Ktl-icon-tai-lieu

FINAL WRITING TOPICS 2013

Được đăng lên bởi Huyết Chỉ Đoạt Hồn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1141 lần   |   Lượt tải: 7 lần
FINAL WRITING TOPICS 2013
1. Write the letter to tell your friend about your last holiday
Chào Trang
How are you? I was very happy when I got a Bạn thế nào? Tôi rất hạnh phúc khi nhận được
letter from you. I am really happy that you lá thư từ bạn. Tôi thật sự hạnh phúc rằng bạn
spent a wonderful summer holiday in Sa Pa. đã dành được kỳ nghỉ hè tuyệt vời ở SaPa. Và
And now, I would like to tell you about my bây giờ, tôi muốn kể cho bạn về kỳ nghỉ hè của
summer holiday. Last summer I visited Cua Lo tôi. Mùa hè trước tôi đã thăm bãi biển cửa lò
beach with my parents. We went there by car. với bố mẹ tôi. Chúng tôi đi đến đó bằng xe ca.
We stayed in Binh Minh hotel for a week.
chúng tôi ở khách sạn Bình minh 1 tuần.
In Cua Lo, we visited a lot of interesting Ở cửa lò, chúng tôi thăm rất nhiều nơi tuyệt vời
places: Hon Ngu island, Nguyen Su Hoi như: đảo hòn Ngu; chùa Nguyen Sư Hội.
temple. But the most exciting for me was Nhưng thú vị nhất đối với tôi là thăm đảo Hòn
visiting Hon Ngu island. It was fantastic and Ngư, Nó rất tuyệt vời và lãng mạn. Thức ăn ở
romantic.. Food in Cua Lo is extremely Cửa Lò là đặc biệt ngon. Tôi đặc biệt cảm thấy
delicious. I especially felt excited with the hào hứng với món ăn từ biển như : Cua rang
courses from seafood such as "cua rang me, me, chao ngao, mắm ruốc
chao ngao or mam ruoc"
Cua Lo's people are very friendly and warm. Con người ở Cửa Lò rất thân thiện và ấm áp, vì
So, my parents and I felt happy very vậy bố mẹ tôi và tôi cảm thấy rất vui vẻ và
comfortable like at home. Well, I told you thoải mái như ở nhà. Tốt, tôi đã kể cho bạn về
everything about my holiday. Trang, what kỳ nghỉ hè của tôi, Trang, Bạn muốn thăm nơi
places do you want to visit on your next gì vào kỳ nghỉ hè tiếp theo ? Tại sao?
holiday? Why?
Tôi hy vọng nhận được trả lời từ bạn
Chúc bạn
2. You have invited your friend to stay with you next week , but you need to delay this visit.
Write a letter to apologise to your friend and explain why the visit has to be delayed.
Chào Phương
I'm really sorry for having to delay your Tôi rất xin lỗi phải từ chối sự ở của bạn với tôi
staying with me next week. I know you want to vào tuần sau, tôi biết bạn muốn gặp tôi tại nhà
meet me at my home very much. So do I. của tôi rất nhiều, tôi cũng vậy. thật không
Unfortunately, I must change our plan. My may, tôi phải thay đổi kế hoạch của chúng ta.
grandmother has just had a heart attack. Now, Bà nội tôi vừa bị một cơn đau tim, bây giờ cô
she is in hospital and my family mus...
FINAL WRITING TOPICS 2013
1. Write the letter to tell your friend about your last holiday
How are you? I was very happy when I got a
letter from you. I am really happy that you
spent a wonderful summer holiday in Sa Pa.
And now, I would like to tell you about my
summer holiday. Last summer I visited Cua Lo
beach with my parents. We went there by car.
We stayed in Binh Minh hotel for a week.
In Cua Lo, we visited a lot of interesting
places: Hon Ngu island, Nguyen Su Hoi
temple. But the most exciting for me was
visiting Hon Ngu island. It was fantastic and
romantic.. Food in Cua Lo is extremely
delicious. I especially felt excited with the
courses from seafood such as "cua rang me,
chao ngao or mam ruoc"
Cua Lo's people are very friendly and warm.
So, my parents and I felt happy very
comfortable like at home. Well, I told you
everything about my holiday. Trang, what
places do you want to visit on your next
holiday? Why?
Chào Trang
Bạn thế nào? Tôi rất hạnh phúc khi nhận được
lá thư từ bạn. Tôi thật sự hạnh phúc rằng bạn
đã dành được kỳ nghỉ hè tuyệt vời ở SaPa. Và
bây giờ, tôi muốn kể cho bạn về kỳ nghỉ hè của
tôi. Mùa hè trước tôi đã thăm bãi biển cửa lò
với bố mẹ tôi. Chúng tôi đi đến đó bằng xe ca.
chúng tôi ở khách sạn Bình minh 1 tuần.
Ở cửa lò, chúng tôi thăm rất nhiều nơi tuyệt vời
như: đảo hòn Ngu; chùa Nguyen Sư Hội.
Nhưng thú vị nhất đối với tôi là thăm đảo Hòn
Ngư, Nó rất tuyệt vời và lãng mạn. Thức ăn ở
Cửa Lò là đặc biệt ngon. Tôi đặc biệt cảm thấy
hào hứng với món ăn từ biển như : Cua rang
me, chao ngao, mắm ruốc
Con người ở Cửa Lò rất thân thiện và ấm áp, vì
vậy bố mẹ tôi và tôi cảm thấy rất vui vẻ và
thoải mái như ở nhà. Tốt, tôi đã kể cho bạn về
kỳ nghỉ hè của tôi, Trang, Bạn muốn thăm nơi
gì vào kỳ nghỉ hè tiếp theo ? Tại sao?
Tôi hy vọng nhận được trả lời từ bạn
Chúc bạn
2. You have invited your friend to stay with you next week , but you need to delay this visit.
Write a letter to apologise to your friend and explain why the visit has to be delayed.
I'm really sorry for having to delay your
staying with me next week. I know you want to
meet me at my home very much. So do I.
Unfortunately, I must change our plan. My
grandmother has just had a heart attack. Now,
she is in hospital and my family must be there
with her. At this time, I will spend time on
looking after my grandmother.
I feel sad that I let you down and I hope
you accept my apology. When my grandmother
becomes better and comes back home, we will
meet each other at my home again, like our plan.
Do you agree with me?
Chào Phương
Tôi rất xin lỗi phải từ chối sự ở của bạn với tôi
vào tuần sau, tôi biết bạn muốn gặp tôi tại nhà
của tôi rất nhiều, tôi cũng vậy. thật không
may, tôi phải thay đổi kế hoạch của chúng ta.
nội tôi vừa bị một cơn đau tim, bây giờ
ấy đang bệnh viện bố mẹ tôi phải đó
với ấy. thời gian này tôi sẽ dành thời gian
để chăm sóc bà tôi
Tôi cảm thấy buồn rằng đã làm bạn thất vọng,
tôi hy vọng bạn chấp nhận lời xin lỗi của
tôi. Khi tôi trở nên tốt hơn trở về nhà,
chúng ta sẽ lại gặp nhau tại nhà tôi, như kế
hoạch trước của chúng ta. Bạn đồng ý với tôi
không?
Thân thương
FINAL WRITING TOPICS 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
FINAL WRITING TOPICS 2013 - Người đăng: Huyết Chỉ Đoạt Hồn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
FINAL WRITING TOPICS 2013 9 10 170