Ktl-icon-tai-lieu

English Grammar Secrets

Được đăng lên bởi Os Ky
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 729 lần   |   Lượt tải: 0 lần
page 1

of

66

English
Grammar
Secrets

by Caroline Brown and Pearson Brown
authors of Meeting Point (Macmillan Education)

Copyright Pearson Brown and Caroline Brown 2010 You may give copies of this ebook to your friends, colleagues and students



page 2

of

66

Table of Contents
Present continuous................................................................................................................................4
Present simple ......................................................................................................................................5
Present simple or continuous................................................................................................................6
Past simple ...........................................................................................................................................7
Past continuous..................................................................................................................................... 8
Past simple or continuous .................................................................................................................... 9
Irregular verbs.................................................................................................................................... 10
Present perfect ................................................................................................................................... 12
Present perfect continuous .................................................................................................................13
Present perfect simple or continuous .................................................................................................14
Present Perfect or Past Simple?.......................................................................................................... 15
Past perfect ........................................................................................................................................ 17
Past perfect continuous ......................................................................................................................18
Past tense review 1 ............................................................................................................................ 19
Past tense review 2 ..............................................................................
www.englishgrammarsecrets.com page 1 of 66
English
Grammar
Secrets
by Caroline Brown and Pearson Brown
authors of Meeting Point (Macmillan Education)
Copyright Pearson Brown and Caroline Brown 2010 You may give copies of this ebook to your friends, colleagues and students
English Grammar Secrets - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
English Grammar Secrets - Người đăng: Os Ky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
English Grammar Secrets 9 10 186