Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bồi dưỡng tiếng anh 6

Được đăng lên bởi oanh-tran211
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 680 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngµy so¹n:…………………………..
Ngµy d¹y: …………………………..
Buæi 1

Tobe ë th× hiÖn t¹i thêng

A-Môc ®Ých – yªu cÇu:
-Gióp HS biÕt c¸ch sö dông tobe ë th× hiÖn t¹i thêng.
-Cuèi bµi, HS cã thÓ ¸p dông phÇn lÝ thuyÕt ®Ó lµm c¸c bµi tËp.
B-Néi dung bµi d¹y:
I-Grammar:
1-Tobe ®i kÌm c¸c ®¹i tõ nh©n xng:
Ng«i thø

NhÊt

§¹i tõ nh©n
xng

I
We
you
Hai
(Ngêi nghe)
you
it
She
Ba
(Ngêi ®îc nh¾c ®Õn)
He
They
*C«ng thøc cña tobe:
+
(ngêi nãi)

Tobe

Am
Are
Are
Are
Is
Is
Is
Are

NghÜa tiÕng
ViÖt

T«i, m×nh
Chóng t«i
B¹n
C¸c b¹n
Nã (chØ vËt)
C« Êy (con g¸i)
Anh Êy (con trai)
Hä, chóng nã

Sè Ýt

v

Sè
nhiÒu

v
v
v
v

v
v

v

S + tobe + tªn/ tÝnh tõ.

-

S + tobe + not + tªn/ tÝnh tõ.

?

Tobe + S + tªn/ tÝnh tõ?
-Yes, S + tobe.
-No, S + tobe + not.

*C¸ch viÕt t¾t cña tobe:
I am = I’m
He is = he’s
They are = they’re
She is = she’s
It is = it’s
You are = you’re
Is not = isn’t
are not = aren’t
am
not = am not
2-§¹i tõ nh©n xng vµ tÝnh tõ së h÷u:
-§¹i tõ nh©n xng lµm chñ ng÷ trong c©u. Nã ®øng tríc ®éng tõ thêng hoÆc
®éng tõ tobe.
-TÝnh tõ së h÷u ®øng tríc 1 danh tõ. Mét m×nh nã kh«ng thÓ lµm chñ ng÷ ®îc.
§¹i tõ nh©n xTÝnh tõ së
NghÜa tiÕng viÖt cña TTSH
ng

I
We
you
you
it
She
He
They

h÷u

My
Our
your
your
its
her
his
their

Cña
Cña
Cña
Cña
Cña
Cña
Cña
Cña

t«i, cña tí, cña m×nh
chóng t«i, cña chóng tí
b¹n
c¸c b¹n
nã
c« Êy, cña chÞ Êy, cña b¸ Êy
anh Êy, cña chó Êy, cña b¸c Êy
hä, cña chóng nã

II-Practice:
Bµi 1: ChuyÓn c¸c c©u sau sang d¹ng phñ ®Þnh vµ nghi vÊn:
1. It is a pen.
4. I am Thu.
2. Nam and Ba are fine.
5. We are eighteen.
3. They are twenty.
6. She is Lan.
Bµi 2: S¾p xÕp c¸c c©u sau thµnh
1. name/ your/ what/ is?
2. am/ Lan/ I.
3. Phong/ is/ this?
4. today/ how/ you/ are?
5. thank/ are/ you/ fine/,/ we.

c©u cã nghÜa:
6. is/ Lan/ Hoa/ and/ am/ this/
I.
7. Ann/ am/ hello/ I.
8. this/ Mai/ her/ is/ name/ is/
my/ mom.
9. eighteen/ they/ old/ years/
are.
10.
not/ he/ is/ today/ fine.

Bµi 3: Mçi c©u cã 1 lçi sai, t×m vµ söa lçi:
1. How old you are?
6. I’m fine, thanks you.
2. I’m fiveteen years old.
7. she is eleven year old.
3. My name are Linh.
8. Nam are fine.
4. We am fine , thank you.
9. I am Thanh, and This Phong is.
5. I’m Hanh and I am is fine.
10. Hoa and Mai is eleven.
Bµi 4: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì.
1. This (be) my friend , Lan .
6. You (be) Nga ? Yes, I (be)
2. She (be) nice ?
7. The children (be) in their
3. They (not be) students.
class now.
4. He (be) fine today.
8. They (be) workers ? – No,
5. My brother (not be ) a
They (not be)
doctor.
9. H...
Ngµy so¹n:…………………………..
Ngµy d¹y: …………………………..
Buæi 1
Tobe ë th× hiÖn t¹i thêng
A-Môc ®Ých yªu cÇu:
-Gióp HS biÕt c¸ch sö dông tobe ë th× hiÖn t¹i thêng.
-Cuèi bµi, HS cã thÓ ¸p dông phÇn lÝ thuyÕt ®Ó lµm c¸c bµi tËp.
B-Néi dung bµi d¹y:
I-Grammar:
1-Tobe ®i kÌm c¸c ®¹i tõ nh©n x ng:
Ng«i thø
§¹i tõ nh©n
xng
Tobe
NghÜa tiÕng
ViÖt
Sè Ýt
nhiÒu
NhÊt
(ngêi nãi)
I Am T«i, m×nh v
We Are Chóng t«i v
Hai
(Ngêi nghe)
you Are B¹n v
you Are C¸c b¹n v
Ba
(Ngêi ®îc nh¾c ®Õn)
it Is (chØ vËt) v
She Is C« Êy (con g¸i) v
He Is Anh Êy (con trai) v
They Are Hä, chóng nã v
*C«ng thøc cña tobe:
+ S + tobe + tªn/ tÝnh tõ.
- S + tobe + not + tªn/ tÝnh tõ.
? Tobe + S + tªn/ tÝnh tõ?
-Yes, S + tobe.
-No, S + tobe + not.
*C¸ch viÕt t¾t cña tobe:
I am = I’m
She is = she’s
He is = he’s
It is = it’s
They are = they’re
You are = you’re
Is not = isn’t are not = aren’t am
not = am not
2-§¹i tõ nh©n xng vµ tÝnh tõ së h÷u:
-§¹i tõ nh©n xng lµm chñ ng÷ trong c©u. Nã ®øng tríc ®éng tõ thêng hoÆc
®éng tõ tobe.
-TÝnh tõ së h÷u ®øng tríc 1 danh tõ. Mét m×nh nã kh«ng thÓ lµm chñ ng÷ ®-
îc.
§¹i tõ nh©n x-
ng
TÝnh tõ së
h÷u
NghÜa tiÕng viÖt cña TTSH
I My Cña t«i, cña tí, cña m×nh
We Our Cña chóng t«i, cña chóng tí
you your Cña b¹n
you your Cña c¸c b¹n
it its Cña nã
She her Cña c« Êy, cña chÞ Êy, cña b¸ Êy
He his Cña anh Êy, cña chó Êy, cña b¸c Êy
They their Cña hä, cña chóng nã
Giáo án bồi dưỡng tiếng anh 6 - Trang 2
Giáo án bồi dưỡng tiếng anh 6 - Người đăng: oanh-tran211
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo án bồi dưỡng tiếng anh 6 9 10 372