Ktl-icon-tai-lieu

ĐỘNG TỪ

Được đăng lên bởi Vo Danh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1131 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ
Thông thường, khi một động từ không có dạng thức tính từ tương ứng với nó thì phân từ 1 (V-ing) hoặc phân từ 2 (P2)
của động từ đó được sử dụng làm tính từ. Đôi khi người học tiếng Anh không biết nên dùng tính từ ở dạng thức nào: Ving hay Verb-ed hay Verb-en.

•

Tính từ dạng V-ing thường được dùng khi danh từ mà nó bổ nghĩa thực hiện hoặc chịu trách nhiệm
về hành động. Động từ thường là nội động từ (không có tân ngữ) và thời của động từ là thời tiếp
diễn:
The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying)
The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming)
The purring kitten snuggled close to the fireplace. (The kitten was purring)

Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ mà nó bổ nghĩa là đối tượng nhận sự tác động
của hành động. Câu có tính từ ở dạng P2 thường có nguồn gốc từ những câu bị động.
The sorted mail was delivered to the offices before noon. (The mail had been sorted).
Frozen food is often easier to prepare than fresh food. (The food had been frozen)
The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)
Lưu ý: Một số các động từ như to interest, to bore, to excite, to frighten khi sử dụng làm tính từ thường khó
xác định nên dùng loại nào (phân từ 1 hay phân từ 2). Nguyên tắc áp dụng cũng giống như đã nêu trên: Nếu
chủ ngữ gây ra hành động thì dùng P1, nếu chủ ngữ nhận tác động của hành động thì dùng P2. Xét thêm các
ví dụ sau:
The boring professor put the students to sleep.
The boring lecture put the students to sleep.
The bored students went to sleep during the boring lecture.
The child saw a frightening movie.
The frightened child began to cry.
•

1.

Sử dụng tính từ đuôi "ing" hay "ed"

TÍNH TỪ HAI MẶT
Là những tính từ tận cùng bằng : "ING" hoặc "ED"
Làm sao biết tính từ nào tính từ hai mặt, tính từ nào là tính từ thường ?
Tính từ 2 mặt bao gồm những tính từ mang ý nghĩa chỉ về trạng thái tình cảm của con
người như :ngạc nhiên, lo lắng, hài lòng...
CÁCH DÙNG:
Khi nào dùng mặt "ING" khi nào dùng mặt"ED" ?
* - Nếu phía sau có danh từ vật thì dùng "ING":
Ví dụ:
This is a boring film.(phía sau có danh từ film là vật)
* - Nếu phía sau có danh từ người:
Thì phải xem xét người đó là chủ thể tác động lên người khác hay bị tác động.
Nếu là chủ thể tác động lên người khác: dùng "ING"
Ví dụ:
That's really a worrying boy. He sometimes steals things from the others.( đó thực sự là 1 thằng
bé chuyên làm cho mọi người lo lắng....
Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ
Thông thường, khi một động từ không có dạng thức tính từ tương ứng với nó thì phân từ 1 (V-ing) hoặc phân từ 2 (P2)
của động từ đó được sử dụng làm tính từ. Đôi khi người học tiếng Anh không biết nên dùng tính từ ở dạng thức nào: V-
ing hay Verb-ed hay Verb-en.
Tính từ dạng V-ing thường được dùng khi danh từ mà nó bổ nghĩa thực hiện hoặc chịu trách nhiệm
về hành động. Động từ thường là nội động từ (không có tân ngữ) và thời của động từ là thời tiếp
diễn:
The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying)
The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming)
The purring kitten snuggled close to the fireplace. (The kitten was purring)
Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ mà nó bổ nghĩa là đối tượng nhận sự tác động
của hành động. Câu có tính từ ở dạng P2 thường có nguồn gốc từ những câu bị động.
The sorted mail was delivered to the offices before noon. (The mail had been sorted).
Frozen food is often easier to prepare than fresh food. (The food had been frozen)
The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)
Lưu ý: Một số các động từ như to interest, to bore, to excite, to frighten khi sử dụng làm tính từ thường khó
xác định nên dùng loại nào (phân từ 1 hay phân từ 2). Nguyên tắc áp dụng cũng giống như đã nêu trên: Nếu
chủ ngữ gây ra hành động thì dùng P1, nếu chủ ngữ nhận tác động của hành động thì dùng P2. Xét thêm các
ví dụ sau:
The boring professor put the students to sleep.
The boring lecture put the students to sleep.
The bored students went to sleep during the boring lecture.
The child saw a frightening movie.
The frightened child began to cry.
1. Sử dụng tính từ đuôi "ing" hay "ed"
TÍNH TỪ HAI MẶT
Là những tính từ tận cùng bằng : "ING" hoặc "ED"
Làm sao biết tính từ nào tính từ hai mặt, tính từ nào là tính từ thường ?
Tính từ 2 mặt bao gồm những tính từ mang ý nghĩa chỉ về trạng thái tình cảm của con
người như :ngạc nhiên, lo lắng, hài lòng...
CÁCH DÙNG:
Khi nào dùng mặt "ING" khi nào dùng mặt"ED" ?
* - Nếu phía sau có danh từ vật thì dùng "ING":
Ví dụ:
This is a boring film.(phía sau có danh từ film là vật)
* - Nếu phía sau có danh từ người:
Thì phải xem xét người đó là chủ thể tác động lên người khác hay bị tác động.
Nếu là chủ thể tác động lên người khác: dùng "ING"
Ví dụ:
That's really a worrying boy. He sometimes steals things from the others.( đó thực sự là 1 thằng
bé chuyên làm cho mọi người lo lắng. Nó thỉnh thoảng hay chôm đồ người ta)=> bản thân nó
chẳng lo lắng mà lại làm cho người khác lo lắng về nó.
Nếu là chủ thể bị tác động: dùng "ED"
Ví dụ:
ĐỘNG TỪ - Trang 2
ĐỘNG TỪ - Người đăng: Vo Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỘNG TỪ 9 10 656