Ktl-icon-tai-lieu

Động từ bất quy tắc

Được đăng lên bởi kimthoa26092000
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 285 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NAME:
CLASS:

Infinitive
be
bear
beat
become
begin
blow
break
bring
broadcast
build
Burn
Buy
catch
choose
come
cost
cut
dig
do
draw
dream
drink
drive
eat
fall
feed
feel
fight
find
fly
forget
forgive
freeze
get
give
go
grow
hang
have
hear
hold
hurt
keep
know
lay
lead
learn
leave
lend

Past tense
was, were
bore
beat
became
began
blew
broke
brought
broadcast
built
Burnt, burned
bought
caught
chose
came
cost
cut
dug
did
drew
Dreamed, dreamt
drank
drove
ate
fell
fed
felt
fought
found
flew
forgot
forgave
froze
got
gave
went
grew
Hung, hanged
had
heard
held
hurt
kept
knew
laid
led
Learnt, learned
left
lent

Past participle
been
Born, borne
beaten
become
begun
blown
broken
brought
broadcast
built
Burnt, burned
bought
caught
chosen
come
cost
cut
dug
done
drawn
Dreamed, dreamt
drunk
driven
eaten
fallen
fed
felt
fought
found
flown
forgotten
forgiven
frozen
got
given
gone
grown
Hung, hanged
had
heard
held
hurt
kept
known
laid
led
Learnt, learned
left
lent

Meaning
thì, laø, ôû
Sinh ñeû, mang, caàm
Ñaùnh ñaäp
Trôû neân, trôû thaønh
Baét ñaàu, khôûi söï
Thoåi
Beû gaõy, ñaäp beå, vôõ
Mang, ñem ñeán, ñem laïi
Phaùt tin, phaùt soùng
Xaây döïng
Ñoát chaùy, thieâu huûy
mua
Baét, ñuoåi kòp, toùm laáy
Löïa choïn, tuyeån löïa
Ñeán, tôùi, laïi
Trò giaù
Caét, chaët, cheùm, hôùt
Ñaøo, xôùi
Laøm, thöïc haønh
Veõ, keùo ra, ruùt ra
Mô moäng
Uoáng
Laùi
Aên
Teù, ngaõ, rôùt
Cho aên ( thuù vaät)
Caûm nhaän
Ñaáu tranh, tranh ñaáu
Tìm kieám, tìm thaáy
Bay, laùi
Queân, boû queân, soùt
Tha thöù
Ñoäng ñaëc
Ñöôïc, coù, nhaän
Cho, bieáu, taêng
Ñi, laïi, ñeán
Moïc leân, lôùn leân
Treo, treo leân
Coù ñöôïc
Nghe thaáy
Caàm, naém, giöõ
Laøm bò thöông
Giöõ, gìn giöõ
Bieát, nhaän ra, hieåu
Ñeå, ñaët, baøy baùn, ñeû tröùng
Daét, ñaãn, daãn baét
Hoïc
Rôøi, boû, ñeå laïi
Cho möôïn, cho vay

let
lie
lose
make
mean
meet
mistake
misunderstand
overcome
pay
put
read
run
ring
ride
say
see
sell
send
set
shake
shine
shoot
shut
sing
sink
sit
sleep
slide
smell
speak
spell
spend
stand
strike
strive
sunburn
sweep
swim
take
teach
tear
tell
think
throw
understand
wake
wear
win
write
light

let
lay
lost
made
meant
met
mistook
misunderstood
overcame
paid
put
read
ran
rang
rode
said
saw
sold
sent
set
shook
shone
shot
shut
sang
sank
sat
slept
slid
smelt
spoke
spelt, spelled
spent
stood
struck
strove
sunburnt
swept
swam
took
taught
tore
told
thought
threw
understood
woke
wore
won
wrote
lit

let
lain
lost
made
meant
met
mistaken
misunderstood
overcome
paid
put
read
run
rung
ridden
said
seen
sold
sent
set
shaken
shone
shot...
Infinitive Past tense Past participle Meaning
be
was, were been
thì, laø, ôû
bear
bore Born, borne
Sinh ñeû, mang, caàm
beat
beat beaten
Ñaùnh ñaäp
become
became become
Trôû neân, trôû thaønh
begin
began begun
Baét ñaàu, khôûi söï
blow
blew blown
Thoåi
break
broke broken
Beû gaõy, ñaäp beå, vôõ
bring
brought brought
Mang, ñem ñeán, ñem laïi
broadcast
broadcast broadcast
Phaùt tin, phaùt soùng
build
built built
Xaây döïng
Burn
Burnt, burned Burnt, burned
Ñoát chaùy, thieâu huûy
Buy
bought bought
mua
catch
caught caught
Baét, ñuoåi kòp, toùm laáy
choose
chose chosen
Löïa choïn, tuyeån löïa
come
came come
Ñeán, tôùi, laïi
cost
cost cost
Trò giaù
cut
cut cut
Caét, chaët, cheùm, hôùt
dig
dug dug
Ñaøo, xôùi
do
did done
Laøm, thöïc haønh
draw
drew drawn
Veõ, keùo ra, ruùt ra
dream
Dreamed, dreamt Dreamed, dreamt
Mô moäng
drink
drank drunk
Uoáng
drive
drove driven
Laùi
eat
ate eaten
Aên
fall
fell fallen
Teù, ngaõ, rôùt
feed
fed fed
Cho aên ( thuù vaät)
feel
felt felt
Caûm nhaän
fight
fought fought
Ñaáu tranh, tranh ñaáu
find
found found
Tìm kieám, tìm thaáy
fly
flew flown
Bay, laùi
forget
forgot forgotten
Queân, boû queân, soùt
forgive
forgave forgiven
Tha thöù
freeze
froze frozen
Ñoäng ñaëc
get
got got
Ñöôïc, coù, nhaän
give
gave given
Cho, bieáu, taêng
go
went gone
Ñi, laïi, ñeán
grow
grew grown
Moïc leân, lôùn leân
hang
Hung, hanged Hung, hanged
Treo, treo leân
have
had had
Coù ñöôïc
hear
heard heard
Nghe thaáy
hold
held held
Caàm, naém, giöõ
hurt
hurt hurt
Laøm bò thöông
keep
kept kept
Giöõ, gìn giöõ
know
knew known
Bieát, nhaän ra, hieåu
lay
laid laid
Ñeå, ñaët, baøy baùn, ñeû tröùng
lead
led led
Daét, ñaãn, daãn baét
learn
Learnt, learned Learnt, learned
Hoïc
leave
left left
Rôøi, boû, ñeå laïi
lend
lent lent
Cho möôïn, cho vay
NAME:
CLASS:
Động từ bất quy tắc - Trang 2
Động từ bất quy tắc - Người đăng: kimthoa26092000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Động từ bất quy tắc 9 10 248