Ktl-icon-tai-lieu

ENGLISH

Được đăng lên bởi ttqn229
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Test
I.Changing the following sentences into negative and question form.
1. I am intelligent person in my class.
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
2.He plays foothball very well.
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
3.She sung this song before.
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
4.They usually play baseball together.
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
5. She felt sad because of you.
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
6. Nam did his homework about what he studied.
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
7. There is a computer in my room.
 ....................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................
8.Last night, she called me and talked many things about you for me.
 ....................................................................................................................................
 ................................................................................
Test
I.Changing the following sentences into negative and question form.
1. I am intelligent person in my class.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2.He plays foothball very well.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3.She sung this song before.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4.They usually play baseball together.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5. She felt sad because of you.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
6. Nam did his homework about what he studied.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
7. There is a computer in my room.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
8.Last night, she called me and talked many things about you for me.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
9.I always feel so stressful because of my work.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
10. On working, I often type document for my boss.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ENGLISH - Trang 2
ENGLISH - Người đăng: ttqn229
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ENGLISH 9 10 108