Ktl-icon-tai-lieu

english

Được đăng lên bởi Quang Sang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ví dụ: Với phrasal verb LOOK AFTER S.O: chăm sóc ai đó, ta có thể vận dụng để đặt
câu: Con cái nên chăm sóc cha mẹ già yếu = CHILDREN SHOULD LOOK AFTER THEIR
OLD AND FEEBLE PARENTS.(như vậy ta thay s.o bằng THEIR PARENTS)
Beat one’s self up:
tự trách mình (khi
dùng, thay one's
self bằng mysel,
yourself, himself,
herself...)

Break
down: bị
hư

Break down: bị hư

Break in: đột
nhập vào nhà

Bring s.th
Break up with s.o:
up: đề
chia tay người yêu,
Bring s.o up: nuôi
cập
cắt đứt quan hệ
nấng (con cái)
chuyện gì
tình cảm với ai đó
đó

Brush up on
s.th: ôn lại

Call for sth: cần cái
gì đó; Call for s.o :
kêu người nào đó,
cho gọi ai đó, yêu
cầu gặp ai đó

Carry out:
thực hiện Catch up with s.o:
(kế
theo kịp ai đó
hoạch)

Check in: làm
thủ tục vào
khách
sạnCheck out:
làm thủ tục ra
khách sạn

Clean s.th up: lau
chùi

Come
across as:
Come off: tróc ra,
có vẻ (chủ
sút ra
ngữ là
người)

Come up
against s.th: đối
mặt với cái gì
đó

Cool down: làm
mát đi, bớt nóng,
bình tĩnh lại (chủ
ngữ có thể là
người hoặc
vật) tieng anh

Count on s.o:
tin cậy vào
người nào đó

Cut down on s.th:
cắt giảm cái gì đó

Cut off:
cắt lìa, cắt
trợ giúp
tài chính

Do away with s.th:
bỏ cái gì đó đi
không sử dụng cái
gì đó

Do without s.th:
chấp nhận
không có cái gì
đó

Dress up: ăn mặc
đẹp

Drop by:
ghé qua

Drop s.o off: thả ai End up: có kết
xuống xe
cục = wind up

Figure out: suy ra

Find out:

Get along/get

Cook up a
story: bịa
Come up with: nghĩ
đặt ra 1
ra
câu
chuyện

Get in: đi vào

tìm ra

Get off: xuống xe

along with s.o: hợp
nhau/hợp với ai

Get on
with s.o:
Get out: cút ra
hòa hợp,
ngoài
thuận với
ai đó

Một số Phrasal Verb mang 2 ý nghĩa
Get rid of s.th: bỏ
cái gì đó

Get up:
thức dậy

Give up s.th: từ
bỏ cái gì đó

Go around: đi
vòng vòng

Go down: giảm, đi
xuống

Go off: reo,
nổ (chủ
ngữ thường Go on: tiếp tục
là chuông,
bom)

Go out: đi ra
ngoài, đi chơi

Go up: tăng, đi lên

Grow up:
lớn lên

Help s.o out:
giúp đỡ ai đó

Hold on: đợi tí

Keep on doing s.th:
tiếp tục làm gì đó

Keep up
sth: hãy
tiếp tục
phát huy

Let s.o down:
làm ai đó thất
vọng

Look after s.o:
chăm sóc ai đó

Look around: nhìn
xung quanh

Look at sth: Look down on
nhìn cái gì s.o: khinh
đó
thường ai đó

Look for s.o/s.th:
tìm kiếm ai đó/
cái gì đó

Look forward to
something/Look
forward to doing
something: mong
mỏi tới sự kiện nào
đó

Look into
sth: nghiên
Look sth up: tra
cứu cái gì
nghĩa của cái từ
đó, xem
gì đó
xét cái gì
đó

Look up to s.o:
kính trọng,
ngưỡng mộ ai
đó

Make s.th up: chế
ra, bịa đặt...
Ví dụ: Với phrasal verb LOOK AFTER S.O: chăm sóc ai đó, ta có thể vận dụng để đặt
câu: Con cái nên chăm sóc cha mẹ già yếu = CHILDREN SHOULD LOOK AFTER THEIR
OLD AND FEEBLE PARENTS.(như vậy ta thay s.o bằng THEIR PARENTS)
Beat one’s self up:
tự trách mình (khi
dùng, thay one's
self bằng mysel,
yourself, himself,
herself...)
Break
down: bị
Break down: bị hư
Break in: đột
nhập vào nhà
Break up with s.o:
chia tay người yêu,
cắt đứt quan hệ
tình cảm với ai đó
Bring s.th
up: đề
cập
chuyện gì
đó
Bring s.o up: nuôi
nấng (con cái)
Brush up on
s.th: ôn lại
Call for sth: cần cái
gì đó; Call for s.o :
kêu người nào đó,
cho gọi ai đó, yêu
cầu gặp ai đó
Carry out:
thực hiện
(kế
hoạch)
Catch up with s.o:
theo kịp ai đó
Check in: làm
thủ tục vào
khách
sạnCheck out:
làm thủ tục ra
khách sạn
Clean s.th up: lau
chùi
Come
across as:
có vẻ (chủ
ngữ là
người)
Come oX: tróc ra,
sút ra
Come up
against s.th: đối
mặt với cái gì
đó
Come up with: nghĩ
ra
Cook up a
story: bịa
đặt ra 1
câu
chuyện
Cool down: làm
mát đi, bớt nóng,
bình tĩnh lại (chủ
ngữ có thể là
người hoặc
vật) tieng anh
Count on s.o:
tin cậy vào
người nào đó
Cut down on s.th:
cắt giảm cái gì đó
Cut oX:
cắt lìa, cắt
trợ giúp
tài chính
Do away with s.th:
bỏ cái gì đó đi
không sử dụng cái
gì đó
Do without s.th:
chấp nhận
không có cái gì
đó
Dress up: ăn mặc
đẹp
Drop by:
ghé qua
Drop s.o oX: thả ai
xuống xe
End up: có kết
cục = wind up
Figure out: suy ra Find out: Get along/get Get in: đi vào
english - Trang 2
english - Người đăng: Quang Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
english 9 10 100