Ktl-icon-tai-lieu

Giới từ trong tiếng Pháp

Được đăng lên bởi raindayqb
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 434 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Constructions taking à, de or no preposition
aboutir à qch
s'abstenir de qch / de faire qch
abuser de qch
accepter de faire qch
être accompagné de
accorder qch à qn
accuser qn de qch / de faire qch
acheter qch à qn
être adapté à qch
s'adresser à qn
s'agir: il s'agit de
aider qn à faire qch
aimer faire qch
aller faire qch
amener qn à faire qch
s'amuser à faire qch
apercevoir qn faire qch
s'apercevoir de qch
apprendre à faire qch
apprendre à qn à faire qch
arracher qch à qn
(s')arrêter de faire qch
arriver à faire qch
aspirer à faire qch
assister à qch
s'assurer de qch
attendre qch / qn (de faire)
s'attendre à qch / à faire qch
s'avérer être qch
avoir besoin de qch
avoir droit à
avoir de la peine / du mal à faire
avoir envie de qch / de faire qch
avoir la chance de faire qch
avoir le courage de faire qch
avoir le droit de faire qch
avoir le temps de faire qch
avoir l'intention de faire qch
avoir l'occasion de faire qch
avoir peur de qch / qn / de faire qch
avoir raison de faire
avoir tendance à faire
avoir tort de faire

to result in
to abstain from sth / from doing sth
to do sth to excess, to take advantage of sth
to agree to do sth
to be accompanied by
to grant sth to sb
to accuse sb of sth / of doing sth
to buy something from sb
to be suited to sth
to speak to sb / be aimed at sb
this is
to help sb to do sth
to like to do sth
to go to do sth
to lead sb to do sth
to have fun doing sth
to notice sb doing sth
to become aware of sth
to learn to do sth
to teach sb to do sth
to snatch sth from sb
to stop doing sth
to manage to do sth
to aspire to do sth
to be present at
to make sure of sth
to wait for sb / sth (to do)
to expect sth / sth to do
to prove to be sth
to need sth
to be entitled to
to have trouble doing
to feel like sth / doing sth
to be lucky enough to do sth
to be brave enough to do sth
to be allowed to do sth
to have time to do sth
to intend to do sth
to have the chance to do sth
to be afraid of sth / sb / of doing sth
to be right to do sth
to tend to do sth
to be wrong to do sth

cacher qch à qn
être capable de faire

to hide sth from sb
to be able to do sth
Resource provided by the RealFrench.net website

Copyright Ó The Manchester Metropolitan University 2004. All rights reserved. C Dawson

page 1

être censé faire
être certain de faire
cesser de faire qch
charger qn de qch / de faire qch
chercher qch / qn
chercher à faire qch
choisir de faire
commander à qn de faire qch
commencer à or de faire
compter faire qch
concurrencer qch / qn
se confier...
Constructions taking à, de or no preposition
aboutir à qch
s'abstenir de qch / de faire qch
abuser de qch
accepter de faire qch
être accompagné de
accorder qch à qn
accuser qn de qch / de faire qch
acheter qch à qn
être adapté à qch
s'adresser à qn
s'agir: il s'agit de
aider qn à faire qch
aimer faire qch
aller faire qch
amener qn à faire qch
s'amuser à faire qch
apercevoir qn faire qch
s'apercevoir de qch
apprendre à faire qch
apprendre à qn à faire qch
arracher qch à qn
(s')arrêter de faire qch
arriver à faire qch
aspirer à faire qch
assister à qch
s'assurer de qch
attendre qch / qn (de faire)
s'attendre à qch / à faire qch
s'avérer être qch
avoir besoin de qch
avoir droit à
avoir de la peine / du mal à faire
avoir envie de qch / de faire qch
avoir la chance de faire qch
avoir le courage de faire qch
avoir le droit de faire qch
avoir le temps de faire qch
avoir l'intention de faire qch
avoir l'occasion de faire qch
avoir peur de qch / qn / de faire qch
avoir raison de faire
avoir tendance à faire
avoir tort de faire
cacher qch à qn
être capable de faire
to result in
to abstain from sth / from doing sth
to do sth to excess, to take advantage of sth
to agree to do sth
to be accompanied by
to grant sth to sb
to accuse sb of sth / of doing sth
to buy something from sb
to be suited to sth
to speak to sb / be aimed at sb
this is
to help sb to do sth
to like to do sth
to go to do sth
to lead sb to do sth
to have fun doing sth
to notice sb doing sth
to become aware of sth
to learn to do sth
to teach sb to do sth
to snatch sth from sb
to stop doing sth
to manage to do sth
to aspire to do sth
to be present at
to make sure of sth
to wait for sb / sth (to do)
to expect sth / sth to do
to prove to be sth
to need sth
to be entitled to
to have trouble doing
to feel like sth / doing sth
to be lucky enough to do sth
to be brave enough to do sth
to be allowed to do sth
to have time to do sth
to intend to do sth
to have the chance to do sth
to be afraid of sth / sb / of doing sth
to be right to do sth
to tend to do sth
to be wrong to do sth
to hide sth from sb
to be able to do sth
Resource provided by the RealFrench.net website
Copyright Ó The Manchester Metropolitan University 2004. All rights reserved. C Dawson
page 1
Giới từ trong tiếng Pháp - Trang 2
Giới từ trong tiếng Pháp - Người đăng: raindayqb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giới từ trong tiếng Pháp 9 10 36