Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Tiếng Anh

Được đăng lên bởi lissnguyen
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1645 lần   |   Lượt tải: 5 lần
NTN247_Quản Trị Mạng 08
A. Getting Started

I. Alplerbet:

a /ei/
b /bi:/
c /ci:/
d /di:/
e /i:/
f /ef:/
g /dzi:/
h /eif/
i /ai/

II. Numbers:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

j /dzei/
k /kei/
l /el/
m /em/
n /en/
o /ou/
p /pi:/
q /kju/
r /a:/

one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eihgteen
nineteen
twenty

s /ebs/
t /ti:/
u /ju/
v /vi:/
w /dablju/
x /ucs/
y /wai/
z /zet/

21
22
30
40
50
60
70
80
90
100

twenty-one
twenty-two
thirty
forty
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety
one hundred

III. Ordinal Numbers:
1st first

7th seventh

13th thirteenth

19th nineteenth

2nd second

8th eighth

14th fourteenth

20th twentieth

3rd third

9th ninth

15th fifteenth

21st twenty-first

4th fourth

10th tenth

16th sixth

22nd twenty- second

5th fifth

11th eleventh

17th seventh

23rd twenty- third

6th sixth

12th twelfth

18th eighteenth

30th thirtieth

Iv. Days Of The Week And Months:
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Months
Tháng Một
Tháng Hai
Tháng Ba
Tháng Tư
Tháng Năm
Tháng Sáu
Tháng Bảy
Tháng Tám
Tháng Chín
Tháng Mười
Tháng Mười Một
Tháng Mười Hai

Days
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
Chủ Nhật

B. Grammar:

I. Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh:
1. Thì Hiện Tại Đơn:

Giáo Trình Tiếng Anh

Trang:1/ 11

NTN247_Quản Trị Mạng 08
a. ues:
Ta có sơ đồ:

now

Past

future

- diễn tả thói quen được lặp đi, lặp lại ë hiÖn t¹i. Nã th­êng dïng víi c¸c tr¹ng tõ: always( lu«n lu«n); often(
th­êng); usually( th­êng th­êng); sometimes( thØnh tho¶ng); everyday/ week/ month/ year( h»ng ngµy/ tuÇn/
th¸ng/ n¨m)
- diÔn t¶ mét ch©n lý, mét sù thËt hiÓn nhiªn lu«n lu«n ®óng
- diÔn t¶ mét hµnh ®éng trong t­¬ng lai x¶y ra theo thêi kho¸ biÓu, mét sù viÖc ë t­¬ng lai gÇn. Trong c©u th­êng
cã c¸c ®éng tõ: leave( ra ®i, rêi), arrive( ®Õn), begin( b¾t ®Çu), end( chÊm døt, kÕt thóc), open( më), close(
®ãng).
b. from:
(+) I/You/We/They + V
He/She/It + V(+S, Es)
(-)

I/You/We/They +Don't+ V(Inf)
He/She/It +Doesn't +V(Inf)

(?)

Do+I/You/We/They +V(Inf)?
Does+He/She/It + V(Inf)?
Yes, S+ Do/Does
No, S+ Do/Does+ Not

c. note:
- mét sè tr­êng hîp thªm "es"vµo sau ®éng tõ ng«i thø 3 sè Ýt: nh÷ng ®éng tõ kÕt thóc: ch, sh, x, s, o, z
Ex: + teach→ teaches
+ go→ goes
+watch→watches
+ pass→ passes
- nh÷ng ®éng tõ kÕt thóc b»ng "y" tr­íc nã lµ mét phô ©m, ta ®æi "y"→"i"
Ex: + cry→ cries
+...
NTN247_Quản Trị Mạng 08
Giáo Trình Ti
ế
ng Anh
Trang:1/ 11
A. Getting Started
I. Alplerbet:
II. Numbers:
III. Ordinal Numbers:
1st first
7th seventh
13th thirteenth
19th nineteenth
2nd second
8th eighth
14th fourteenth
20th twentieth
3rd third
9th ninth
15th fifteenth
21st twenty-first
4th fourth
10th tenth
16th sixth
22nd twenty- second
5th fifth
11th eleventh
17th seventh
23rd twenty- third
6th sixth
12th twelfth
18th eighteenth
30th thirtieth
Iv. Days Of The Week And Months:
Months
Days
January
Tháng M
ột
Monday
February
Tháng Hai
Tuesday
March
Tháng Ba
Wednesday
April
Tháng Tư
Thursday
May
Tháng Năm
Friday
June
Tháng Sáu
Saturday
July
Tháng B
ảy
Sunday
August
Tháng Tám
September
Tháng Chín
October
Tháng Mư
ời
November
Tháng Mưi Một
December
Tháng Mư
ời Hai
B. Grammar:
I. Cách Dùng Các Thì Trong Ti
ếng Anh:
1. Thì Hi
ện Tại Đơn:
a /ei/
j /dzei/
s /ebs/
b /bi:/
k /kei/
t /ti:/
c /ci:/
l /el/
u /ju/
d /di:/
m /em/
v /vi:/
e /i:/
n /en/
w /dablju/
f /ef:/
o /ou/
x /ucs/
g /dzi:/
p /pi:/
y /wai/
h /eif/
q /kju/
z /zet/
i /ai/
r /a:/
1
one
11
eleven
21
twenty-one
2
two
12
twelve
22
twenty-two
3
three
13
thirteen
30
thirty
4
four
14
fourteen
40
forty
5
five
15
fifteen
50
fifty
6
six
16
sixteen
60
sixty
7
seven
17
seventeen
70
seventy
8
eight
18
eihgteen
80
eighty
9
nine
19
nineteen
90
ninety
10
ten
20
twenty
100
one hundred
Giáo Trình Tiếng Anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Tiếng Anh - Người đăng: lissnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giáo Trình Tiếng Anh 9 10 369