Ktl-icon-tai-lieu

GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG (HOA) VÀ ANH CHO NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Được đăng lên bởi Học Huỳnh Bá
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1336 lần   |   Lượt tải: 10 lần
COMMON ENGLISH & CHINESE PHRASES
FOR ADMINISTRATIVE PERSONNEL
(1st Edition)

办公室里常用到的英语和越南语口语
Bàn gōng shì lǐ cháng yòng dào de Yīng yǔ hé Yuè Nán yǔ kǒu yǔ
BAN CÔNG THẤT LÝ THƯỜNG DỤNG ĐÁO ĐÍCH
ANH NGỮ HÒA VIỆT NAM NGỮ KHẨU NGỮ

(第 1 版)
(Dì 1 bǎn)
(Đệ nhất bản)
GIAO TIẾP TIẾNG ANH & TRUNG HẰNG NGÀY
DÀNH CHO NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
(Bản 1)
Kính thưa quý vị và các bạn!
Bài viết này được biên tập và tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín. Vì tại chỗ làm là một văn phòng của một công ty
nước ngoài nên tiếng Anh và tiếng Hoa được sử dụng rất phổ biến. Với vốn tiếng Anh – Hoa ít ỏi, trong quá
trình làm việc tôi phải liên tục cập nhật và học thêm những cách diễn đạt mới để thích ứng với tình hình mới.
Bài viết này là kết quả của quá trình biên soạn trong suốt những tháng đầu làm việc tại công ty. Tuy tài liệu
được soạn bởi người mới đi làm (thời điểm viết bài này) nhưng nội dung của nó đã được người bản xứ và một
số cá nhân có kinh nghiệm kiểm tra hộ. Dù vậy, bài viết cũng không thể tránh được nhầm lẫn, sai sót do kinh
nghiệm sử dụng chưa nhiều và quỹ thời gian biên soạn quá ít (vào lúc ngoài giờ làm). Chính vì thế, tôi rất
mong được sự ủng hộ, sửa chữa từ phía bạn đọc để bài viết hoàn chỉnh hơn và chính xác hơn. Sau bài viết
này, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để củng cố, nghiên cứu, cập nhật thêm các tình huống giao tiếp phát sinh
để tái bản các ấn bản sau hoàn thiện hơn.
Hi vọng rằng đóng góp nhỏ bé này sẽ hữu ích cho bạn! Cá nhân tôi rất vui được giao lưu, kết bạn với các bạn
gần xa trên khắp mọi miền Việt Nam. Chúc các bạn có một ngày làm việc tốt lành!

The document was written by a Vietnamese person. If you are a native speaker of either English or
Chinese, please make it better. Your help would be greatly appreciated!
文档的作者是一个越南人。如果您是一个母语为英语或汉语,请使它更好。对于您的帮助,我将不胜
感激。谢谢!
Bài viết này được biên soạn bởi một người Việt Nam. Nếu bạn là người bản xứ tiếng Anh hoặc tiếng
Trung, làm ơn sửa lại cho chính xác hơn. Sự giúp đỡ của bạn sẽ được đánh giá cao!

Google:
Facebook:
Biên soạn (Editor): Huỳnh Bá Học

编者:

黄霸学

EDITOR(编者): HUỲNH BÁ HỌC (黄霸学)

她做上班族有多久了?
Tā zuò shàng bān zú yǒu duō jiǔ le?
How long has she been an office worker?

Bạn làm nhân viên văn phòng được bao lâu rồi?

我恐怕帮不上你的忙。
Wǒ kǒng pà bāng bù shàng nǐ de máng.
I'm afraid I cannot help you.
Tôi e rằng không thể giúp bạn được.

2/30

COMMON ENGLISH & CHINESE PHRASES
FOR ADMINISTRATIVE PERSONNEL

Ān pái huò pái liè zhě...
COMMON ENGLISH & CHINESE PHRASES
FOR ADMINISTRATIVE PERSONNEL
(1
st
Edition)
办公室里常用到的英语和越南语口语
Bàn gōng shì lǐ cháng yòng dào de Yīng yǔ hé Yuè Nán yǔ kǒu yǔ
BAN CÔNG THẤT LÝ THƯNG DỤNG ĐÁO ĐÍCH
ANH NG HÒA VIT NAM NG KHU NG
(第 1 版)
(Dì 1 bǎn)
(Đệ nht bn)
GIAO TIP TING ANH & TRUNG HNG NGÀY
DÀNH CHO NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
(Bn 1)
Kính thưa quý vị các bn!
Bài viết này được biên tp và tng hp t nhiu ngun uy tín. ti ch làm là mt văn phòng của mt công ty
c ngoài nên tiếng Anh tiếng Hoa được s dng rt ph biến. Vi vn tiếng Anh Hoa ít i, trong quá
trình làm vic tôi phi liên tc cp nht hc thêm nhng cách diễn đạt mới để thích ng vi nh nh mi.
Bài viết y kết qu ca quá trình biên son trong sut những tháng đầu làm vic ti công ty. Tuy tài liu
đưc son bởi người mới đi làm (thời điểm viết bài này) nhưng ni dung của nó đã được người bn x mt
s cá nhân kinh nghim kim tra h. Dù vy, bài viết cũng không th tránh được nhm ln, sai sót do kinh
nghim s dụng chưa nhiều qu thi gian biên son quá ít (vào lúc ngoài gi làm). Chính thế, tôi rt
mong được s ng h, sa cha t phía bạn đọc đ bài viết hoàn chỉnh hơn chính xác hơn. Sau bài viết
này, tôi s dành nhiu thi gian hơn để cng c, nghiên cu, cp nht thêm các tình hung giao tiếp phát sinh
để tái bn các n bn sau hoàn thin hơn.
Hi vng rằng đóng góp nhỏnày s hu ích cho bn! Cá nhân tôi rất vui được giao lưu, kết bn vi các bn
gn xa trên khp mi min Vit Nam. Chúc các bn có mt ngày làm vic tt lành!
The document was written by a Vietnamese person. If you are a native speaker of either English or
Chinese, please make it better. Your help would be greatly appreciated!
作者是一果您是一使好。于您的帮助
感激。谢谢!
Bài viết này được biên son bi một người Vit Nam. Nếu bạn là người bn x tiếng Anh hoc tiếng
Trung, làm ơn sa lại cho chính xác hơn. S giúp đỡ ca bn s được đánh giá cao!
Google: https://sites.google.com/site/huynhbahoc/
Facebook: http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba
Biên son (Editor): Hunh Bá Hc
编者:
黄霸学
GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG (HOA) VÀ ANH CHO NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG (HOA) VÀ ANH CHO NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG - Người đăng: Học Huỳnh Bá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
GIAO TIẾP TIẾNG TRUNG (HOA) VÀ ANH CHO NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG 9 10 829