Ktl-icon-tai-lieu

Finance_ English

Được đăng lên bởi ngoquyen192
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề tiếng anh

GVHD: Nguyễn Thị Thắng

Finance is often defined simply as the management of money or “funds” management.
Three overarching divisions exist within the academic discipline of finance and its related
practices: 1, personal finance: the finances of individuals and families concerning household
income and expenses, credit and debt management, saving and investing and income security in
later life. 2, corporate finance: the finances of for profit organizations including corporations,
trusts, partnerships and other entities. 3, public finance: the financial affairs of domestic and
international governments and other public entities. Areas of study within these three levels
affect all dimensions of social life: politics, art, religion, taxes, sports, transportation, media and
education. Finance is both art and science.
And Vietnam’s bond market has made progress in recent years. However, it remains under
developed compared to its actual potential. Bonds in the market are fragmented and in large
numbers, while the average value of each is small. In addition, liquidity in the secondary market
is not high, so bond trading mainly focuses on the short and medium terms. Therefore, in the
years to come Vietnam needs to develop its bond market and build an indicator for interest rates
(namely the yield curve) to create a monitoring tool that plays an important role in the
development of the bond market.

SVTH: Ngô Thị Lệ Quyên

1

Chuyên đề tiếng anh

GVHD: Nguyễn Thị Thắng

Tài chính thường được định nghĩa đơn giản như quản lý tiền, quản lý "quỹ". Ba đơn vị bao
quát tồn tại trong tài chính cũng như các hoạt động liên quan đến nó: 1, tài chính cá nhân: tài
chính của các cá nhân và gia đình liên quan đến thu nhập của hộ gia đình và các chi phí, tín
dụng và quản lý nợ, tiết kiệm và đầu tư và an ninh thu nhập trong cuộc sống sau này. 2, tài
chính doanh nghiệp: tài chính của các tổ chức phi lợi nhuận bao gồm các tập đoàn, tín thác, các
quan hệ đối tác và các tổ chức khác. 3, tài chính công: tài chính công việc của chính phủ trong
nước và quốc tế và các tổ chức công cộng khác. Các lĩnh vực nghiên cứu trong phạm vi ba cấp
độ này ảnh hưởng đến mọi chiều của đời sống xã hội: chính trị, nghệ thuật, tôn giáo, thuế, thể
thao, giao thông vận tải, phương tiện truyền thông và giáo dục… Tài chính là cả một nghệ thuật
và khoa học.
Và thị trường trái phiếu Việt Nam đã đạt được những tiến bộ trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, nó vẫn còn kém phát triển so với tiềm nă...
Chuyên đề tiếng anh GVHD: Nguyễn Thị Thắng
Finance is often defined simply as the management of money or “funds” management.
Three overarching divisions exist within the academic discipline of finance and its related
practices: 1, personal finance: the finances of individuals and families concerning household
income and expenses, credit and debt management, saving and investing and income security in
later life. 2, corporate finance: the finances of for profit organizations including corporations,
trusts, partnerships and other entities. 3, public finance: the financial affairs of domestic and
international governments and other public entities. Areas of study within these three levels
affect all dimensions of social life: politics, art, religion, taxes, sports, transportation, media and
education. Finance is both art and science.
And Vietnam’s bond market has made progress in recent years. However, it remains under
developed compared to its actual potential. Bonds in the market are fragmented and in large
numbers, while the average value of each is small. In addition, liquidity in the secondary market
is not high, so bond trading mainly focuses on the short and medium terms. Therefore, in the
years to come Vietnam needs to develop its bond market and build an indicator for interest rates
(namely the yield curve) to create a monitoring tool that plays an important role in the
development of the bond market.
SVTH: Ngô Thị Lệ Quyên 1
Finance_ English - Trang 2
Finance_ English - Người đăng: ngoquyen192
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Finance_ English 9 10 495