Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Minna No Nihongo 2007 (Gồm 25/50 bài của Minna No Nihongo)

Được đăng lên bởi Nguyễn Minh Chiến
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 3814 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Giáo trình Minna No Nihongo 2007
(Gồm 25/50 bài của Minna No Nihongo)

Bài 1

Chú ý: từ bài này trở về sau, quy ước là:
* Chữ Romaji khi các bạn nhìn thấy chữ thường tức là chữ đó viết bằng HIRAGANA, còn chữ
IN là viết bằng KATAKANA. Ví dụ:
<anata> : (chữ thường) tức là chữ này viết bằng HIRAGANA
<TEREBI> : (chữ IN) tức là chữ này viết bằng KATAKANA
* các từ như <onamaewa>, <kochirawa>,<dewa>..... th ì đây là do ngữ pháp nên đọc là
wa, còn khi viết bằng HIRAGANA là viết chữ は<ha> tức là <onamaeha>, <kochiraha>,
<deha>.....
I. TỪ VỰNG
わたし <watashi> : tôi
わたしたち <watashitachi>: chúng ta, chúng tôi
あなた <anata> : bạn
あのひと <anohito> : người kia
あのかた <anokata> : vị kia
みなさん <minasan> : các bạn, các anh, các chị, mọi người
~さん <~san> : anh ~, chị ~
~ちゃん <~chan> : bé ( dùng cho n ữ) hoặc gọi thân mật cho trẻ con ( cả nam lẫn nữ)
~くん <~kun> : bé (dùng cho nam) ho ặc gọi thân mật
~じん <~jin> : người nước ~
せんせい <sensei> : giáo viên
きょうし <kyoushi> : giáo viên ( dùng đ ể nói đến nghề nghiệp)
がくせい <gakusei> : học sinh, sinh viên
かいしゃいん <kaishain> : nhân viên công ty
~しゃいん <~shain> : nhân viên công ty ~
ぎんこういん <ginkouin> : nhân viên ngân hàng
いしゃ <isha> : bác sĩ
けんきゅうしゃ <kenkyuusha> : nghiên c ứu sinh
エンジニア <ENJINIA> : kỹ sư
だいがく <daigaku> : trường đại học
びょういん <byouin> : bệnh viện
でんき <denki> : điện
だれ <dare> : ai (hỏi người nào đó)
どなた <donata> : ngài nào, v ị nào (cùng nghĩa trên nhưng lịch sự hơn)
~さい: <~sai> : ~tuổi
なんさい <nansai> : mấy tuổi
おいくつ <oikutsu> : mấy tuổi (Dùng lịch sự hơn)
はい <hai> : vâng
いいえ <iie> : không
しつれいですが <shitsurei desu ga> : xin l ỗi ( khi muốn nhờ ai việc gì đó)
おなまえは? <onamaewa> : bạn tên gì?
はじめまして <hajimemashite> : chào l ần đầu gặp nhau

Đào Văn Sáng- clairsang@yahoo.com


Giáo trình Minna No Nihongo 2007
どうぞ よろしく おねがいします : rất hân hạnh được làm quen
こちらは ~さんです <kochirawa ~san desu> : đây là ngài ~
~から きました <~kara kimashita> : đến từ ~
アメリカ <AMERIKA> : Mỹ
イギリス <IGIRISU> : Anh
インド <INDO> : Ấn Độ
インドネシア <INDONESHIA> : Indonesia
かんこく <kankoku> : Hàn quốc
タイ <TAI> : Thái Lan
ちゅうごく <chuugoku> : Trung Quốc
ドイツ <DOICHI> : Đức
にほん <nihon> : Nhật
フランス <FURANSU> : Pháp
ブラジル <BURAJIRU> : Brazil
さくらだいがく <sakura daigaku> : Trường ĐH Sakura
ふじだいがく <fuji daigaku> : Trường ĐH Phú Sĩ
IMC: tên công ty
パワーでんき <BAWA-denki> : tên công ty điện khí Power
ブラジルエア <BURAJIRUEA> : hàng không Brazil
AKC: tên công ty
II. NGỮ PHÁP
Mẫu câu 1: _____は<ha>_____です<desu>。
* Với mẫu câu này ta dùng trợ từ は<ha> (đọc là <wa>, chứ không phải là <ha> tro...
Giáo trình Minna No Nihongo
2007
Đào Văn Sáng- clairsang@yahoo.com
http://chuyenhungyen.net
(Gồm 25/50 bài của Minna No Nihongo)
Bài 1
Chú ý: từ bài này trở về sau, quy ước là:
* Chữ Romaji khi các bạn nhìn thy chữ thưng tức là ch đó viết bằng HIRAGANA, còn ch
IN là viết bằng KATAKANA. Ví d ụ:
<anata> : (chữ thưng) tức là ch này viết bằng HIRAGANA
<TEREBI> : (ch IN) tức là chữ này viết bằng KATAKANA
* các t như <onamaewa>, <kochirawa>,<dewa>..... th ì đây là do ngữ pháp nên đọc là
wa, còn khi viết bằng HIRAGANA là viết ch<ha> tức là <onamaeha>, <kochiraha>,
<deha>.....
I. TỪ VỰNG
わたし <watashi> : tôi
わたしたち <watashitachi>: chúng ta, chúng tôi
あなた <anata> : bạn
あのひと <anohito> : người kia
あのかた <anokata> : vị kia
みなさん <minasan> : các b ạn, các anh, các chị, mọi người
~さん <san> : anh , ch
~ちゃん <chan> : bé ( dùng cho n ) hoặc gi thân mt cho tr con ( c nam lẫn n)
~くん <kun> : bé (dùng cho nam) ho ặc gọi thân mật
~じん <jin> : người nưc
せんせい <sensei> : giáo viên
きょうし <kyoushi> : giáo viên ( dùng đ nói đến ngh nghiệp)
がくせい <gakusei> : học sinh, sinh viên
かいしゃいん <kaishain> : nhân viên công ty
~しゃいん <shain> : nhân viên công ty
ぎんこういん <ginkouin> : nhân viên ngân hàng
いしゃ <isha> : bác sĩ
けんきゅうしゃ <kenkyuusha> : nghiên c u sinh
エンジニア <ENJINIA> : k
だいがく <daigaku> : trường đi học
びょういん <byouin> : bệnh vin
でんき <denki> : điện
だれ <dare> : ai (hi ngưi nào đó)
どなた <donata> : ngài nào, v ị nào (cùng nghĩa trên nhưng lịch sự hơn)
~さい: <sai> : tuổi
なんさい <nansai> : mấy tuổi
おいくつ <oikutsu> : mấy tuổi (Dùng lch sự hơn)
はい <hai> : vâng
いいえ <iie> : không
しつれいですが <shitsurei desu ga> : xin l ỗi ( khi mun nhờ ai vic gì đó)
おなまえは <onamaewa> : b ạn tên gì?
はじめまして <hajimemashite> : chào l ần đầu gặp nhau
Giáo trình Minna No Nihongo 2007 (Gồm 25/50 bài của Minna No Nihongo) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Minna No Nihongo 2007 (Gồm 25/50 bài của Minna No Nihongo) - Người đăng: Nguyễn Minh Chiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Giáo trình Minna No Nihongo 2007 (Gồm 25/50 bài của Minna No Nihongo) 9 10 968