Ktl-icon-tai-lieu

English Vocabulary

Được đăng lên bởi Nguyen Thi Tra My
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 1 lần
[ACADEMIC	  VOCABULARY	  COLLECTED	  BY	  VIETNAMESE	  IELTS	  COMMUNITY]	   1	  
	  

ACADEMIC	  VOCABULARY	  
TOPIC:	  EDUCATION	  
1. Curriculum /kəˈrɪkjʊləm/ (noun) : chương trình học
=> curriculums / curricula (số nhiều)
• broad/wide/narrow curriculum. Ex: The literature curriculum for grade 9
is too wide.
• design/develop/plan curriculum
2. Grade /ɡreɪd/ (verb): chấm điểm / xếp hạng
• grade an exam/exercise/assignment
• a grading system/structure
=> Synonyms: mark/ score/ categorize/ rank
3. Grade /ɡreɪd/ (noun): điểm
• get/obtain/attain/achieve a grade
• a good/high/low grade
=> Synonyms: mark/score
4. Campus /ˈkæmpəs/ (noun): khuôn viên trường
• at/on campus. Ex: Private automobiles are not allowed on campus.
• large/small/college/university campus
5. Discipline /ˈdɪsəplɪn/ (countable noun): ngành học
• academic discipline
• core/main/major discipline
6. Faculty /ˈfækəlti/ (noun): khoa
• the faculty of something. Ex: the Faculty of Social and Political Sciences
• the law/arts/english/science/medical,etc. faculty
• join a faculty
• prep: in a/the faculty
• The Head of Faculty/Dean of Faculty: trưởng khoa
=> Nghĩa khác: ability. Ex: faculty of speech/hearing
7. Criterion /kraɪˈtɪəriən/ (noun): tiêu chí đánh giá, tuyển chọn
• fulfill/meet/satisfy a criterion: đạt tiêu chí
• criterion for: tiêu chí cho. Ex: The only criterion for being accepted on the
course is that you should have a bachelor's degree in a relevant subject.

	  	  

[ACADEMIC	  VOCABULARY	  COLLECTED	  BY	  VIETNAMESE	  IELTS	  COMMUNITY]	   2	  
	  
8. Assessment /əˈsesmənt/ (noun): sự kiểm tra, đánh giá
• assessment of something
• assessment by someone
• assessment of a situation
• risk/damage assessment: đánh giá rủi ro/thiệt hại
• a frank/objective/accurate assessment
• a careful/comprehensive/detailed/thorough assessment
• carry out/make/undertake an assessment
• assessment methods/procedures/process/technique/criteria
=> Synonyms: evaluation, test, appraisal
9. Coursework /ˈkɔːswɜːk/ (uncountable noun): bài tập/đề án/đồ án
• submit one's coursework: nộp bài
• submission/assessment of coursework
• coursework requirement: yêu cầu của bài tập
=> Synonyms: assignment
10. Thesis /ˈθiːsɪs/ (noun): luận văn/luận án
• doctoral/MA/Master's/PhD/research, etc. thesis
• work on/write/submit/publish thesis
• thesis title/topic
• thesis about/on something
11. Tutor /ˈtjuːtər/ (noun): gia sư, trợ giảng cho giáo sư. Ở các trường Đ...
[ACADEMIC(VOCABULARY(COLLECTED(BY(VIETNAMESE(IELTS(COMMUNITY]!
1!
!
www.facebook.com/VietnameseIELTSCommunity!!
ACADEMIC'VOCABULARY'
TOPIC:'EDUCATION'
1. Curriculum /kəˈrɪkjʊləm/ (noun) : chươ ng trình hc
=> curriculums / curricula (s nhiu)
broad/wide/narrow curriculum. Ex: The literature curriculum for grade 9
is too wide.
design/develop/plan curriculum
2. Grade /ɡreɪd/ (verb): chm đim / xếp hng
grade an exam/exercise/assignment
a grading system/structure
=> Synonyms: mark/ score/ categorize/ rank
3. Grade /ɡreɪd/ (noun): đim
get/obtain/attain/achieve a grade
a good/high/low grade
=> Synonyms: mark/score
4. Campus /ˈkæmpəs/ (noun): khuôn viên trưng
at/on campus. Ex: Private automobiles are not allowed on campus.
large/small/college/university campus
5. Discipline /ˈdɪsəplɪn/ (countable noun): ngành hc
academic discipline
core/main/major discipline
6. Faculty /ˈfækəlti/ (noun): khoa
the faculty of something. Ex: the Faculty of Social and Political Sciences
the law/arts/english/science/medical,etc. faculty
join a faculty
prep: in a/the faculty
The Head of Faculty/Dean of Faculty: trưng khoa
=> Nghĩa khác: ability. Ex: faculty of speech/hearing
7. Criterion /kraɪˈtɪəriən/ (noun): tiêu chí đánh giá, tuyn chn
fulfill/meet/satisfy a criterion: đt tiêu chí
criterion for: tiêu chí cho. Ex: The only criterion for being accepted on the
course is that you should have a bachelor's degree in a relevant subject.
English Vocabulary - Trang 2
English Vocabulary - Người đăng: Nguyen Thi Tra My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
English Vocabulary 9 10 343