Ktl-icon-tai-lieu

giới thiệu bài thi toeic

Được đăng lên bởi MI CA
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giới thiệu bài thi TOEIC mới
Nội dung và cấu trúc bài thi TOEIC mới của ETS
Bài thi TOEIC thực tế là bài thi trắc nghiệm tiếng Anh có thời gian làm
bài là 120 phút. Cấu trúc bài thi TOEIC mới gồm 2 phần: Phần nghe
hiểu có thời gian làm bài khoảng 45 phú và Phần đọc hiểu có thời gian
làm bài khoảng 75 phút:

Phần nghe hiểu: Đánh giá khả năng nghe hiểu ngôn ngữ tiếng
Anh nói của thí sinh. Phần này có 100 câu hỏi nghe hiểu được chia
làm 4 phần từ Part 1 đến Part 4. Thí sinh sẽ nghe qua băng cassette
hoặc đĩa CD trong thời gian 45 phút. Thí sinh sẽ nghe các câu miêu
tả, câu hỏi, hội thoại, và bài nói chuyện ngắn bằng tiếng Anh, sau đó
lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.

Phần đọc hiểu: Đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ tiếng Anh viết.
Phần này có 100 câu hỏi nghe hiểu với 3 hợp phần từ Part 5 đến Part
7. Thi sinh được làm bài trong thời gian 75 phút. Thí sinh sẽ đọc các
thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc.
Dưới đây là thông tin chi tiết cho từng phần của bài thi TOEIC.


1

PHẦN NGHE HIỂU
Phần 1: Hình ảnh (Photographs)
- Số lượng câu hỏi: 10 (từ câu 1 đến câu 10)
- Với mỗi câu hỏi, thí sinh sẽ xem một bức tranh trong cuốn đề thi và
nghe 4 câu miêu tả ngắn, được nói một lần. Những câu miêu tà này
không có trong đề thi, vì vậy thí sinh phải chú ý lắng nghe để hiểu nội
dung. Khi nghe, thí sinh nhìn vào hình ảnh trong cuốn đề thi và chọn câu
miêu tả phù hợp nhất với hình ảnh, sau đó tô vào phương án trả lời
tương ứng trong bản Answer Sheet.
Phần 2: Hỏi và trả lời (Question – Response)
- Số lượng câu hỏi: 30 (từ câu 11 đến câu 40)
- Mỗi câu hỏi của phần này sẽ có 3 phương án trả lời. Các câu hỏi và trả
lời sẽ chỉ được nói một lần và không có trong cuốn đề thi, vì vậy thí sinh
phải chú ý lắng nghe để hiểu nội dung. Đối với mỗi câu hỏi thí sinh chỉ
được phép chọn một phương án trả lời duy nhất.
Phần 3: Hội thoại ngắn (Short Conversations)
- Số lượng câu hỏi: 30 (từ câu 41 đến câu 70)
- Trong phần này, thí sinh sẽ nghe 10 đoạn hội thoại ngắn, không được
in trong cuốn đề thi và chỉ đươc nói một lần. Vì vậy, thí sinh phải chú ý
lắng nghe để hiểu được nội dung của các đoạn hội thoại.
Đối với mỗi đoạn hội thoại sẽ có 3 câu hỏi và mỗi câu hỏi có 4 phương
án trả lời được in trong cuốn đề thi. Thí sinh sẽ chọn một phương án trả
lời đúng nhất và tô vào chữ cái tương ứng trong bản Answer Sheet.
Phần 4: Bài nói chuyện ngắn (Short Talks)
2

- Số lượng câu hỏi: 30 (từ câu 71 đến câu 100)
- Trong phần này, thí sinh sẽ nghe 10 ...
Giới thiệu bài thi TOEIC mới
Nội dung và cấu trúc bài thi TOEIC mới của ETS
Bài thi TOEIC thực tế là bài thi trắc nghiệm tiếng Anh có thời gian làm
bài là 120 phút. Cấu trúc bài thi TOEIC mới gồm 2 phần: Phần nghe
hiểu có thời gian làm bài khoảng 45 phú và Phần đọc hiểu có thời gian
làm bài khoảng 75 phút:
Phần nghe hiểu: Đánh giá khả năng nghe hiểu ngôn ngữ tiếng
Anh nói của thí sinh. Phần này có 100 câu hỏi nghe hiểu được chia
làm 4 phần từ Part 1 đến Part 4. Thí sinh sẽ nghe qua băng cassette
hoặc đĩa CD trong thời gian 45 phút. Thí sinh sẽ nghe các câu miêu
tả, câu hỏi, hội thoại, và bài nói chuyện ngắn bằng tiếng Anh, sau đó
lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.
Phần đọc hiểu: Đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ tiếng Anh viết.
Phần này có 100 câu hỏi nghe hiểu với 3 hợp phần từ Part 5 đến Part
7. Thi sinh được làm bài trong thời gian 75 phút. Thí sinh sẽ đọc các
thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc.
Dưới đây là thông tin chi tiết cho từng phần của bài thi TOEIC.
1
giới thiệu bài thi toeic - Trang 2
giới thiệu bài thi toeic - Người đăng: MI CA
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
giới thiệu bài thi toeic 9 10 756