Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình học tiếng Nhật cho người Việt

Được đăng lên bởi Ngan Heo
Số trang: 146 trang   |   Lượt xem: 3753 lần   |   Lượt tải: 1 lần
nENG MIAT
•

GUO TRilm

DUNG CHO NGlfOI VIET
. NAM

••••

","

?

"

NHA XUA T BAN GIAO Due

--GIAo TRINH TIENG NHAT'
•
DUNG CHO NGUOI VIET
. NAM
•

QUYEN 1

Nguyen tlie va !1l(Ong dan:
Giao sll: MIKIO IMAI

Bien sorpz:
NGUYEN VAN

HAo (chit

bien)

TRAN SON

DANG KIM DUYEN
NGUYEN THANH.TAM

. NHA XDAT BAN GIAo D()C
HA. N(H 1992

t<t:
Contents

5
1

:: tL l:t l;fIv-c:i"

2

bt::.L-I:t

80

83

~* t~-c:i"

87

20
4

:: :: l:t

5

*I:t

J::.' ::

(:."::1::

-c:i"tp
ib~*i"t.J>

91

23

22

'l?t.J>""("--:>f:t

25

23

:: :'1::

l:t~<""("

< Q~~

~1v1J-C-i"

94

C.6l)""(",:t""t~itlv

96

29

100

32

103

35

105

110

48

117

52

28

~t::.. J.;.t::..lJ'''?t::.

54

29

h G I1JI::0) It"? t::. :.

c. tJ; ib IJ

121
~ i"lJ'

125
128

58

62

130
h

<

L. V:P '52

Table of conjunctions

134
135

67

i" '5 L. Table of counters

136

71

(:."'5

138

L. Table of verb conjugation

•••••••••••.
=
---------------------------------

r

fk;tj~iUI~:l,f;:/J\~

1 ~;tj~t:tl-Cfj:~

::..~t;:T.J,/'\J.-{f(~*~~/'\;t;tc1:.~{-t~~Q

1:.1~ J: ~,
1 ~ 0)

7tpx: ~

"'" r-

T A A. ~ t;:

f:t ::..T.J C: tet, ~

r

::"~*f:ttf:t~
t;:

J

~~OO,~OOAA,~.AA~~<~h*L~

16~~.~~~o
;tj~,

s *m:

b;tj~Q

to)

C: tet,"'::) -c t.J

~,

'ti) ~

* l,f;:

b;tj~Q

r

b;tj~ Q S

4~0);tc

*~

J

0

S*m: J;t!J V'TJvJt&~jJ*-

-tnf:t/'\;t;tc1:.O) S *m:~~t-j~Q~'"

~M C: ~t1f~JJX;*t:. C: ,~,"'~~o

::..0)

*

;tj~~~

~"'"

r T A ~~:to~tQ S *m:~~ ~ jf~

C:I3~X{t;~mE~~Jtmk~Q::"

IriJ1:

C:~lff"'::)-c.T.J~(b",~~c:

L

1992 ~ 7 Jl 7 13/'\ /

/n~-c

~~o

=fItJr~S*~~1f1t}f~m

L(JINOIDAu
Hijn nay m6i quan hj giao luu van hod, kinh ti giita Vijt Nam va Nh~t
Ba~ dang ngay cang ph at trMn. lJi gop phdn thuc day mai quan h? nay, vi?c
dao tpo nhi2u ngu01 biit tiing Nh{it ltl riit can thiit. Tiing Nh~t ltl mrt thu
tiing kho va phuc t(lp. Qua nhiJu nam lam cong ttic giang d(lY va nghien
cuu Jiing Nh{it chung toi co mrt nai ban khoan lillilm thi nao tli co mrt tai
!ifu hfiC tiing Nh{it thich h(Jp, dl h(Jc, dl nh6' cho ngldli Vi?t Nam. Trong
tinh hinh tlo chung toi tid tiin hanh sO(Jnthao va m(lnh d(ln cho ra milt b(ln
tI(Jc t{ip stich h(Jc tMng Nh{it cho ngu01 Vi?t Nam. Stich co ciiu truc: Bai
khoti

-+

mau diu

-+

tit m6'i

-+

chit Han. Gitio trinh sO(ln theo ciiu truc

nhu tren dJ tifn cho vijc thllc hanh giao tiip theo cdc tinh hu6ng trllc tiip.
Vi v{iy h(Jc theo gitio trinh nay chung ta se nghe va noi riit thu~n l(li va
nhanh chong dpt tlu(1c kit qua tat.
Trong quti trinh sO(ln thao chUng toi tid nh{m tlu(1c Sll giu...
GUO
TRilm
nENG
MIAT
DUNG CHO NGlfOI VIET NAM
.
•••• "," ? "
NHA XUAT BAN GIAO Due
Giáo trình học tiếng Nhật cho người Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình học tiếng Nhật cho người Việt - Người đăng: Ngan Heo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
146 Vietnamese
Giáo trình học tiếng Nhật cho người Việt 9 10 141