Ktl-icon-tai-lieu

English Test

Được đăng lên bởi bebu_158
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Level 1 - Unit 1 Test - Page 1

Level 1 - Unit 1 Test
Name: _______________________________________
Class: ________________

Points

Date: ________________

/20

1 Listen and number.

a

b

c

d

e

f
(

/6)

2 Write.

1

2

3

aehd

uymmt

infgers

________________

________________

________________

4

5

6

tseo

hndas

efet

________________

________________

________________
(

English Land

/6)

Photocopiable
Pearson Education Asia Limited 2006

Level 1 - Unit 1 Test - Page 2

3 Listen and check

.

1 a

b

2 a

b

3 a

b
(

/3)

(

/2)

(

/3)

4 Write.
I

My

1

Your

2
__________ arms.

5 Listen and check

__________ tummy.
the words with the same sound.

1 bus

2 bed

3 cap

cat

can

bed

bed

cat

ant

English Land

Photocopiable
Pearson Education Asia Limited 2006

Level 1 - Unit 1 Test - Page 1

Level 1 - Unit 1 Test
Answer key

Total points: 20

1 Listen and number.

a

b

c

d

e

f

Test script
Number 1. tummy [2x]
Number 4. head [2x]

Number 2. hands [2x]
Number 5. feet [2x]

Number 3. legs [2x]
Number 6. arms [2x]
(6 points)

2 Write.

1

2

3

aehd

uymmt

infgers

head

tummy

fingers

4

5

6

tseo

hndas

efet

toes

hands

feet
(6 points)

English Land

Pearson Education Asia Limited 2006

Level 1 - Unit 1 Test - Page 2

3 Listen and check

.

1 a

b

2 a

b

3 a

b

Test script

1. Your arms. [2x]

2. My hands. [2x]

3. Your tummy. [2x]
(3 points)

4 Write.
I

My

1

Your

2
My arms.

Your tummy.

5 Listen and check

the words with the same sound.

1 bus

2 bed

3 cap

cat

can

bed

bed

cat

ant

Test script

(2 points)

1. b, b, bus; c, c, cat; b, b, bed [2x]
2. b, b, bed; c, c, can; c, c, cat [2x]
3. a, a, cap; b, b, bed; a, a, ant [2x]
(3 points)

English Land

Pearson Education Asia Limited 2006

Level 1 - Unit 1 Test - Page 3

Level 1 - Unit 1 Test
Points to percentage conversion table
Points
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

English Land

%
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Pearson Education Asia Limited 2006

...
Level 1 - Unit 1 Test - Page 1
Level 1 - Unit 1 Test
Name: _______________________________________
Class: ________________ Date: ________________
Points
/20
1 Listen and number.
a
b
c
d
e
f
( /6)
2 Write.
1
a e h d
________________
2
u y m m t
________________
3
i n f g e r s
________________
4
t s e o
________________
5
h n d a s
________________
6
e f e t
________________
( /6)
Photocopiable
English Land Pearson Education Asia Limited 2006
English Test - Trang 2
English Test - Người đăng: bebu_158
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
English Test 9 10 699