Ktl-icon-tai-lieu

Face the IELTS Speaking exam with confidence!

Được đăng lên bởi vansy_than
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 4490 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Face the IELTS Speaking exam with confidence!

Contents
01.

IELTS Holiday Vocabulary ...................................................................................................... 2

02.

IELTS Relationships Vocabulary ........................................................................................... 4

03.

IELTS Technology Vocabulary............................................................................................... 6

04.

IELTS Sports Vocabulary ........................................................................................................ 8

05.

IELTS Food Vocabulary ........................................................................................................ 11

06.

IELTS Education Vocabulary................................................................................................ 13

07.

IELTS Work Vocabulary ........................................................................................................ 15

08.

IELTS Health Vocabulary ...................................................................................................... 18

09.

IELTS Books and Films Vocabulary .................................................................................... 20

10.

IELTS Accommodation Vocabulary ..................................................................................... 22

11.

IELTS Clothes & Fashion Vocabulary ................................................................................. 24

12.

IELTS Personality Vocabulary.............................................................................................. 27

13.

IELTS Business Vocabulary ................................................................................................. 29

14.

IELTS Physical Appearance Vocabulary ............................................................................ 31

15.

IELTS Town and City Vocabulary ........................................................................................ 33

16.

IELTS Music Vocabulary ....................................................................................................... 36

1

Face the IELTS Speaking exam with confidence!

01. IELTS Holiday Vocabulary
Topic Vocabulary >> Lesson 1: Holidays
You probably know the meaning of individual words like ‘flight’, ‘tour’ and ‘view’.
However, the key to showcasing your advanced English is to show you are able to use these
individual words in combination with other w...
Face the IELTS Speaking exam with confidence!
1
Contents
01. IELTS Holiday Vocabulary ...................................................................................................... 2
02. IELTS Relationships Vocabulary ........................................................................................... 4
03. IELTS Technology Vocabulary ............................................................................................... 6
04. IELTS Sports Vocabulary ........................................................................................................ 8
05. IELTS Food Vocabulary ........................................................................................................ 11
06. IELTS Education Vocabulary................................................................................................ 13
07. IELTS Work Vocabulary ........................................................................................................ 15
08. IELTS Health Vocabulary ...................................................................................................... 18
09. IELTS Books and Films Vocabulary .................................................................................... 20
10. IELTS Accommodation Vocabulary ..................................................................................... 22
11. IELTS Clothes & Fashion Vocabulary ................................................................................. 24
12. IELTS Personality Vocabulary.............................................................................................. 27
13. IELTS Business Vocabulary ................................................................................................. 29
14. IELTS Physical Appearance Vocabulary ............................................................................ 31
15. IELTS Town and City Vocabulary ........................................................................................ 33
16. IELTS Music Vocabulary ....................................................................................................... 36
Face the IELTS Speaking exam with confidence! - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Face the IELTS Speaking exam with confidence! - Người đăng: vansy_than
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Face the IELTS Speaking exam with confidence! 9 10 530