Ktl-icon-tai-lieu

General conditions

Được đăng lên bởi ngapham9195
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Article 10 : General conditions
Mục 10 : Quy định chung
1.Any terms and conditions to which are not mentioned in this contract will be applied to the
Incoterms-edition 2010
1.Bất kỳ điều kiện và quy định nào không được ghi trong hợp đồng sẽ được áp dụng theo
Incoterms - phiên bản 2010
2.The contract which shall come to effect on the date of signing is made in 4 originals in English
and signed by fax, 2 of which are retained by each party. Any amendment or additional clauses
to their conditions shall be in written form in English and confirmed by both parties.
2.Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết phải được soạn thành 4 bản gốc bằng tiếng Anh và
được ký bằng fax, mỗi bên sẽ giữ 2 trong 4 bản. Mọi sửa đổi hoặc các điều khoản thêm vào đối
với quy định trong hợp đồng phải được lập thành văn bản bằng tiếng Anh và được xác nhận bởi
2 bên.
ANNEX 1
( No. : 01122014/ ATT-JAGURA)
PHỤ LỤC 1
( Số : 01122014/ ATT-JAGURA)
Date : 1st December, 2014
Ngày : 1/12/2014
No.
Số thứ tự

Description
Mô tả

1

-Precision Micro Internal & External Grinding Machine Model JAGJIE-AL
Máy xay siêu nhỏ chính xác trong và ngoài Mẫu JAG-JIE-AL
-Manufacturer : Jagura Industry Ltd-Taiwan
Nhà sản xuất : Công ty TNHH Công nghệ Jagura-Đài Loan
-The machine has specifications as follow:
Máy có những đặc điểm như sau:
Clamping diameter
2.5-150mm
Đường kính cố định
Max. travel front to back
300mm
Chiều dài tối đa từ trước ra sau
Max. travel left to right
300mm
Chiều dài tối đa từ trái sang phải

Price(USD)
Giá cả(đô la
Mỹ)
17,502

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cross feeding graduation
Mức chia sự tiếp liệu chéo nhau
Table speed
Tốc độ bàn máy
Roller speed
Tốc độ trục quay
Swivel angel
Góc xoay
Feeding method front to back
Tiếp liệu từ trước ra sau
Feeding left to right
Tiếp liệu trái sang phải
Spindle speed
Tốc độ trục
Main motor work head
Đầu động cơ hoạt động chính
Main motor spindle
Động cơ trục chính
Main motor left to right
Chiều dài động cơ chính từ trái sáng phải
Dimension
Kích thước
Weight
Trọng lượng
Working range ( inner hole)
Dãy hoạt động ( rỗ trong)
The standard accessories enclosed with
the machine include:
Phụ tùng kèm theo bao gồm:
Grinding wheel
Bánh xay
Grinding wheel flange
Cạnh bánh xay
Flange washers
Vòng đệm cạnh
Flange extractor
Tháo cạnh
3mm collet
Đai 3 ly
6mm collet
Đai 6 ly
Nut (M14xP0.75)
Đai ốc
Tool Box and accessories
Hộp đựng dụng cụ và phụ tùng
Radius and plane dresser

0.001mm
0-4m/min
0-4m/ phút
0-550 rpm
0-550 vòng/phút
+/- 5 độ
Manual
Bằng tay
Automatic
Tự động hóa
ID...
Article 10 : General conditions
Mục 10 : Quy định chung
1.Any terms and conditions to which are not mentioned in this contract will be applied to the
Incoterms-edition 2010
1.Bất kỳ điều kiện và quy định nào không được ghi trong hợp đồng sẽ được áp dụng theo
Incoterms - phiên bản 2010
2.The contract which shall come to effect on the date of signing is made in 4 originals in English
and signed by fax, 2 of which are retained by each party. Any amendment or additional clauses
to their conditions shall be in written form in English and confirmed by both parties.
2.Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết phải được soạn thành 4 bản gốc bằng tiếng Anh và
được ký bằng fax, mỗi bên sẽ giữ 2 trong 4 bản. Mọi sửa đổi hoặc các điều khoản thêm vào đối
với quy định trong hợp đồng phải được lập thành văn bản bằng tiếng Anh và được xác nhận bởi
2 bên.
ANNEX 1
( No. : 01122014/ ATT-JAGURA)
PHỤ LỤC 1
( Số : 01122014/ ATT-JAGURA)
Date : 1
st
December, 2014
Ngày : 1/12/2014
No.
Số thứ tự
Description
Mô tả
Price(USD)
Giá cả(đô la
Mỹ)
1 -Precision Micro Internal & External Grinding Machine Model JAG-
JIE-AL
Máy xay siêu nhỏ chính xác trong và ngoài Mẫu JAG-JIE-AL
-Manufacturer : Jagura Industry Ltd-Taiwan
Nhà sản xuất : Công ty TNHH Công nghệ Jagura-Đài Loan
-The machine has specifications as follow:
Máy có những đặc điểm như sau:
17,502
Clamping diameter
Đường kính cố định
2.5-150mm
Max. travel front to back
Chiều dài tối đa từ trước ra sau
300mm
Max. travel left to right
Chiều dài tối đa từ trái sang phải
300mm
General conditions - Trang 2
General conditions - Người đăng: ngapham9195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
General conditions 9 10 932