Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình toefl

Được đăng lên bởi tanbinh-ngo
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 1777 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nguy n Hoàng Cương

Trang 1



Nguy n Hoàng Cương

FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT


1.

Chñ ng÷ (subject). 7

= 1.1
= 1.2
= 1.3
= 1.4
= 1.5
= 1.6

Danh tõ ®Õm ®−îc vµ kh«ng ®Õm ®−îc.


2.

§éng tõ ( verb)

Qu¸n tõ a (an) vµ the
C¸ch sö dông Other vµ another.
C¸ch sö dông litter/ a litter, few/ a few
Së h÷u c¸ch

Some, any

= 2.1 HiÖn t¹i (present)
­2.1.1
HiÖnt¹i ®¬n gi¶n (simple present)
­2.1.2
HiÖn t¹i tiÕp diÔn (present progressive)
­2.1.3
Present perfect ( hiÖn t¹i hoµn thµnh)
­2.1.4
HiÖn t¹i hoµn thµnh tiÕp diÔn ( preset perfect progressive)
= 2.2 Qu¸ khø ( Past)
­2.2.1
Qu¸ khø ®¬n gi¶n (simple past)
­2.2.2
Qu¸ khø tiÕp diÔn (Past progresive).
­2.2.3
Qu¸ khø hoµn thµnh (past perfect).
­2.2.4
Qu¸ khø hoµn thµnh tiÕp diÔn (past perfect progressive).
= 2.3 T−¬ng lai
­2.3.1
T−¬ng lai ®¬n gi¶n (simple future)
­2.3.2
T−¬ng lai tiÕp diÔn ( future progressive)
­2.3.3
T−¬ng lai hoµn thµnh (future perfect)


3.

Sù hoµ hîp gi÷a chñ ng÷ vµ ®éng tõ.

= 3.1 Chñ ng÷ ®øng t¸ch khái ®éng tõ.

Trang 2



Nguy n Hoàng Cương

= 3.2 C¸c danh tõ lu«n ®ßi hái ®éng tõ vµ ®¹i tõ sè it.
= 3.3 C¸ch sö dông none, no
= 3.4 C¸ch sö dông cÊu tróc either ... or vµ neither ... nor.
= 3.5 C¸c danh tõ tËp thÓ
= 3.6 C¸ch sö dông A number of/ the number of
= 3.7 C¸c danh tõ lu«n dïng ë sè nhiÒu.
= 3.8 C¸ch dïng c¸c thµnh ng÷ There is, there are


4.

§¹i tõ

= 4.1 §¹i tõ nh©n x−ng chñ ng÷ (Subject pronoun)
= 4.2 §¹i tõ nh©n x−ng t©n ng÷
= 4.3 TÝnh tõ së h÷u
= 4.4 §¹i tõ së h÷u
= 4.5 §¹i tõ ph¶n th©n (reflexive pronoun)


5.

§éng tõ dïng lµm t©n ng÷

= 5.1 §éng tõ nguyªn thÓ lµm t©n ng÷
= 5.2 Ving dïng lµm t©n ng÷
= 5.3 3 ®éng tõ ®Æc biÖt
= 5.4 C¸c ®éng tõ ®øng ®»ng sau giíi tõ
= 5.5 VÊn ®Ò ®¹i tõ ®i tr−íc ®éng tõ nguyªn thÓ hoÆc Ving lµm t©n ng÷.


6.

C¸ch sö dông ®éng tõ b¸n khiÕm khuyÕt need vµ dare

= 6.1 need
= 6.2 Dare


7.

8.

C¸ch dïng ®éng tõ to be + infinitive
C©u hái

= 8.1 C©u hái yes vµ no
= 8.2 C©u hái th«ng b¸o
­8.2.1
who vµ what lµm chñ ng÷.

Trang 3



Nguy n Hoàng Cương

­8.2.2
Whom vµ what lµ t©n ng÷ cña c©u hái
­8.2.3
C©u hái dµnh cho c¸c bæ ng÷ (when, where, why, how)
= 8.3 C©u hái gi¸n tiÕp (embedded questions)
= 8.4 C©u hái cã ®u«i


9.

Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh vµ phñ ®Þnh.

= 9.1 Lèi nãi phô ho¹ kh¼ng ®Þnh.
= 9.2 Lèi nãi phô ho¹ phñ ®Þnh


10.

C©u phñ ®Þnh


11.

MÖnh lÖnh thøc

= 11.1
= 11.2


12.

MÖnh lÖnh thøc trùc tiÕp.
MÖnh lÖnh thøc gi...
www.nhipsongcongnghe.net Nguyễn Hoàng Cương
Trang 1
giáo trình toefl - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình toefl - Người đăng: tanbinh-ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
giáo trình toefl 9 10 732