Ktl-icon-tai-lieu

economy vol 5

Được đăng lên bởi duyvietbk
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LEAP ENGLISH CENTRE

L I NG
Ph n GI I THÍCH PART 5 này đ
tiên chúng mình xin phép đ

c th c hi n b i đ i ng giáo viên và tr gi ng c a trung tâm! Tr

c

c cám n công s c mà 2 đ i ng tài n ng này đư b ra đ hoàn thành d án
này!

M c đích c a vi c h

ng d n l i gi i c ng nh d ch đ giúp cho các b n sinh viên có th T

TOEIC m t cách hi u qu nh t! Chúng mình đư r t c g ng đ có th làm ra đ
l

H C ÔN

c m t ph n bài h c ch t

ng cao, tuy nhiên n u nh có sai sót trong c ph n d ch c ng nh ph n gi i thích, chúng mình mong b n

đ c thông c m và có th ph n h i b ng cách inbox theo link fan page c a chúng mình d


i đây.

Vi c chia s tài li u chúng mình hoàn toàn không ph n đ i, ch mong mu n các b n khi chia s ghi rõ
ngu n!
Xin c m n!

ECONOMY VOL 5
ACTUAL TEST 01
No.
Question
101. The train bound for Crawford will be
suspended for these days to complete
minorầầầầon its rails.
A.constructs
B.constructive
C.constructed
D.construction

Rosebush
102. Stationeryầầầầ..yesterday
that it is anticipating at least a twenty
percent growth in revenue with the
launch of a new product line related to
printing.
A.announcing
B.announces
C.announced
D.have announced

103. The date Mr.Warren request can be
found ầầầầầầ..the Deleon
Reseach
Institute.
A.on
B.at
C.below
D.by
104. Denver is a famous tourist destination
and renowned for its cuisine
andầầầ..scenery.
A.attracts
B.attracting
C.attractive
D.attraction

105. All students are encouraged
toầầầ.the Halloween dance
organized

Answer

D

Explanation
Xét đ n v trí c a t
còn thi u :
ắadj + ầ + onẰ
T còn thi u

ph i là 1
danh t đ
tính t b
ngh a

C

D u hi u nh n bi t là
yesterday

Ch n

quá kh đ n

Deleon Research

B

Institute là 1 đ a
danh

Ch n gi i t

at là h p lý nh t
Xem ngh a bên!

C

ắầ sceneryẰ

Tr c danh t ph i
là 1 tính t

Xem ngh a

B

bên

Translate
Chuy n tàu t i Crawford s
đ c t m hoãn trong vài
ngày đ hoàn thi n m t vài
s a ch a nh trên đ ng
ray
A. V-s
B. Adj
C. V-ed
D. N
Công ty v n phòng ph m
Rosebush đư thông báo
vào hôm qua r ng h d
đoán t i thi u 20% t ng
trong doanh s vì dòng s n
ph m m i lien quan t i in
n
A. V-ing (HTTD)
B. V-es (HT )
C. V-ed (QK )
D. Have + Vp2 (HTHT)
Ngày tháng mà ông Warren
yêu v u có th đ c tìm
th y t i Vi n Nghiên C u
Deleon
A. Trên
B. T i
C. D i
D. B i
Denver là m t đ a đi m du
l ch n i ti ng và đ c bi t
đ n b i món n truy n
th ng c a nó và phong
c nh h p d n
A. V
B. V-ing
C. Adj
D. N
T t c sinh viên đ c v n
đ ng tham d vào l h i

by the student council.
...
LEAP ENGLISH CENTRE
LI NG
Phn GII THÍCH PART 5 này đc thc hin bi đi ng giáo viên và tr ging ca trung tâm! Trc
tiên chúng mình xin phép đc cám n công sc mà 2 đi ng tài nng này đư b ra đ hoàn thành d án
này!
Mc đích ca vic hng dn li gii cng nh dch đ giúp cho các bn sinh viên th
T HC ÔN
TOEIC mt cách hiu qu nht! Chúng mình đư rt c gng đ th làm ra đc mt phn bài hc cht
lng cao, tuy nhiên nu nh có sai sót trong c phn dch cng nh phn gii thích, chúng mình mong bn
đc thông cm và có th phn hi bng cách inbox theo link fan page ca chúng mình di đây.
https://www.facebook.com/leap.edu.vn
Vic chia s tài liu chúng mình hoàn toàn không phn đi, ch mong mun các bn khi chia s ghi rõ
ngun!
Xin cm n!
economy vol 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
economy vol 5 - Người đăng: duyvietbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
economy vol 5 9 10 813