Ktl-icon-tai-lieu

english

Được đăng lên bởi kiwilinh92
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1142 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguồn: Diemthi.24h.com.vn
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
MÔN: TIẾNG ANH
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với
các từ còn lại trong câu:
1. A. bush
B. rush
C. pull
D. lunar
2. A. bought
B. sought
C. drought
D. fought
3. A. tells
B. talks
C. stays
D. steals
4. A. thunder
B. prefer
C. grocer
D. louder
5. A. killed
B. cured
C. crashed
D. waived
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí
khác với ba từ còn lại trong câu:
6. A. exceptions
B. uncertainty
C. identifier
D. disappointments
7. A. promise
B. forgive
C. succeed
D. survive
8. A. energy
B. ancestry
C. provision
D. continent
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm

Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT

Nguồn: Diemthi.24h.com.vn
9. A. appointment
B. strawberry
C. powerful
D. cucumber
10. A. report
B. orbit
C. promise
D. schedule
Từ vựng: Chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:
11. When I bought the shoes, they ___________ me well but later they were too tight at home
A. matched
B. fitted
C. suited
D. went with
12. The ___________ people he looks up to are his grandparents.
A. just
B. only
C. were
D. bare
13. My car isnt ___________ . Its always letting me down.
A. believable
B. reliable
C. trusty
D. unreliable
14. The ___________ of days in a week is seven
A. amount
B. number
C. figure
D. sum
15. A few Minister for Agriculture has been ___________
A. determined
B. admitted
C. assumed
D. appointed
16. Youve had a ___________ escape. I thought youd never get away from him

Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm

Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT

Nguồn: Diemthi.24h.com.vn
A. near
B. close
C. narrow
D. short
17. The passport she carried was___________
A. false
B. imitation
C. artificial
D. untrue
18. Please call the doctor if the victim is ___________ hurt.
A. serious
B. bad
C. badly
D. getting
19. ___________ he was sick, he still turned up for his guitar lesson.
A. Because
B. Since
C. Although
D. Despite
20. We have just been told some ___________ news.
A. surprised
B. surprising
C. astonished
D. astonishing
Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 21 đến
30:
Like any other universities, the Open University can give you a degree. However, you dont have
to (21) ___________ working to study. It can...
Nguồn: Diemthi.24h.com.vn
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
MÔN: TIẾNG ANH
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với
các từ còn lại trong câu:
1. A. bush
B. rush
C. pull
D. lunar
2. A. bought
B. sought
C. drought
D. fought
3. A. tells
B. talks
C. stays
D. steals
4. A. thunder
B. prefer
C. grocer
D. louder
5. A. killed
B. cured
C. crashed
D. waived
Chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí
khác với ba từ còn lại trong câu:
6. A. exceptions
B. uncertainty
C. identifier
D. disappointments
7. A. promise
B. forgive
C. succeed
D. survive
8. A. energy
B. ancestry
C. provision
D. continent
Điểm thi 24h
Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT
Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT
english - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
english - Người đăng: kiwilinh92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
english 9 10 689