Ktl-icon-tai-lieu

Enviroment

Được đăng lên bởi DiNa ÁnhLê
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II. Translate the following sentences into English
1. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4
tăng 0,14% so với tháng trước, mức tăng thấp nhất trong vòng 12
tháng qua.
2. Đầu tháng 4 vừa qua, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 18 về những giải
pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đạt tốc độ
tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2012.
3. Theo số liệu ngày 27/4 của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu
tháng 4 ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 1,9% so với tháng 3.
4. Năm 2011, xuất khẩu của Mỹ vào 10 nước ASEAN đạt gần 57 tỷ
USD và hiện nay 10 nước ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4
của Mỹ.
5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong tháng 4/2012,
giá trị xuất khẩu của cả ba nhóm hàng nông- lâm - thủy sản tăng
mạnh, kéo tổng kim ngạch xuất khẩu chung của các nhóm hàng này
trong 4 tháng đầu năm tăng tới 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt
5,6 tỷ USD.
6. Bộ Kế hoạch- Đầu tư cho biết, 4 tháng đầu năm, cả nước đã thu hút
được gần 6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong đó vốn đăng
ký từ 263 dự án mới đạt gần 5,6 tỷ USD, tăng 2 tỷ USD so với cùng
kỳ năm 2011.
7. Riêng trong tháng 4, số vốn FDI giải ngân đạt 900 triệu USD, đưa
mức giải ngân bốn tháng qua lên 3,4 tỷ USD, tăng tới 36% so cùng kỳ
năm trước.
8. Đánh giá hiệu quả gói kích cầu, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Võ
Hồng Phúc cho rằng tình hình kinh tế Việt Nam trong quý 1 rất khả
quan với mức tăng trưởng quý 1 đạt 3,1%. Đây là tín hiệu rất đáng
mừng vì thế giới chỉ có 12 nước tăng trưởng dương.

...
II. Translate the following sentences into English
1. Theo công b ca Tng cc Thng kê, ch s giá tiêu dùng tháng 4
tăng 0,14% so vi tháng trước, mc tăng thp nht trong vòng 12
tháng qua.
2. Đầu tháng 4 va qua, Chính ph đã ra Ngh quyết s 18 v nhng gii
pháp nhm n định kinh tế vĩ mô, kim chế lm phát và đạt tc độ
tăng trưởng kinh tế khong 6,5% trong năm 2012.
3. Theo s liu ngày 27/4 c
a Tng cc Thng kê, kim ngch xut khu
tháng 4 ước đạt 5,7 t USD, tăng 1,9% so vi tháng 3.
4. Năm 2011, xut khu ca M vào 10 nước ASEAN đạt gn 57 t
USD và hin nay 10 nước ASEAN là th trường xut khu ln th 4
ca M.
5. B Nông nghip và Phát trin nông thôn cho biết, trong tháng 4/2012,
giá tr xut khu ca c ba nhóm hàng nông- lâm - thy sn tăng
mnh, kéo tng kim ng
ch xut khu chung ca các nhóm hàng này
trong 4 tháng đầu năm tăng ti 12,8% so vi cùng k năm ngoái, đạt
5,6 t USD.
6. B Kế hoch- Đầu tư cho biết, 4 tháng đầu năm, c nước đã thu hút
được gn 6 t USD vn đầu tư nước ngoài (FDI), trong đó vn đăng
ký t 263 d án mi đạt gn 5,6 t USD, tăng 2 t USD so vi cùng
k năm 2011.
7. Riêng trong tháng 4, s
vn FDI gii ngân đạt 900 triu USD, đưa
mc gii ngân bn tháng qua lên 3,4 t USD, tăng ti 36% so cùng k
năm trước.
8. Đánh giá hiu qu gói kích cu, B trưởng B Kế hoch Đầu tư
Hng Phúc cho rng tình hình kinh tế Vit Nam trong quý 1 rt kh
quan vi mc tăng trưởng quý 1 đạt 3,1%. Đây là tín hiu rt đáng
mng vì thế gii ch có 12 nước tăng trưở
ng dương.
Enviroment - Người đăng: DiNa ÁnhLê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Enviroment 9 10 297