Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn tiếng Anh

Được đăng lên bởi nguyenoanhdxxxxx
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 970 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù giê t¹i líp 7B.

H OW
H OW
White rabit

F A R
M U C H

Brown rabit

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Period 60
I/ How much....?
How much is the green dress ?
It’s 30,000 dong.
What about the violet dress ?
It’s 35,000 dong.
How much is + N ?
What about + N ?
It’s ..............
Item

Price

violet dress

35,000 dong

green dress

30,000 dong

blue hat

15,000 dong

yellow hat
green shirt

12,000 dong

red shirt

22,000 dong

20,000 dong

Period 60
I/ How much ....?

White rabit

1

- How/blue hat?
- 15.000 dong.

4 - What/green shirt?

Brown rabit

2
5

- 20.000 dong.

7

- How/stamp?
- 800 dong.

8

- What/red shirt?
- 22.000 dong.

- How/pen?
- 10.000 dong.

- How/bike?
- 500.000 dong.

How much is + N ?
What about + N ?
It’s ..............

3

6
9

- How/yellow hat?
- 12.000 dong.

- What/ book?
- 8.000 dong.

- What/ ruler?
- 3.000 dong.

Period 60

I/ How much....?
II/ How far ....?
How far is it from the house to the school?
It’s 2 kilometers.
* Form:

How far is it from + N (place) to + N(place) ?
It’s + (meter (s)/ kilometer(s))
* Meaning: Từ đâu tới đâu bao xa ?
* Use: Hỏi về khoảng cách

Hoa

2 km

Period 60

I/ How much....?
II/ How far ....?
* Matching:

A
1. shoe store
2. clothing store
3. restaurant
4. minimart
5. library
6. hairdresser’s

B
a. Cöa hµng quÇn ¸o
b. Th viÖn
c. Cöa hµng giÇy
d. Siªu thÞ nhá
e. Nhµ hµng ¨n
f. Cöa hµng c¾t tãc

Period 60
White
rabit

I/ How much....?
II/ How far ....?
How far is it from + N(place) to + N(place)?
It’s + ....(meter(s)/ kilometer(s))

How far is it from + the shoe store to + minimart?

1

It’s 500 meters.
2

3

From

To

shoe store

minimart

500

clothing store

bookstore

450

restaurant

hairdresser’s

400

library

300

shoe store

800

5 minimart
library

6

4

Meter

7

8

Brown
rabit

Period 60
I/ How much....?
II/ How far ....?
III/ Prepositions

Matching:
A

1. near
2. opposite
3. between
4. beside/ next to
5. to the right
6. to the left

B

a. ở bên trái
b. ở gần
c. ở bên phải
d. đối diện
e. ở giữa
f. bên cạnh

Period 60
I/ How much....?
II/ How far ....?
III/ Prepositions

near
opposite
beside/ next to to the right

a. Write the locations of
BOOK
RESTAURANT

MINIMART

HUE STREET

LIBRARY

PARK

HAIRDRESSER’S

TAY HO STREET

CLOTHING STORE SHOE STORE

HAI BA TRUNG SRTEET

each stores:

STORE

between
to the left

The
The
shoe
restaurant
store isisis
on
is
on
Hai
Hue
Trung
Street.
Street.
bookstore
Hue
Street.
The
minimart
onon
Hue
Str...
Chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù giê t¹i líp 7B.
Giáo án môn tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án môn tiếng Anh - Người đăng: nguyenoanhdxxxxx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Giáo án môn tiếng Anh 9 10 475