Ktl-icon-tai-lieu

English Verb Tenses (Kent Uchiyama)

Được đăng lên bởi yennhi_295
Số trang: 174 trang   |   Lượt xem: 6355 lần   |   Lượt tải: 7 lần
English Verb Tenses:
An informal but extensive reference
for ESL students, the good folks who teach them,
the idly curious, and the linguistically perplexed

by
Kent Uchiyama
copyright 2006

2

Contents
How to Use (and Not to Use) This Guide...............................................................5
The Tenses and Their Main Meanings: A Quick Overview..................................11
Which Verb Tense Should I Use? A Very Rough Guide.......................................15
Simple Present
The Basics...................................................................................................20
More That You Should know.....................................................................23
Extra Stuff...................................................................................................27
Present Progressive
The Basics...................................................................................................32
More That You Should Know.....................................................................34
Extra Stuff......................................... .........................................................39
Simple Past
The Basics...................................................................................................53
More That You Should Know....................................................................55
Past Progressive
The Basics....................................................................................................57
More That You Should Know.....................................................................59
Extra Stuff....................................................................................................62
Future
The Basics.....................................................................................................67
More That You Should Know......................................................................70
Extra Stuff......................................................................................................75
Future Progressive
The Basics......................................................................................................83
More That You Should Know........................................................................86
Extra Stuff.......................................................................................................87
Present Perfect
Introduction..............................................................
English Verb Tenses:
An informal but extensive reference
for ESL students, the good folks who teach them,
the idly curious, and the linguistically perplexed
by
Kent Uchiyama
copyright 2006
English Verb Tenses (Kent Uchiyama) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
English Verb Tenses (Kent Uchiyama) - Người đăng: yennhi_295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
174 Vietnamese
English Verb Tenses (Kent Uchiyama) 9 10 927