh đối chiếu
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã đọc, tham khảo tài liệu, phân tích tổng hợp các tài liệu
có liên quan đến đề tài nhằm xác định những cơ sở chung và chuyên môn để giải quyết sau
khi xác định tên và mục đích nghiên cứu đề tài.
PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG
I. Giới thiệu chung:
1.1. Khái niệm từ lóng tiếng Việt – tiếng Anh:
Tiếng lóng (Hán: lí ngữ; Pháp: argot; Anh: slang cant/jargon) được Từ điển tiếng Việt của Viện
Ngôn ngữ học (1992) cắt nghĩa: "Cách nói một ngôn ngữ riêng trong một tầng lớp hoặc một
nhóm người nào đó, nhằm chỉ để cho trong nội bộ hiểu được với nhau mà thôi". Từ điển Petit
Larousse illustré (1973) định nghĩa tiếng lóng: "Từ vựng riêng biệt của một nhóm, một nghề
hoặc một giai tầng xã hội".
Tiếng lóng vừa là một hiện tượng văn học vừa là một kết quả xã hội. Tiếng lóng, căn bản là gì?
Là ngôn ngữ của tiếng lóng khốn cùng. Mọi nghề, mọi nghiệp, có thể mọi ngẫu nhiên của hệ
thống xã hội và hết thảy các hình thức của trí tuệ, đều có tiếng lóng của nó. Về phương diện
thuần túy văn học, nghiên cứu tiếng lóng có ...
PH N TH NH T: M Đ U Ở Ầ
1. M c đích nghiên c u :
Ngôn ng m t ph m trù r ng l n, nó đ c bi u hi n d i nhi u d ng khác nhau tùy vào đ i ượ ướ
t ng s d ng. T lâu, các nhà nghiên c u ngôn ng đã xác nh n s bi n đ i c a ngôn ng ượ ế
ngày càng tr nên phong phú. Trên c s ngôn ng truy n th ng (ngôn ng chu n m c) còn ơ
có m t lo i ngôn ng đ c g i là ti ng lóng đã hình thành và phát tri n song song v i nó. ượ ế
Ti ng lóng là m t lo i ngôn ng ch a đ ng nhi u đ c tr ng riêng bi t và nó không ng ng bi n ế ư ế
đ i.
Đ tài này nghiên c u các ti ng lóng mà gi i tr s d ng hi n nay đ c phân tích d a trên các ế ượ
đo n h i tho i, th o lu n h ng ngày hay trên các kênh thông tin tr c tuy n (di n đàn, nh t ký ế
cá nhân, chat …). V i đ tài này, thông qua vi c so sánh đ i chi u cách s d ng ti ng lóng ế ế
(giao ti p) c a gi i tr trong ti ng Vi t và ti ng Anh chúng tôi mu n tìm ra s gi ng và khác ế ế ế
nhau gi a hai ngôn ng và cũng hi v ng r ng trong m t ch ng m c nào đó có th giúp sinh
viên h c ti ng Anh, nh ng ng i có quan tâm đ n ti ng Anh cũng nh ti ng Vi t có th d ế ườ ế ế ư ế
dàng hi u rõ h n v m t lo i hình ngôn ng tuy đã xu t hi n r t lâu nh ng không ng ng bi n ơ ư ế
đ i và ngày càng ph bi n trong đ i b ph n gi i tr hi n nay. ế
Và đ i v i b n thân thì nhóm nghiên c u đ tài mu n b sung và hoàn thi n h n ki n th c ơ ế
ngôn ng c a mình.
2. Ph ng pháp nghiên c u:ươ
Chúng tôi đã s d ng ph ng pháp nghiên c u sau: ươ
+ Thu t p thông tin t li u khoa h c ư
+ Phân tích t ng h p so sánh đ i chi u ế
Trong quá trình nghiên c u, chúng tôi đã đ c, tham kh o tài li u, phân tích t ng h p các tài li u
có liên quan đ n đ tài nh m xác đ nh nh ng c s chung và chuyên môn đ gi i quy t sau ế ơ ế
khi xác đ nh tên và m c đích nghiên c u đ tài.
PH N TH HAI: N I DUNG
I. Gi i thi u chung:
1.1. Khái ni m t lóng ti ng Vi t – ti ng Anh: ế ế
Ti ng lóng (Hán: lí ng ; Pháp: argot; Anh: slang cant/jargon) đ c T đi n ti ng Vi t c a Vi n ế ượ ế
Ngôn ng h c (1992) c t nghĩa: "Cách nói m t ngôn ng riêng trong m t t ng l p ho c m t
nhóm ng i nào đó, nh m ch đ cho trong n i b hi u đ c v i nhau mà thôi". T đi n Petit ườ ượ
Larousse illustré (1973) đ nh nghĩa ti ng lóng: "T v ng riêng bi t c a m t nhóm, m t ngh ế
ho c m t giai t ng xã h i".
Ti ng lóng v a là m t hi n t ng văn h c v a là m t k t qu xã h i. Ti ng lóng, căn b n là gì?ế ư ế ế
Là ngôn ng c a ti ng lóng kh n cùng. M i ngh , m i nghi p, có th m i ng u nhiên c a h ế
th ng xã h i và h t th y các hình th c c a trí tu , đ u có ti ng lóng c a nó. V ph ng di n ế ế ươ
thu n túy văn h c, nghiên c u ti ng lóng có th kỳ thú h n nhi u khoa h c khác...". ế ơ
1.2. Đ i t ng s d ng: ượ
M i t ng l p xã h i đ u có th có nh ng t ng riêng (nhi u hay ít), đ c s d ng riêng, nh m ư
gi bí m t riêng ho c vui đùa riêng. Ví d : B đ i phòng không–không quân có nh ng t ng
đối chiếu tiếng lóng trong tiếng Anh và Tiếng việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đối chiếu tiếng lóng trong tiếng Anh và Tiếng việt - Người đăng: Hong Diep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đối chiếu tiếng lóng trong tiếng Anh và Tiếng việt 9 10 408