Ktl-icon-tai-lieu

giới từ thông dụng trong tiếng anh

Được đăng lên bởi tieubeo
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2215 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Tổng hợp Giới từ
Thanh Hoa
Unit 1
Come up : xảy ra
Make for :giúp tạo thành
Spread out : tỏa ra
Work on a night shift : làm ca đêm
At work : tại nơi làm việc
Dressed in : mặc
At night : vào ban đêm
Tear sth into halves : xé cái gì làm
hai
Be back from : trở về từ
Be on holiday : nghỉ mát
Incapable of : không thể có
There are many people who seem to
be incapable of a true friendship : có
nhiều người dường như không thể có
một tình bạn thật sự
Concerned about : quan tâm đến
Concerned with : nghĩ đến, liên
quan đến
A person who is concerned only with
his own interests and feelings cannot
be a true friend : một người mà chỉ
biết nghỉ tới sở thích và cảm xúc của
mình thì không thể là một người bạn
đúng nghĩa
Take up : chấp nhận
Tired of : chán
Loyal to : trung thành với
Base on : dựa vào
Accuse of : tố cáo
Keep in touch with :giữ liên lạc với
Acquainted with : quen với
Concerned about nghiêng về nghĩa lo
lắng worried about something
Concerned with lại mang nghĩa liên
quan tới, đề cập tới involved in
something

Contented with : Hài lòng với
Due to : Dự định
Get on : Bước lên (xe)
On time : Đúng giờ
Crowded with :Đông đúc
Go off : Reng (chuông )
Get up Thức dậy
Pump water into : Bơm nước vào
Satisfied with : Hài lòng với
Interested in : Thich
Disappointed with : Thất vọng về
Give up : từ bỏ
In the field : Trên đồng
Consist of
: bao gồm
Famous for
: nổi tiếng về
Rich in
: giàu có về
Divide into
: chia thành
Full of
: đầy
Depend on
: lệ thuộc vào
Kind of sb : tốt bụng với ai (khi s
là it)
Impressed by : gây ấn tượng bởi
For fun
: cho vui
Impolite of sb : bất lịch sự đối với ai
(khi s là it)
Keep in touch with : giữ liên lạc với
Look after
: trông nom
Impression on : có ấn tượng về
Correspond with : trao đổi thư tín
với
Comprise of
: bao gồm
In addition
: ngoài ra
Pray for
: cầu nguyện cho
Separate from : chia tách khỏi
Independent of : không lệ thuộc

1

Unit 2
Incapable of
Concerned with (liên quan đến )
Concerned about (quan tâm đến )
Take up
Tired of
Loyal to
Base
on
Accuse
of
Keep in touch with
Acquainted with
In a hurry : vội vã
I am not in a hurry : tôi không vội
Crowded with : đông, đầy, chật ních
The mall was crowded with shoppers
: của hàng đông khách mua sắm
Stuck in : mắc kẹt
We were stuck in heavy traffic for
more than an hours : chúng tôi bị kẹt
xe hơn một giờ
Far from : xa
I live far from my school : tôi sống xa
trường
Work with (sb) :làm việc với
Named after : lấy tên
Wear out :mòn
Go up :tăng lên
At work : tại nơi làm việc
Prefer to :thích ..hơn
Ou...
Tổng hợp Giới từ
Thanh Hoa
Unit 1
Come up : xảy ra
Make for :giúp tạo thành
Spread out : tỏa ra
Work on a night shift : làm ca đêm
At work : tại nơi làm việc
Dressed in : mặc
At night : vào ban đêm
Tear sth into halves : xé cái gì làm
hai
Be back from : trở về từ
Be on holiday : nghỉ mát
Incapable of : không thể có
There are many people who seem to
be incapable of a true friendship : có
nhiều người dường như không thể có
một tình bạn thật sự
Concerned about : quan tâm đến
Concerned with : nghĩ đến, liên
quan đến
A person who is concerned only with
his own interests and feelings cannot
be a true friend : một người mà chỉ
biết nghỉ tới sở thích và cảm xúc của
mình thì không thể là một người bạn
đúng nghĩa
Take up : chấp nhận
Tired of : chán
Loyal to : trung thành với
Base on : dựa vào
Accuse of : tố cáo
Keep in touch with :giữ liên lạc với
Acquainted with : quen với
Concerned about nghiêng về nghĩa lo
lắng worried about something
Concerned with lại mang nghĩa liên
quan tới, đề cập tới involved in
something
Contented with : Hài lòng với
Due to : Dự định
Get on : Bước lên (xe)
On time : Đúng giờ
Crowded with :Đông đúc
Go off : Reng (chuông )
Get up Thức dậy
Pump water into : Bơm nước vào
Satisfied with : Hài lòng với
Interested in : Thich
Disappointed with : Thất vọng về
Give up : từ bỏ
In the field : Trên đồng
Consist of : bao gồm
Famous for : nổi tiếng về
Rich in : giàu có về
Divide into : chia thành
Full of : đầy
Depend on : lệ thuộc vào
Kind of sb : tốt bụng với ai (khi s
là it)
Impressed by : gây ấn tượng bởi
For fun : cho vui
Impolite of sb : bất lịch sự đối với ai
(khi s là it)
Keep in touch with : giữ liên lạc với
Look after : trông nom
Impression on : có ấn tượng về
Correspond with : trao đổi thư tín
với
Comprise of : bao gồm
In addition : ngoài ra
Pray for : cầu nguyện cho
Separate from : chia tách khỏi
Independent of : không lệ thuộc
1
giới từ thông dụng trong tiếng anh - Trang 2
giới từ thông dụng trong tiếng anh - Người đăng: tieubeo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
giới từ thông dụng trong tiếng anh 9 10 78