Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tiếng anh xây dựng

Được đăng lên bởi lenguyenbac_wru
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 323 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CONTENTS:
UNIT 1.

GENERALITIES

:~

d quiit
n ~

UNIT 2.

TENDER AND CONTRACT

: ~ ythiu
. v i hqp deng

UNIT 3.

SPECIALIZED CONSTRUCTION TRADES
: CAc chuyen nganh xiiy dyng

UNIT 4.

PEOPLE ON SITE
HEAVY EQUIPMENT
PLANTS AND EQUIPMENT

: Ngwiui 6 c6ng t m h g
: Xe m i y thi c6ng
: X w h g v&thikt bi

UNIT 5.

DRAWINGS
TYPES OF BUILDINGS
TYPES OF DRAWINGS

: Ban vi!
: CAc loqi nha
: C i c lo$ b i n vi!

UNIT 6.

SETTING OUT
EARTH WORKS

: Dinh vi
: CBng tac lam ddt

UNIT 7.

UNDERGROUND WORKS

: ~ d kien
u ngPm

UNIT 8.

CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE
: B&t6ng va be t6ng c8t thCp
REINFORCEMENT
: ~ b thCp
t
FORMWORK
:cbppha

UNIT 9.

BRICKWORK
PLASTERING
VENEERING

: C8ng tiic xiiy
:Tr6t (t6)
: 0 p trang tri

UNIT 10. TRUSSES
TRUSS-BEAMS
UNIT 11. ROOFING

: C6ng thc m8i

UNIT 12. CARPENTRY
JOINERY
INTERIOR DECORATION

: CGng t8c mijc th6

UNIT 13. CEILING

:

UNIT 14. DOORS AND WINDOWS

: Cira di vh cika s8

UNII: 15. GLAZING

: ~ i kinh
p

UNIT 16. FINISHES

: Hohn thien

UNIT 17. ELECTRICAL

:Dien

UNIT 18. WATER SUPPLY

:Cung chp nw6c

: ~6 mijc
: Trang tri niji t h i t

ran

UNIT 19. DRAINAGE AND WASTE WATER TREATMENT
:Thosit nubc vh xi? 19 nu& thai

1

UNIT 20. VENTILATION
AIR CONDITIONING
HEATING

:Th6ng gi6
: Dieu hba kh6ng khi
: Sui% Pm

UNIT 21. PAVING
ROADS AND FOOTPATHS
LANDSCAPING

: Lsit s9n, lsit 16 dubng
: D u h g vh ~ bdi
i bij

UNIT 22.

ENVIRONMENT

: Tqo cinh ngogi vi
: M6i tnrimg

Page 1

UNIT 1
: T B quht
~ ~
: Du h,cBng trinh
: ~ h 6 ltu ~ n g
cBng trinh
: Q u h ly c6ng trinh
: He th6ng quin iy chit h a n g
: Du in khi thi, lu$n chung

1 .l. GENERALITIES

- Project
- Projectquality
- Project management
- Quality management system
- Feasibility study

kinh t&kv thubt

- Introduction meeting
- Pre-construction meeting
- General work program
- Weekly work program
- Daily report
- Weekly report
- Work instruction
- Work variation order
- Additional works; extra-works
- Performance bond

: ~ u 6 hop
i giiri thigu
: ~ u 6 hop
i truirc thi cBng
: ~ 6 ti&n
n d6~thi cBng
: ~ i k da
n thi cdng hing tuhn
: Bao cao hAng ngay
: Bao cao h h g t u b
: H u h g d& cBng tic
: LCnh thay d8i cdng tac
: C6ng tac

phu tr@; c6ng tac phat sinh
: Bao dam ,thi c6ng; bio liinh ngdn hing
b& thi c6ng
: BBo hiim c6ng trinh
: Bao hi&mc6ng n h h
: Blo hiim de tam nhdn

Work insurance
- Workers' insurance
- Third party's insurance
-

1.2. READING
(Excerpt from a form of tender)
Project: Green Hills Apartments - Quang Trung Software Park - Ho Chi Minh City.
Contr...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tiếng anh xây dựng - Người đăng: lenguyenbac_wru
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Giáo trình tiếng anh xây dựng 9 10 946