Ktl-icon-tai-lieu

E9 Written test 2

Được đăng lên bởi Nam Mtp Henry
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Written test no- 2 THCS Đoàn Đào
(English 9)
Date of planning: 30 /10/ 2014 Week: 13
Date of teaching: 10 /11 / 2014 Period: 25
A. Aim: - To check Ss’ knowledge of grammar and vocabulary from unit 3 to unit
4 and know what Ss need to improve and how T should teach.
B. Objective: - By the end of the lesson, teacher know how to teach and Ss know
how to learn in the right way.
C. work arrangement: individual-work.
D. Materials: Paper test, CD and cassette player.
E. Procedures:
I. Matrix
Topics/
language &
skills tested
Knowledge Comprehension
Application
Tota
l
Low
application
High application
Objective Subjective Objective Subjective Objective
Subjectiv
e
Objective
Subjective
Listening
Topic 4:
The Young
pioneer
s Club.
Choose the
word which
has a
different
sound in the
underlined
part.
Sounds: /ed/,
/e/, /ei/,….
- Listen to
get
information
about Ba’s a
day trip to
the
countryside
Listen to the
passage and
complete
Ba’s day
trip to the
countryside
with Liz and
hisfamly.
E9 Written test 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
E9 Written test 2 - Người đăng: Nam Mtp Henry
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
E9 Written test 2 9 10 400