Ktl-icon-tai-lieu

Future tense exercises

Được đăng lên bởi minhkhanh06021996
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 72 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SIMPLE FUTURE TENSE
Bài tập 1: Đổi các câu sau sang thì tương lai đơn
1. I am in a elementary class
_________________________________________________________
2. Ms.Masako and you are in Hong Kong
_________________________________________________________
3. They are both good students
_________________________________________________________
4. This is your seat
_________________________________________________________
5. He is angry with us
_________________________________________________________
Bài tập 2: Hoàn tất các câu sau ở thì tương lai đơn với các động từ
cho trong ngoặc
1. He (call) you tomorrow
_________________________________________________________
2. They (see) us in the morning
_________________________________________________________
3. I (give) you that money today
_________________________________________________________
4. She (help) you with that book
_________________________________________________________
5. Mary (clean) off the table right away
_________________________________________________________

Bài tập 3: Đổi các câu sau sang thể phủ định
1. They will arrive on time
__________________________________________________________
2. He will be able to meet us later
_________________________________________________________
3. We shall eat in the same restaurant again
_________________________________________________________
4. The weather will be cool tonight
_________________________________________________________
5. I shall be back in an hour
_________________________________________________________
Bài tập 4: Đổi các câu sau sang câu hỏi
1. The plant will die because of lack of sunshine
__________________________________________________________
2. She’ll meet us in the supermarket
_________________________________________________________
3. They’ll spend two months in France
_________________________________________________________
4. The meeting will begin at 8 o’clock
_________________________________________________________
5. Peter will visit Italy next summer
_________________________________________________________
Bài tập 5: Đổi các câu ở bài 19 sang câu hỏi với các từ hỏi thích hợp
1.________________________________________________________
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________
4.________________________________________________________
5.________________________________________________________

...
SIMPLE FUTURE TENSE
Bài tập 1: Đổi các câu sau sang thì tương lai đơn
1. I am in a elementary class
_________________________________________________________
2. Ms.Masako and you are in Hong Kong
_________________________________________________________
3. They are both good students
_________________________________________________________
4. This is your seat
_________________________________________________________
5. He is angry with us
_________________________________________________________
Bài tập 2: Hoàn tất các câu sau ở thì tương lai đơn với các động từ
cho trong ngoặc
1. He (call) you tomorrow
_________________________________________________________
2. They (see) us in the morning
_________________________________________________________
3. I (give) you that money today
_________________________________________________________
4. She (help) you with that book
_________________________________________________________
5. Mary (clean) off the table right away
_________________________________________________________
Bài tập 3: Đổi các câu sau sang thể phủ định
1. They will arrive on time
__________________________________________________________
2. He will be able to meet us later
_________________________________________________________
3. We shall eat in the same restaurant again
_________________________________________________________
4. The weather will be cool tonight
_________________________________________________________
5. I shall be back in an hour
_________________________________________________________
Bài tập 4: Đổi các câu sau sang câu hỏi
1. The plant will die because of lack of sunshine
__________________________________________________________
2. She’ll meet us in the supermarket
_________________________________________________________
3. They’ll spend two months in France
_________________________________________________________
4. The meeting will begin at 8 o’clock
_________________________________________________________
5. Peter will visit Italy next summer
_________________________________________________________
Bài tập 5: Đổi các câu ở bài 19 sang câu hỏi với các từ hỏi thích hợp
1.________________________________________________________
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________
4.________________________________________________________
5.________________________________________________________
Future tense exercises - Người đăng: minhkhanh06021996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Future tense exercises 9 10 112