Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình TOEFL

Được đăng lên bởi rosegarden291
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 3036 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giáo trình Toefl

voxuanvy2003@gmail.com

FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT

+
β
β
β
β
β
β

+

1.

Chủ ngữ (subject). 7

1.1 Danh từ đếm được và không đếm được.

1.2 Quán từ a (an) và the
1.3 Cách sử dụng Other và another.
1.4 Cách sử dụng litter/ a litter, few/ a few
1.5 Sở hữu cách

1.6 Some, any
2. Động từ ( verb)

β 2.1 Hiện tại (present)
 2.1.1
Hiệntại đơn giản (simple present)
 2.1.2
Hiện tại tiếp diễn (present progressive)
 2.1.3
Present perfect ( hiện tại hoàn thành)
 2.1.4
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn ( preset perfect progressive)
β 2.2 Quá khứ ( Past)
 2.2.1
Quá khứ đơn giản (simple past)
 2.2.2
Quá khứ tiếp diễn (Past progresive).
 2.2.3
Quá khứ hoàn thành (past perfect).
 2.2.4
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect progressive).
β 2.3 Tương lai
 2.3.1
Tương lai đơn giản (simple future)
 2.3.2
Tương lai tiếp diễn ( future progressive)
 2.3.3
Tương lai hoàn thành (future perfect)

Trang 1

Giáo trình Toefl

+
β
β
β
β
β
β
β
β

+
β
β
β
β
β

+
β
β
β
β
β

+

voxuanvy2003@gmail.com

3. Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ.
3.1 Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ.
3.2 Các danh từ luôn đòi hỏi động từ và đại từ số it.
3.3 Cách sử dụng none, no
3.4 Cách sử dụng cấu trúc either ... or và neither ... nor.
3.5 Các danh từ tập thể
3.6 Cách sử dụng A number of/ the number of
3.7 Các danh từ luôn dùng ở số nhiều.
3.8 Cách dùng các thành ngữ There is, there are
4. Đại từ
4.1 Đại từ nhân xưng chủ ngữ (Subject pronoun)
4.2 Đại từ nhân xưng tân ngữ
4.3 Tính từ sở hữu
4.4 Đại từ sở hữu
4.5 Đại từ phản thân (reflexive pronoun)
5. Động từ dùng làm tân ngữ
5.1 Động từ nguyên thể làm tân ngữ
5.2 Ving dùng làm tân ngữ
5.3 3 động từ đặc biệt
5.4 Các động từ đứng đằng sau giới từ
5.5 Vấn đề đại từ đi trước động từ nguyên thể hoặc Ving làm tân ngữ.
6. Cách sử dụng động từ bán khiếm khuyết need và dare

β 6.1 need
β 6.2 Dare

+
+

7. Cách dùng động từ to be + infinitive
8. Câu hỏi

β 8.1 Câu hỏi yes và no
β 8.2 Câu hỏi thông báo
Trang 2

Giáo trình Toefl

voxuanvy2003@gmail.com

 8.2.1
who và what làm chủ ngữ.
 8.2.2
Whom và what là tân ngữ của câu hỏi
 8.2.3
Câu hỏi dành cho các bổ ngữ (when, where, why, how)
β 8.3 Câu hỏi gián tiếp (embedded questions)
β 8.4 Câu hỏi có đuôi

+

9. Lối nói phụ hoạ khẳng định và phủ định.

+

10.

Câu phủ định

11.

Mệnh lệnh thức

β 9.1 Lối nói phụ hoạ khẳng định.
β 9.2 Lối nói phụ hoạ phủ định

+

β 11.1
β 11.2

+

Mệnh lệnh thức trực tiếp.
Mệnh lệnh thức gián tiếp.

12.

Động từ khiếm khuyết.

β 12.1
β 12.2
 12.2.1
 12...
Giáo trình Toefl voxuanvy2003@gmail.com
FOR MOR INFORMATION, PLEASE CONTACT
+
+
1. Chủ ngữ (subject). 7
β
β
1.1 Danh từ đếm được và không đếm được.
β
β
1.2 Quán từ a (an) và the
β
β
1.3 Cách sử dụng Other và another.
β
β
1.4 Cách sử dụng litter/ a litter, few/ a few
β
β
1.5 Sở hữu cách
β
β
1.6 Some, any
+
+
2.
Động từ ( verb)
β
β
2.1 Hiện tại (present)
2.1.1
Hiệntại đơn giản (simple present)
2.1.2
Hiện tại tiếp diễn (present progressive)
2.1.3
Present perfect ( hiện tại hoàn thành)
2.1.4
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn ( preset perfect progressive)
β
β
2.2 Quá khứ ( Past)
2.2.1
Quá khứ đơn giản (simple past)
2.2.2
Quá khứ tiếp diễn (Past progresive).
2.2.3
Quá khứ hoàn thành (past perfect).
2.2.4
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect progressive).
β
β
2.3 Tương lai
2.3.1
Tương lai đơn giản (simple future)
2.3.2
Tương lai tiếp diễn ( future progressive)
2.3.3
Tương lai hoàn thành (future perfect)
Trang 1
Giáo trình TOEFL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình TOEFL - Người đăng: rosegarden291
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Giáo trình TOEFL 9 10 557