Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình TRANSLATION 5

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HUE UNIVERSITY
COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES
DEPARTMENT OF ENGLISH
------***------

NGUYEN VAN TUAN

TRANSLATION 5

HUE - 2006

1

INTRODUCTION
TRANSLATION 5 is a basic course book written for the second-year students of the Department
of English, College of Foreign Languages, Hue University. It is intended to equip the students
with an overview of translating Vietnamese and English scientific texts. It also helps the students
get familiar with the terms related to science and technology as well as the typical structures
frequently used in scientific and technological texts.
Since the course book has been written for the students to learn either by themselves or in class
with a teacher, there will be a course book and assignments. The course book contains the
Vietnamese and English socio-politic texts with notes and suggested translations. The
assignments contain the Vietnamese and English socio-politic texts that will be translated into
either English or Vietnamese by the students.
By the end of the course, the students will be able to:
-

obtain general knowledge of the Vietnamese and English scientific and technological
documents.

-

get familiar with and effectively use scientific and technological terms and typical structures
of scientific and technological texts in their translations.

-

accurately translate scientific and technological texts into English and Vietnamese.

On the completion of this course book, I would like to express my deep gratitude to Dr. Ton Nu
Nhu Huong for her encouragement. I would also like to be grateful to Dr. Tran Van Phuoc and
other colleagues of the College of Foreign Languages for their kind help.
Errors are unavoidable in this course book. Therefore, I appreciate and welcome any criticism on
the course book.
Hue, November 14th, 2006
Nguyen Van Tuan

2

Chapter 1:

ENVIROMENTAL ISSUES

Lesson 1:

VËt liÖu míi -Mét c«ng nghÖ mòi nhän

Khoa häc vµ c«ng nghÖ vËt liÖu trªn thÕ giíi ngµy nay ph¸t triÓn
rÊt nhanh vµ m¹nh, liªn tiÕp tung ra thÞ tr-êng hµng lo¹t vËt
liÖu míi víi tÝnh n¨ng -u viÖt ch-a tõng thÊy, t¸c ®éng ngay ®Õn
thay ®æi diÖn m¹o vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ cïng søc c¹nh tranh,
nhÊt lµ trªn c¸c lÜnh vùc x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, c«ng nghiÖp…
VËt liÖu lu«n lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm chñ chèt quyÕt ®Þnh søc
m¹nh kinh tÕ, quèc phßng, an ninh cña mçi quèc gia.
C«ng nghÖ vËt liÖu míi ë n-íc ta hiÖn nay lµ mét trong nh÷ng khu
vùc c«ng nghÑ ®-îc coi lµ mòi nhän, cã vai trß gãp phÇn t¹o ra
b-íc n©ng cao râ rÖt vµ hi...
HUE UNIVERSITY
COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES
DEPARTMENT OF ENGLISH
------***------
NGUYEN VAN TUAN
TRANSLATION 5
HUE - 2006
Giáo Trình TRANSLATION 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình TRANSLATION 5 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo Trình TRANSLATION 5 9 10 608