Ktl-icon-tai-lieu

Email - Bussiness English Writting 2

Được đăng lên bởi vu-ngo
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1747 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Electronic

E-mail
Letter, parcel

Purpose
Make an
appointment

Chat

Apologise

Announce

Say “Thank you “

Complain

Order

Introduce

Purpose
Share basic information

Layout

Layout
T
o

Headin
g

C
c

Subje
ct

Addres
s
Date
Greetin
g
Closing
Signatu
re

Body

Language
Friends, Family,
Close relationships…

Work force, Clients,
Formal relationships…

I nf ormal

Formal

Spoken
Languag
e
Hey dude,
what’s up?

Acronym

Smiley

OMG, LOL,
…

☺♥♪

Written
Language

Polite
Words

Good
morning, how
are you?

I’d rather,
Would you
mind,…

Sample

Sample

Sample

Sample

Group : Thank you

for not falling asleep
- Hoàn Vũ
- Văn Tiên
- Bích Thảo
- Minh
Hoàng

...
E-mail
Electronic
Letter, parcel
Email - Bussiness English Writting 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Email - Bussiness English Writting 2 - Người đăng: vu-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Email - Bussiness English Writting 2 9 10 354