Ktl-icon-tai-lieu

Động từ bất quy tắc

Được đăng lên bởi trantien_gd
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BANG DONG TU BAT QUY TAC

Infinitive

Past

Past participle

Nghĩa

Nhom
Giong nhau

be
beat
bite
break
choose
drive
eat
fall
forget
forgive
get
give
hide
ride
rise
see
speak
steal
take
wake
bet
cast
cost
cut
hit
hurt
knit
let
put
rid
set
shut
awake
become
begin
blow
come
do
draw
drink
fly
go
grow
hold
know
lie
ring
run
saw
show
sing

was,were
beat
bit
broke
chose
drove
ate
fell
forget
forgave
got
gave
hid
rode
rose
saw
spoke
stole
took
woke
bet
cast
cost
cut
hit
hurt
knit
let
put
rid
set
shut
awoke
became
began
blew
came
did
drew
drank
flew
went
grew
held
knew
lay
rang
ran
sawed
showed
sang

been
beaten
bit,bitten
broken
chosen
driven
eaten
fallen
forgetten
forgiven
got,gotten
given
hid,hidden
roden
risen
seen
spoken
stolen
taken
woken
bet
cast
cost
cut
hit
hurt
knit
let
put
rid
set
shut
awoke
become
begun
blown
come
done
drawn
drunk
flown
gone
grown
hold
known
lain
rung
run
sawn
shown
sung

Thì, là, ở, bị được
Đánh
Cắn
Làm vỡ, bẻ gãy
Lựa chọn
Đưa, lái xe
Ăn
Ngã, rơi
Quên
Tha thứ
Được, trở nên
Cho
Ẩn, trốn
đi xe
Mọc lên
Thấy
Nói, xướng ngôn
Ăn trộm, cắp
Lấy
Thức tỉnh
Đánh cuộc, cá
Liệng, ném, quăng
Trị giá
Cắt
Đụng chạm
Làm đau, làm hại
Đan
Hãy để, cho phép
Đặt, để
Vứt bỏ
Để, đặt, lập nên
Đóng lại
Tỉnh dậy
Thành,trở nên
Bắt đầu
Thổi
Đến
Làm
Kéo, vẽ
Uống
Bay
Đi
Lớn lên, mọc
Cầm giữ
Biết
Nằm dài ra
Rung chuông
Chạy
Cưa
Chỉ, trỏ
Hát

En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
P1 = P2
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

P1=P2
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

spring
swim
tear
throw
wear
bend
bring
build
burn
buy
catch
dig
dream
feed
feel
fight
find
have
hear
keep
lay
learn
leave
lend
lose
make
mean
meet
pay
rend
say
sell
send
shine
sit
sleep
slide
sling
smell
spell
spend
stand
swing
teach
tell
think
understand

sprang
swam
tore
threw
wore
bent
brought
built
burnt
bought
caught
dug
dreamt
fed
felt
fought
found
had
heard
kept
laid
learnt
left
lent
lost
made
meant
met
paid
rent
said
sold
sent
shone
sat
slept
slid
slung
smelt
spelt
spent
stood
swung
taught
told
thought
understood

sprung
swum
torn
thrown
worn
bent
brought
built
burnt
bought
caught
dug
dreamt
fed
felt
fought
found
had
heard
kept
laid
learnt
left
lent
lost
made
meant
met
paid
rent
said
sold
sent
shone
sat
slept
slid
slung
smelt
spelt
spent
stood
swung
taught
told
thought
understood

Nhảy, nẩng lên
Bơi lội
Làm...
BANG DONG TU BAT QUY TAC
Infinitive Past Past participle Nghĩa
Nhom
Giong nhau P1=P2
be was,were been Thì, là, ở, bị được En En
beat beat beaten Đánh En En
bite bit bit,bitten Cắn En En
break broke broken Làm vỡ, bẻ gãy En En
choose chose chosen Lựa chọn En En
drive drove driven Đưa, lái xe En En
eat ate eaten Ăn En En
fall fell fallen Ngã, rơi En En
forget forget forgetten Quên En En
forgive forgave forgiven Tha thứ En En
get got got,gotten Được, trở nên En En
give gave given Cho En En
hide hid hid,hidden Ẩn, trốn En En
ride rode roden đi xe En En
rise rose risen Mọc lên En En
see saw seen Thấy En En
speak spoke spoken Nói, xướng ngôn En En
steal stole stolen Ăn trộm, cắp En En
take took taken Lấy En En
wake woke woken Thức tỉnh En En
bet bet bet Đánh cuộc, cá GN GN
cast cast cast Liệng, ném, quăng GN GN
cost cost cost Trị giá GN GN
cut cut cut Cắt GN GN
hit hit hit Đụng chạm GN GN
hurt hurt hurt Làm đau, làm hại GN GN
knit knit knit Đan GN GN
let let let Hãy để, cho phép GN GN
put put put Đặt, để GN GN
rid rid rid Vứt bỏ GN GN
set set set Để, đặt, lập nên GN GN
shut shut shut Đóng lại GN GN
awake awoke awoke Tỉnh dậy P1 = P2 KN
become became become Thành,trở nên KN KN
begin began begun Bắt đầu KN KN
blow blew blown Thổi KN KN
come came come Đến KN KN
do did done Làm KN KN
draw drew drawn Kéo, vẽ KN KN
drink drank drunk Uống KN KN
fly flew flown Bay KN KN
go went gone Đi KN KN
grow grew grown Lớn lên, mọc KN KN
hold held hold Cầm giữ KN KN
know knew known Biết KN KN
lie lay lain Nằm dài ra KN KN
ring rang rung Rung chuông KN KN
run ran run Chạy KN KN
saw sawed sawn Cưa KN KN
show showed shown Chỉ, trỏ KN KN
sing sang sung Hát KN KN
Động từ bất quy tắc - Trang 2
Động từ bất quy tắc - Người đăng: trantien_gd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Động từ bất quy tắc 9 10 81