Ktl-icon-tai-lieu

English

Được đăng lên bởi khoin2004
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Wednesday, march 4th 2014

Unit

Englis
Ten : Aththe Circus

* Section A:
1. look, listen and repeat:
Li Li:

I like monkeys.

Linda: Me too
too. What about you, Nam?
Nam:

Well, I don’t like monkeys. I like bears.

Wednesday, march 4 th 2009

Englis
h
Unit Ten
: At the
Circus

* Section A:
1. look, listen and repeat:
2. Look and say:
I like _____________.
I don’t like _________.

Wednesday, march 4 th 2009

Englis
h
Unit Ten
: At the
Circus

* Section A:
1. look, listen and repeat:
2. Look and say:
monkeys : những con khỉ

a monkey

Wednesday, march 4th 2009

Englis
h
Unit Ten
: At the
Circus

* Section A:
1. look, listen and repeat:
2. Look and say:
tigers

: những con hổ

a tiger

Wednesday, march 4th 2009

Englis
h
Unit Ten
: At the
Circus

* Section A:
1. look, listen and repeat:
2. Look and say:
elephants: những con voi

an elephant

Wednesday, march 4th 2009

Englis
h
Unit Ten
: At the
Circus

* Section A:
1. look, listen and repeat:
2. Look and say:
bears

: những con gấu

a bear

Wednesday, march 4 th 2009

Englis
h
Unit Ten
: At the
Circus

* Section A:
1. look, listen and repeat:
2. Look and say:

I like _________.

I don’t like _____.

I like + tên con vật.
I don’t like + tên con vật.

monkeys

tigers

VD:
I like monkeys.
I don’t like tigers.
elephants

bears

Wednesday, march 4 th 2009

Englis
h
Unit Ten
: At the
Circus

* Section A:
1. look, listen and repeat: * Khi nói mình thích con vật gì
ta dùng:
2. Look and say:
monkeys : những con khỉ
tigers

: những con hổ

elephants: những con voi
bears

: những con gấu

I like +

monkeys
tigers

elephants
bears

*Khi nói mình không thích con vật gì
ta dùng:
I don’t like +

monkeys
tigers

elephants
bears

Wednesday, march 4th 2009

Unit

Englis
Ten : Aththe

Circus

* Section A:
1. look, listen and repeat:
2. Look and say:
3. Let’s talk:

monkeys
I like ______.
monkeys

tigers

I don’t like bears
__________.
elephants

bears

Wednesday, march 4th 2009

•I like ………

*I don’t like ..………

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
English - Người đăng: khoin2004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
English 9 10 282