Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn tiếng Anh lớp 9

Được đăng lên bởi hoangle18011997
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên giáo sinh thực tập:Nguyễn Thị Giang
Lớp:SưPhạm Anh K37C. Khóa: K37
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt
Tên giáo viên hướng dẫn: Dương Nguyên Trọng Thủy
Trường: THCS Trần Phú

Ngày soạn: 01/04/2015
Ngày dạy: 04/04/2015
Lớp thực tập giảng dạy: 9a7
Tiết theo phân phối chương trình: 63

LESSON PLAN
UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANETS
Lesson 2: speak and listen
I.
II.
III.

Time
6’

Objectives:
By the end of the lesson Ss will be able to:
Talk about what they think there might be on Mars, on the moon and
other planets.
Improve speaking and listening skills.
Teaching aids:
Textbook, tape, picture.
Procedures:
Teacher’s activities
1. Warm up:
Play game: word square
S
E
A
R

Students’ activities
- Play game
T

H

M

U

M

E

R

C

U

R

N

S

A

U

S

S

R

U

B

R

A

A

R

V

C

Y

M

O

O

N

T

S

*Keys :

8’

 Sea, earth , moon
 Sun
 Mars
 Mercury
2. Pre-speaking:
- Lead to the new lesson:
 Vocabulary:
- a microorganism (n): vi sinh vật
- gemstone (n): đá quí
- sparkling (a): lấp lánh
- creature (n): sinh vật
- trace (n): dấu vết
- mineral (n): khoáng sản
- an expert: chuyên gia
- a crater: hố, miệng hố
- Ask students to copy down the
vocabulary.

-

Guess the new words.

-

-

Ask students to listen and
repeat vocabulary.

-

-

Call on 2 students to read
vocabulary.

-

Copy down the new
words.
Listen and repeat
vocabulary.
Read the vocabulary.

-

Remind the vocabulary.

-

Work in group.

What and where:
- a microorganism (n)
- gemstone (n)
- sparkling (a)
- creature (n)
- trace (n)
- mineral (n)
- an expert
- a crater
3. While-speaking:
 Activity 1: (speak a)
- Ask Ss to work in group
and match the drawings
with the words in the box.
- Get feedback:


8’

14’

7’

2’

1.Mineral
2.Water
3.Mountains
4.Plants
5.Little creatures
6.Gas
7.Gemstone
- Ask Ss to practice the
dialogue with a partner.
- Call on some Ss to practice the
dialogue in front of class.
 Activity 2:
- Give the modal dialogue
on the section (a) and ask
Ss work in pair to make up
similar dialogues about the
drawings.
 Play game: lucky number:
1. lucky number.
2. Make up the dialogue with
word: plants.
3. Make up the dialogue with
word: minerals.
4. Make up the dialogue with
word: gas.
5. Make up the dialogue with
word: mountains.
6. Lucky number.
7. Make up the dialogue with
word: little creatures.
8. Make up the dialogue with
word: gemstones.
4. Post- speaking:
- Ask Ss listen to the tape
and check (√) the correct
statements about the moon.
- Get feedback:
a, c, d, f, i, j
5. Homework...
Tên giáo sinh thực tập:Nguyễn Thị Giang
Lớp:SưPhạm Anh K37C. Khóa: K37
Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt
Tên giáo viên hướng dẫn: Dương Nguyên Trọng Thủy
Trường: THCS Trần Phú
Ngày soạn: 01/04/2015
Ngày dạy: 04/04/2015
Lớp thực tập giảng dạy: 9a7
Tiết theo phân phối chương trình: 63
LESSON PLAN
UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANETS
Lesson 2: speak and listen
I. Objectives:
By the end of the lesson Ss will be able to:
- Talk about what they think there might be on Mars, on the moon and
other planets.
- Improve speaking and listening skills.
II. Teaching aids:
Textbook, tape, picture.
III. Procedures:
Time Teacher’s activities Students’ activities
6’ 1. Warm up:
Play game: word square
S E A R T H
M U M E R C
U R N S A U
S S R U B R
A A R V C Y
M O O N T S
*Keys :
- Play game
Giáo án môn tiếng Anh lớp 9 - Trang 2
Giáo án môn tiếng Anh lớp 9 - Người đăng: hoangle18011997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án môn tiếng Anh lớp 9 9 10 4